Fyzika ve škole (Android & iOS)

Vytvořit další jazykovou verzi Vytvořit další jazykovou verzi: www_cz.xml   cz.xml
Download I. Mechanika
Start 13-01-05
1
1. Nakloněná rovina
Start 15-01-06
2
2. Rovnoběžník sil
Start 13-11-19
3
3. Posuvné měřítko
Start 16-08-26
4
4. Mikrometr
Start 10-05-26
5
5. Pohyb
Start 14-12-30
6
6. Kladka pevná a volná
Start 14-08-24
7
7. Kladkostroj
Start 14-08-24
8
8. Rovnováha na páce
Start 15-04-03
9
9. 1. Newtonův pohybový zákon
Start 15-01-01
10
10. 2. Newtonův pohybový zákon
Start 15-03-27
11
11. 3. Newtonův pohybový zákon
Start 14-09-13
12
12. Mechanická práce
Start 15-08-10
13
13. Zákon zachování energie
YouTube
Start 17-01-08
14
14. Maxwellovo kyvadlo
Start 14-05-16
15
15. Tření a odpor vzduchu
Start 14-12-31
16
16. Newtonova houpačka
Start 15-02-04
17
17. Archimédův zákon
Start 15-04-23
18
18. Karteziánek
Start 15-06-09
19
19. Vodováha
Start 14-10-21
20
20. Pascalův zákon
Start 14-12-08
21
21. Bernoulliho rovnice
Download II. Gravitační pole
Start 10-05-26
22
1. Newtonův gravitační zákon
Start 10-05-27
23
2. Intenzita gravitačního pole
Start 10-05-26
24
3. Centrální gravitační pole
Start 13-01-05
25
4. Homogenní gravitační pole
Start 15-01-23
26
5. Zeměpisné souřadnice
Start 10-05-26
27
6. Tíhové zrychlení
Start 16-03-20
28
7. Foucaultovo kyvadlo
Start 14-09-13
29
8. Beztížný stav
Start 13-01-05
30
9. Super výtah
Start 10-05-26
31
10. Volný pád
Start 13-01-05
32
11. Newtonova trubice
YouTube
Start 10-05-27
33
12. Skládání pohybů
Start 13-02-13
34
13. Vrh vodorovný
Start 10-05-26
35
14. Padostroj
Start 10-05-27
36
15. Výtok kapaliny otvorem
Start 10-05-27
37
16. Vrh svislý
Start 10-05-26
38
17. Vrh šikmý
Start 13-02-12
39
18. Vrh šikmý – granát
Start 16-02-21
40
19. Trajektorie těles
Start 10-05-26
41
20. Newtonův kanón
Start 10-05-27
42
21. Geostacionární družice
Start 13-05-20
43
22. 1. Keplerův zákon
Start 10-05-26
44
23. 2. Keplerův zákon
Start 16-04-26
45
24. 3. Keplerův zákon – vnitřní planety
Start 16-04-26
46
25. 3. Keplerův zákon – vnější planety
Start 10-05-26
47
26. Sluneční soustava
Start 10-05-26
48
27. Měsíční fáze
Start 15-01-24
49
28. Souhvězdí
Start 16-02-22
50
29. Keplerovy zákony
YouTube
Download III. Mechanické kmitání a vlnění
Start 16-02-21
51
1. Oscilátory
Start 13-01-05
52
2. Pohyb po kružnici
Start 15-10-23
53
3. Harmonické kmitání
Start 15-11-14
54
4. Skládání kmitání
Start 15-10-23
55
5. Skládání kmitání o stejné frekvenci
Start 15-11-14
56
6. Skládání kmitání o blízké frekvenci
Start 15-10-23
57
7. Fáze kmitavého pohybu
Start 15-10-23
58
8. Obdélníkový kmit
Start 15-10-23
59
9. Lissajousovy obrazce
Start 15-12-10
60
10. Tlumené kmity
Start 15-12-10
61
11. Nucené kmitání
Start 15-10-23
62
12. Matematické kyvadlo
Start 15-10-23
63
13. Matematické kyvadlo – Helikoptéra
Start 15-10-23
64
