Provoz stránek je financován z reklam.
Žádný projekt!


 4
 
Fyzika ve škole
Aplikace pro Android & iOS

Fyzikální animace
Kolekce animací ze středoškolské fyziky.
  • Mechanika
  • Gravitační pole
  • Mechanické kmitání a vlnění
  • Molekulová fyzika a termika
  • a další animovaná fyzika
iTunes Google play
Apple Store Google play

Vytvořit další jazykovou verzi Vytvořit další jazykovou verzi: www_cz.xml   cz.xml
Download I. Mechanika
Start 2013-01-05 /1 1. Nakloněná rovina
Start 2015-01-06 /2 2. Rovnoběžník sil
Start 2013-11-19 /3 3. Posuvné měřítko
Start 2010-05-26 /4 4. Pohyb
Start 2014-12-30 /5 5. Kladka pevná a volná
Start 2014-08-24 /6 6. Kladkostroj
Start 2014-08-24 /7 7. Rovnováha na páce
Start 2015-04-03 /8 8. 1. Newtonův pohybový zákon
Start 2015-01-01 /9 9. 2. Newtonův pohybový zákon
Start 2015-03-27 /10 10. 3. Newtonův pohybový zákon
Start 2014-09-13 /11 11. Mechanická práce
Start 2015-08-10 /12 12. Zákon zachování energie
Start 2014-05-16 /13 13. Tření a odpor vzduchu
Start 2014-12-31 /14 14. Newtonova houpačka
Start 2015-02-04 /15 15. Archimédův zákon
Start 2015-04-23 /16 16. Karteziánek
Start 2015-06-09 /17 17. Vodováha
Start 2014-10-21 /18 18. Pascalův zákon
Start 2014-12-08 /19 19. Bernoulliho rovnice
Download II. Gravitační pole
Start 2010-05-26 /20 1. Newtonův gravitační zákon
Start 2010-05-27 /21 2. Intenzita gravitačního pole
Start 2010-05-26 /22 3. Centrální gravitační pole
Start 2013-01-05 /23 4. Homogenní gravitační pole
Start 2015-01-23 /24 5. Zeměpisné souřadnice
Start 2010-05-26 /25 6. Tíhové zrychlení
Start 2016-03-20 /26 7. Foucaultovo kyvadlo
Start 2014-09-13 /27 8. Beztížný stav
Start 2013-01-05 /28 9. Super výtah
Start 2010-05-26 /29 10. Volný pád
Start 2013-01-05 /30 11. Newtonova trubice
YouTube
Start 2010-05-27 /31 12. Skládání pohybů
Start 2013-02-13 /32 13. Vrh vodorovný
Start 2010-05-26 /33 14. Padostroj
Start 2010-05-27 /34 15. Výtok kapaliny otvorem
Start 2010-05-27 /35 16. Vrh svislý
Start 2010-05-26 /36 17. Vrh šikmý
Start 2013-02-12 /37 18. Vrh šikmý – granát
Start 2016-02-21 /38 19. Trajektorie těles
Start 2010-05-26 /39 20. Newtonův kanón
Start 2010-05-27 /40 21. Geostacionární družice
Start 2013-05-20 /41 22. 1. Keplerův zákon
Start 2010-05-26 /42 23. 2. Keplerův zákon
Start 2016-04-26 /43 24. 3. Keplerův zákon – vnitřní planety
Start 2016-04-26 /44 25. 3. Keplerův zákon – vnější planety
Start 2010-05-26 /45 26. Sluneční soustava
Start 2010-05-26 /46 27. Měsíční fáze
Start 2015-01-24 /47 28. Souhvězdí
Start 2016-02-22 /48 29. Keplerovy zákony
YouTube
Download III. Mechanické kmitání a vlnění
Start 2016-02-21 /49 1. Oscilátory
Start 2013-01-05 /50 2. Pohyb po kružnici
Start 2010-05-27 /51 3. Harmonické kmitání
Start 2010-05-26 /52 4. Skládání kmitání o stejné frekvenci
Start 2010-05-26 /53 5. Skládání kmitání o blízké frekvenci
Start 2010-05-26 /54 6. Fáze kmitavého pohybu
Start 2013-01-05 /55 7. Obdélníkový kmit
Start 2010-05-26 /56 8. Lissajousovy obrazce
Start 2010-05-27 /57 9. Tlumené kmity
