Fyzika ve škole (Android & iOS)

Fyzika ve škole
Aplikace pro Android & iOS

Fyzikální animace
Kolekce animací ze středoškolské fyziky.
  • Mechanika
  • Gravitační pole
  • Mechanické kmitání a vlnění
  • Molekulová fyzika a termika
  • a další animovaná fyzika
iTunes Google play
Apple Store Google playVytvořit další jazykovou verzi Vytvořit další jazykovou verzi: www_cz.xml   cz.xml


Download I. Mechanika
Start 13-01-05
1
1. Nakloněná rovina
Start 15-01-06
2
2. Rovnoběžník sil
Start 13-11-19
3
3. Posuvné měřítko
Start 16-08-26
4
4. Mikrometr
Start 10-05-26
5
5. Pohyb
Start 14-12-30
6
6. Kladka pevná a volná
Start 14-08-24
7
7. Kladkostroj
Start 14-08-24
8
8. Rovnováha na páce
Start 15-04-03
9
9. 1. Newtonův pohybový zákon
Start 15-01-01
10
10. 2. Newtonův pohybový zákon
Start 15-03-27
11
11. 3. Newtonův pohybový zákon
Start 14-09-13
12
12. Mechanická práce
Start 15-08-10
13
13. Zákon zachování energie
Start 14-05-16
14
14. Tření a odpor vzduchu
Start 14-12-31
15
15. Newtonova houpačka
Start 15-02-04
16
16. Archimédův zákon
Start 15-04-23
17
17. Karteziánek
Start 15-06-09
18
18. Vodováha
Start 14-10-21
19
19. Pascalův zákon
Start 14-12-08
20
20. Bernoulliho rovnice
Download II. Gravitační pole
Start 10-05-26
21
1. Newtonův gravitační zákon
Start 10-05-27
22
2. Intenzita gravitačního pole
Start 10-05-26
23
3. Centrální gravitační pole
Start 13-01-05
24
4. Homogenní gravitační pole
Start 15-01-23
25
5. Zeměpisné souřadnice
Start 10-05-26
26
6. Tíhové zrychlení
Start 16-03-20
27
7. Foucaultovo kyvadlo
Start 14-09-13
28
8. Beztížný stav
Start 13-01-05
29
9. Super výtah
Start 10-05-26
30
10. Volný pád
Start 13-01-05
31
11. Newtonova trubice
YouTube
Start 10-05-27
32
12. Skládání pohybů
Start 13-02-13
33
13. Vrh vodorovný
Start 10-05-26
34
14. Padostroj
Start 10-05-27
35
15. Výtok kapaliny otvorem
Start 10-05-27
36
16. Vrh svislý
Start 10-05-26
37
17. Vrh šikmý
Start 13-02-12
38
18. Vrh šikmý – granát
Start 16-02-21
39
19. Trajektorie těles
Start 10-05-26
40
20. Newtonův kanón
Start 10-05-27
41
21. Geostacionární družice
Start 13-05-20
42
22. 1. Keplerův zákon
Start 10-05-26
43
23. 2. Keplerův zákon
Start 16-04-26
44
24. 3. Keplerův zákon – vnitřní planety
Start 16-04-26
45
25. 3. Keplerův zákon – vnější planety
Start 10-05-26
46
26. Sluneční soustava
Start 10-05-26
47
27. Měsíční fáze
Start 15-01-24
48
28. Souhvězdí
Start 16-02-22
49
29. Keplerovy zákony
YouTube
Download III. Mechanické kmitání a vlnění
Start 16-02-21
50
1. Oscilátory
Start 13-01-05
51
2. Pohyb po kružnici
Start 15-10-23
52
3. Harmonické kmitání
Start 16-10-23
53
4. Skládání kmitání
Start 15-10-23
54
5. Skládání kmitání o stejné frekvenci
Start 15-10-23
55
6. Skládání kmitání o blízké frekvenci
Start 15-10-23
56
7. Fáze kmitavého pohybu
Start 15-10-23
57
8. Obdélníkový kmit
Start 15-10-23
58
9. Lissajousovy obrazce