14. Mechanický oscilátor
Start 15-10-23
65
15. Mechanický oscilátor – Helikoptéra
Start 13-01-05
66
16. Spřažené oscilátory
Start 10-05-26
67
17. Odraz vlnění
Start 10-05-26
68
18. Lom vlnění
Start 12-12-22
69
19. Odraz na konci
Start 15-12-10
70
20. Stojaté vlnění
Start 10-05-26
71
21. Rezonance
Start 10-05-26
72
22. Rychlost zvuku
Start 13-06-01
73
23. Dopplerův jev
Start 10-05-26
74
24. Rázová vlna
Start 13-03-06
75
25. Huygensův princip
Start 16-11-19
76
26. Vlnostroj
Start 16-11-19
77
27. Stojaté vlnění
Start 16-11-24
78
28. Machův vlnostroj
Start 16-12-20
79
29. Juliův vlnostroj
Start 15-01-24
80
30. Vlnění
Start 13-06-10
81
31. Zvuk
Download IV. Molekulová fyzika a termika
Start 10-05-26
82
1. Brownův pohyb
Start 10-05-26
83
2. Difuze
Start 15-01-23
84
3. Rozdělení molekul plynu podle rychlostí
Start 13-01-05
85
4. Galileův teploměr
Start 10-05-26
86
5. Teplotní stupnice
Start 16-06-19
87
6. Jouleův experiment
Start 16-08-05
88
7. Vnitřní energie
Start 12-12-30
89
8. Přenos energie prouděním
Start 16-06-04
90
9. Přenos energie zářením
Start 12-12-30
91
10. Přenos energie vedením
Start 10-05-26
92
11. Izotermický děj – Boyleův – Mariottův zákon
Start 10-05-26
93
12. Izobarický děj – Gay-Lussacův zákon
Start 10-05-26
94
13. Izochorický děj – Charlesův zákon
Start 10-05-26
95
14. Adiabatický děj
Start 10-05-27
96
15. Carnotův cyklus
Start 13-08-27
97
16. Parní lokomotiva
Start 15-06-27
98
17. Dvoudobý motor
Start 15-07-03
99
18. Čtyřdobý motor
Start 15-07-08
100
19. Vznětový motor
Start 15-07-08
101
20. Wankelův motor
Start 15-01-31
102
21. Perpetuum mobile
Start 13-01-05
103
22. Čínský ptáček (houpací čáp)
Start 14-04-07
104
23. Lednička
Start 12-12-31
105
24. Kapilární tlak
Start 10-05-26
106
25. Závislost teploty bodu varu na tlaku
Start 10-05-26
107
26. Absolutní vlhkost
Start 10-05-26
108
27. Relativní vlhkost
Start 10-05-26
109
28. Rosný bod
Download V. Elektrostatika
Start 10-05-26
110
1. Elektrické pole
Start 15-05-17
111
2. Náboj a pole
Start 16-06-03
112
3. Kondenzátor
Download VI. Elektrický proud
Start 16-02-23
113
1. Elektrický obvod
Start 16-10-04
114
2. Ohmův zákon
Start 16-10-22
115
3. Vnitřní odpor
Start 15-12-04
116
4. Kirchhoffovy zákony
Start 16-03-28
117
5. Elektrický odpor
Download VII. Polovodiče
Start 13-01-06
118
1. Termistor
Start 13-01-06
119
2. Fotorezistor
Start 13-01-06
120
3. Generace páru elektron díra
Start 13-01-08
121
4. Vlastní vodivost
Start 15-01-24
122
5. Polovodiče
Start 13-01-11
123
6. Grätzovo zapojení
Download VIII. Elektrický proud v kapalinách
Start 16-08-18
124
1. Elektrolytická disociace
Start 16-09-20
125
2. Elektrolýza
Start 13-01-13
126
3. Olověný akumulátor
Download IX. Elektrický proud v plynech a ve vakuu
Start 16-05-18
127
1. Ionizace – vybití elektroskopu
Start 13-01-13
128
2. Nesamostatný výboj
Start 13-01-14