Start 2010-05-26 /58 10. Nucené kmitání
Start 2010-05-27 /59 11. Matematické kyvadlo
Start 2013-02-10 /60 12. Matematické kyvadlo – Helikoptéra
Start 2010-05-27 /61 13. Mechanický oscilátor
Start 2015-05-30 /62 14. Mechanický oscilátor – Helikoptéra
Start 2013-01-05 /63 15. Spřažené oscilátory
Start 2010-05-26 /64 16. Odraz vlnění
Start 2010-05-26 /65 17. Lom vlnění
Start 2012-12-22 /66 18. Odraz na konci
Start 2015-01-23 /67 19. Stojaté vlnění
Start 2010-05-26 /68 20. Rezonance
Start 2010-05-26 /69 21. Rychlost zvuku
Start 2013-06-01 /70 22. Dopplerův jev
Start 2010-05-26 /71 23. Rázová vlna
Start 2013-03-06 /72 24. Huygensův princip
Start 2015-01-24 /73 25. Vlnění
Start 2013-06-10 /74 26. Zvuk
Download IV. Molekulová fyzika a termika
Start 2010-05-26 /75 1. Brownův pohyb
Start 2010-05-26 /76 2. Difuze
Start 2015-01-23 /77 3. Rozdělení molekul plynu podle rychlostí
Start 2013-01-05 /78 4. Galileův teploměr
Start 2010-05-26 /79 5. Teplotní stupnice
Start 2016-06-19 /80 6. Jouleův experiment
Start 2012-12-30 /81 7. Přenos energie prouděním
Start 2016-06-04 /82 8. Přenos energie zářením
Start 2012-12-30 /83 9. Přenos energie vedením
Start 2010-05-26 /84 10. Izotermický děj – Boyleův – Mariottův zákon
Start 2010-05-26 /85 11. Izobarický děj – Gay-Lussacův zákon
Start 2010-05-26 /86 12. Izochorický děj – Charlesův zákon
Start 2010-05-26 /87 13. Adiabatický děj
Start 2010-05-27 /88 14. Carnotův cyklus
Start 2013-08-27 /89 15. Parní lokomotiva
Start 2015-06-27 /90 16. Dvoudobý motor
Start 2015-07-03 /91 17. Čtyřdobý motor
Start 2015-07-08 /92 18. Vznětový motor
Start 2015-07-08 /93 19. Wankelův motor
Start 2015-01-31 /94 20. Perpetuum mobile
Start 2013-01-05 /95 21. Čínský ptáček (houpací čáp)
Start 2014-04-07 /96 22. Lednička
Start 2012-12-31 /97 23. Kapilární tlak
Start 2010-05-26 /98 24. Závislost teploty bodu varu na tlaku
Start 2010-05-26 /99 25. Absolutní vlhkost
Start 2010-05-26 /100 26. Relativní vlhkost
Start 2010-05-26 /101 27. Rosný bod
Download V. Elektrostatika
Start 2010-05-26 /102 1. Elektrické pole
Start 2015-05-17 /103 2. Náboj a pole
Start 2016-06-03 /104 3. Kondenzátor
Download VI. Elektrický proud
Start 2016-02-23 /105 1. Elektrický obvod
Start 2015-12-04 /106 2. Kirchhoffovy zákony
Start 2016-03-28 /107 3. Elektrický odpor
Download VII. Polovodiče
Start 2013-01-06 /108 1. Termistor
Start 2013-01-06 /109 2. Fotorezistor
Start 2013-01-06 /110 3. Generace páru elektron díra
Start 2013-01-08 /111 4. Vlastní vodivost
Start 2015-01-24 /112 5. Polovodiče
Start 2013-01-11 /113 6. Grätzovo zapojení
Download VIII. Elektrický proud v kapalinách
Start 2015-01-23 /114 1. Elektrolytická disociace
Start 2010-05-26 /115 2. Rozkladné napětí
Start 2013-01-13 /116 3. Olověný akumulátor
Download IX. Elektrický proud v plynech a ve vakuu
Start 2016-05-18 /117 1. Ionizace – vybití elektroskopu
Start 2013-01-13 /118 2. Nesamostatný výboj
Start 2013-01-14 /119 3. Voltampérová charakteristika výboje