Start 15-10-23
59
10. Tlumené kmity
Start 10-05-26
60
11. Nucené kmitání
Start 15-10-23
61
12. Matematické kyvadlo
Start 15-10-23
62
13. Matematické kyvadlo – Helikoptéra
Start 15-10-23
63
14. Mechanický oscilátor
Start 15-10-23
64
15. Mechanický oscilátor – Helikoptéra
Start 13-01-05
65
16. Spřažené oscilátory
Start 10-05-26
66
17. Odraz vlnění
Start 10-05-26
67
18. Lom vlnění
Start 12-12-22
68
19. Odraz na konci
Start 15-10-23
69
20. Stojaté vlnění
Start 10-05-26
70
21. Rezonance
Start 10-05-26
71
22. Rychlost zvuku
Start 13-06-01
72
23. Dopplerův jev
Start 10-05-26
73
24. Rázová vlna
Start 13-03-06
74
25. Huygensův princip
Start 15-01-24
75
26. Vlnění
Start 13-06-10
76
27. Zvuk
Download IV. Molekulová fyzika a termika
Start 10-05-26
77
1. Brownův pohyb
Start 10-05-26
78
2. Difuze
Start 15-01-23
79
3. Rozdělení molekul plynu podle rychlostí
Start 13-01-05
80
4. Galileův teploměr
Start 10-05-26
81
5. Teplotní stupnice
Start 16-06-19
82
6. Jouleův experiment
Start 16-08-05
83
7. Vnitřní energie
Start 12-12-30
84
8. Přenos energie prouděním
Start 16-06-04
85
9. Přenos energie zářením
Start 12-12-30
86
10. Přenos energie vedením
Start 10-05-26
87
11. Izotermický děj – Boyleův – Mariottův zákon
Start 10-05-26
88
12. Izobarický děj – Gay-Lussacův zákon
Start 10-05-26
89
13. Izochorický děj – Charlesův zákon
Start 10-05-26
90
14. Adiabatický děj
Start 10-05-27
91
15. Carnotův cyklus
Start 13-08-27
92
16. Parní lokomotiva
Start 15-06-27
93
17. Dvoudobý motor
Start 15-07-03
94
18. Čtyřdobý motor
Start 15-07-08
95
19. Vznětový motor
Start 15-07-08
96
20. Wankelův motor
Start 15-01-31
97
21. Perpetuum mobile
Start 13-01-05
98
22. Čínský ptáček (houpací čáp)
Start 14-04-07
99
23. Lednička
Start 12-12-31
100
24. Kapilární tlak
Start 10-05-26
101
25. Závislost teploty bodu varu na tlaku
Start 10-05-26
102
26. Absolutní vlhkost
Start 10-05-26
103
27. Relativní vlhkost
Start 10-05-26
104
28. Rosný bod
Download V. Elektrostatika
Start 10-05-26
105
1. Elektrické pole
Start 15-05-17
106
2. Náboj a pole
Start 16-06-03
107
3. Kondenzátor
Download VI. Elektrický proud
Start 16-02-23
108
1. Elektrický obvod
Start 16-10-04
109
2. Ohmův zákon
Start 16-10-22
110
3. Vnitřní odpor
Start 15-12-04
111
4. Kirchhoffovy zákony
Start 16-03-28
112
5. Elektrický odpor
Download VII. Polovodiče
Start 13-01-06
113
1. Termistor
Start 13-01-06
114
2. Fotorezistor
Start 13-01-06
115
3. Generace páru elektron díra
Start 13-01-08
116
4. Vlastní vodivost
Start 15-01-24
117
5. Polovodiče
Start 13-01-11
118
6. Grätzovo zapojení
Download VIII. Elektrický proud v kapalinách
Start 16-08-18
119
1. Elektrolytická disociace
Start 16-09-20
120
2. Elektrolýza
Start 13-01-13
121
3. Olověný akumulátor
Download IX. Elektrický proud v plynech a ve vakuu
Start 16-05-18
122
1. Ionizace – vybití elektroskopu
Start 13-01-13
123