129
3. Voltampérová charakteristika výboje
Start 13-01-14
130
4. Obloukový výboj
Start 13-01-16
131
5. Ruhmkorffův induktor
Start 15-01-08
132
6. Katodové záření
Start 10-05-26
133
7. Osciloskop
Start 13-01-16
134
8. Katodová trubice – Maltézský kříž
Start 13-11-19
135
9. Výboj při sníženém tlaku
Start 13-01-16
136
10. Oheň svatého Eliáše
Start 13-01-16
137
11. Doutnavka
Start 13-04-06
138
12. Zářivka
Start 13-01-16
139
13. Růžková bleskojistka
Download X. Magnetické pole
Start 13-12-30
140
1. Magnet
Start 16-02-21
141
2. Feromagnetismus
Start 15-02-20
142
3. Ampérovo pravidlo pravé ruky
Start 15-01-08
143
4. Flemingovo pravidlo levé ruky
Start 14-01-06
144
5. Elektromagnetická indukce
Start 15-03-09
145
6. Lenzův zákon
Start 16-03-06
146
7. Wehneltova trubice
Download XI. Střídavý proud
Start 15-01-08
147
1. Alternátor a dynamo
Start 15-01-08
148
2. Třífázový generátor
Start 15-02-14
149
3. Sériový obvod RLC
Start 15-02-14
150
4. Paralelní obvod RLC
Start 16-05-23
151
5. Transformátor
Download XII. Optika
Start 13-04-08
152
1. Optický hranol
Start 13-07-07
153
2. Subtraktivní a aditivní míchání barev
Start 13-08-09
154
3. Newtonův kotouč
Start 15-05-30
155
4. Youngův pokus
Start 14-02-02
156
5. Zrcadla
Start 13-04-16
157
6. Čočka
Start 15-05-31
158
7. Spojka
Start 15-05-31
159
8. Rozptylka
Start 13-05-12
160
9. Oční vady
Start 13-07-22
161
10. Akomodace oka
Start 13-08-05
162
11. Lupa
Start 13-08-21
163
12. Mikroskop
Start 13-09-13
164
13. Keplerův dalekohled
Start 13-09-13
165
14. Galileův dalekohled
Start 15-05-31
166
15. Duté (konkávní) zrcadlo
Start 15-05-31
167
16. Vypuklé (konvexní) zrcadlo
Start 13-09-22
168
17. Newtonův dalekohled
Start 13-10-04
169
18. Světelný tok
Start 13-10-05
170
19. Svítivost
Start 14-05-16
171
20. Osvětlení
Start 13-10-14
172
21. Absolutně černé těleso
Start 13-10-15
173
22. Model černého tělesa
Start 15-10-03
174
23. Fotoelektrický jev
Start 15-03-13
175
24. Elektromagnetická vlna
Start 15-03-20
176
25. Polarizační filtr
Start 15-08-22
177
26. Rentgenka
Download XIII. Speciální teorie relativity
Start 10-05-27
178
1. Michelson-Morleyův experiment
Start 13-01-26
179
2. Dilatace času
Start 13-01-26
180
3. Kontrakce délky
Download XIV. Atomová fyzika
Start 14-09-13
181
1. Modely atomů
Start 10-05-27
182
2. Rutherfordův pokus
Start 10-05-26
183
3. Bohrův model atomu
Start 14-07-04
184
4. Spektroskop
Start 15-09-01
185
5. Comptonův jev
Start 15-12-12
186
6. Franck-Hertzův experiment
Download XV. Jaderná fyzika
Start 15-01-08
187
1. Radioaktivita
Start 10-05-26
188
2. Zákon radioaktivní přeměny
Start 14-09-13
189
3. Rozpadová řada
Start 15-06-17
190
4. Jaderná reakce
Download XVI. Matematika
Start 10-05-26
191
1. Jednotková kružnice
Start 15-05-27
192
2. Sčítání vektorů
XVII. Kdo su já
Start 14-10-18
193
1. Učitel z Moravy