Start 2013-01-14 /120 4. Obloukový výboj
Start 2013-01-16 /121 5. Ruhmkorffův induktor
Start 2015-01-08 /122 6. Katodové záření
Start 2010-05-26 /123 7. Osciloskop
Start 2013-01-16 /124 8. Katodová trubice – Maltézský kříž
Start 2013-11-19 /125 9. Výboj při sníženém tlaku
Start 2013-01-16 /126 10. Oheň svatého Eliáše
Start 2013-01-16 /127 11. Doutnavka
Start 2013-04-06 /128 12. Zářivka
Start 2013-01-16 /129 13. Růžková bleskojistka
Download X. Magnetické pole
Start 2013-12-30 /130 1. Magnet
Start 2016-02-21 /131 2. Feromagnetismus
Start 2015-02-20 /132 3. Ampérovo pravidlo pravé ruky
Start 2015-01-08 /133 4. Flemingovo pravidlo levé ruky
Start 2014-01-06 /134 5. Elektromagnetická indukce
Start 2015-03-09 /135 6. Lenzův zákon
Start 2016-03-06 /136 7. Wehneltova trubice
Download XI. Střídavý proud
Start 2015-01-08 /137 1. Alternátor a dynamo
Start 2015-01-08 /138 2. Třífázový generátor
Start 2015-02-14 /139 3. Sériový obvod RLC
Start 2015-02-14 /140 4. Paralelní obvod RLC
Start 2016-05-23 /141 5. Transformátor
Download XII. Optika
Start 2013-04-08 /142 1. Optický hranol
Start 2013-07-07 /143 2. Subtraktivní a aditivní míchání barev
Start 2013-08-09 /144 3. Newtonův kotouč
Start 2015-05-30 /145 4. Youngův pokus
Start 2014-02-02 /146 5. Zrcadla
Start 2013-04-16 /147 6. Čočka
Start 2015-05-31 /148 7. Spojka
Start 2015-05-31 /149 8. Rozptylka
Start 2013-05-12 /150 9. Oční vady
Start 2013-07-22 /151 10. Akomodace oka
Start 2013-08-05 /152 11. Lupa
Start 2013-08-21 /153 12. Mikroskop
Start 2013-09-13 /154 13. Keplerův dalekohled
Start 2013-09-13 /155 14. Galileův dalekohled
Start 2015-05-31 /156 15. Duté (konkávní) zrcadlo
Start 2015-05-31 /157 16. Vypuklé (konvexní) zrcadlo
Start 2013-09-22 /158 17. Newtonův dalekohled
Start 2013-10-04 /159 18. Světelný tok
Start 2013-10-05 /160 19. Svítivost
Start 2014-05-16 /161 20. Osvětlení
Start 2013-10-14 /162 21. Absolutně černé těleso
Start 2013-10-15 /163 22. Model černého tělesa
Start 2015-10-03 /164 23. Fotoelektrický jev
Start 2015-03-13 /165 24. Elektromagnetická vlna
Start 2015-03-20 /166 25. Polarizační filtr
Start 2015-08-22 /167 26. Rentgenka
Download XIII. Speciální teorie relativity
Start 2010-05-27 /168 1. Michelson-Morleyův experiment
Start 2013-01-26 /169 2. Dilatace času
Start 2013-01-26 /170 3. Kontrakce délky
Download XIV. Atomová fyzika
Start 2014-09-13 /171 1. Modely atomů
Start 2010-05-27 /172 2. Rutherfordův pokus
Start 2010-05-26 /173 3. Bohrův model atomu
Start 2014-07-04 /174 4. Spektroskop
Start 2015-09-01 /175 5. Comptonův jev
Start 2015-12-12 /176 6. Franck-Hertzův experiment
Download XV. Jaderná fyzika
Start 2015-01-08 /177 1. Radioaktivita
Start 2010-05-26 /178 2. Zákon radioaktivní přeměny
Start 2014-09-13 /179 3. Rozpadová řada
Start 2015-06-17 /180 4. Jaderná reakce
Download XVI. Matematika
Start 2010-05-26 /181 1. Jednotková kružnice
Start 2015-05-27 /182 2. Sčítání vektorů
XVII. Kdo su já
Start 2014-10-18 /183 1. Učitel z Moravy
Celoživotní vzdělávání = doživotní bída