2. Nesamostatný výboj
Start 13-01-14
124
3. Voltampérová charakteristika výboje
Start 13-01-14
125
4. Obloukový výboj
Start 13-01-16
126
5. Ruhmkorffův induktor
Start 15-01-08
127
6. Katodové záření
Start 10-05-26
128
7. Osciloskop
Start 13-01-16
129
8. Katodová trubice – Maltézský kříž
Start 13-11-19
130
9. Výboj při sníženém tlaku
Start 13-01-16
131
10. Oheň svatého Eliáše
Start 13-01-16
132
11. Doutnavka
Start 13-04-06
133
12. Zářivka
Start 13-01-16
134
13. Růžková bleskojistka
Download X. Magnetické pole
Start 13-12-30
135
1. Magnet
Start 16-02-21
136
2. Feromagnetismus
Start 15-02-20
137
3. Ampérovo pravidlo pravé ruky
Start 15-01-08
138
4. Flemingovo pravidlo levé ruky
Start 14-01-06
139
5. Elektromagnetická indukce
Start 15-03-09
140
6. Lenzův zákon
Start 16-03-06
141
7. Wehneltova trubice
Download XI. Střídavý proud
Start 15-01-08
142
1. Alternátor a dynamo
Start 15-01-08
143
2. Třífázový generátor
Start 15-02-14
144
3. Sériový obvod RLC
Start 15-02-14
145
4. Paralelní obvod RLC
Start 16-05-23
146
5. Transformátor
Download XII. Optika
Start 13-04-08
147
1. Optický hranol
Start 13-07-07
148
2. Subtraktivní a aditivní míchání barev
Start 13-08-09
149
3. Newtonův kotouč
Start 15-05-30
150
4. Youngův pokus
Start 14-02-02
151
5. Zrcadla
Start 13-04-16
152
6. Čočka
Start 15-05-31
153
7. Spojka
Start 15-05-31
154
8. Rozptylka
Start 13-05-12
155
9. Oční vady
Start 13-07-22
156
10. Akomodace oka
Start 13-08-05
157
11. Lupa
Start 13-08-21
158
12. Mikroskop
Start 13-09-13
159
13. Keplerův dalekohled
Start 13-09-13
160
14. Galileův dalekohled
Start 15-05-31
161
15. Duté (konkávní) zrcadlo
Start 15-05-31
162
16. Vypuklé (konvexní) zrcadlo
Start 13-09-22
163
17. Newtonův dalekohled
Start 13-10-04
164
18. Světelný tok
Start 13-10-05
165
19. Svítivost
Start 14-05-16
166
20. Osvětlení
Start 13-10-14
167
21. Absolutně černé těleso
Start 13-10-15
168
22. Model černého tělesa
Start 15-10-03
169
23. Fotoelektrický jev
Start 15-03-13
170
24. Elektromagnetická vlna
Start 15-03-20
171
25. Polarizační filtr
Start 15-08-22
172
26. Rentgenka
Download XIII. Speciální teorie relativity
Start 10-05-27
173
1. Michelson-Morleyův experiment
Start 13-01-26
174
2. Dilatace času
Start 13-01-26
175
3. Kontrakce délky
Download XIV. Atomová fyzika
Start 14-09-13
176
1. Modely atomů
Start 10-05-27
177
2. Rutherfordův pokus
Start 10-05-26
178
3. Bohrův model atomu
Start 14-07-04
179
4. Spektroskop
Start 15-09-01
180
5. Comptonův jev
Start 15-12-12
181
6. Franck-Hertzův experiment
Download XV. Jaderná fyzika
Start 15-01-08
182
1. Radioaktivita
Start 10-05-26
183
2. Zákon radioaktivní přeměny
Start 14-09-13
184
3. Rozpadová řada
Start 15-06-17
185
4. Jaderná reakce
Download XVI. Matematika
Start 10-05-26
186
1. Jednotková kružnice
Start 15-05-27
187
2. Sčítání vektorů
XVII. Kdo su já
Start 14-10-18
188
1. Učitel z Moravy