Fyzika ve škole (Android & iOS)

Vytvořit další jazykovou verzi Vytvořit další jazykovou verzi: www_cz.xml   cz.xml
Download I. Mechanika
Start 13-01-05
1
1. Nakloněná rovina
Start 15-01-06
2
2. Rovnoběžník sil
Start 13-11-19
3
3. Posuvné měřítko
Start 16-08-26
4
4. Mikrometr
Start 10-05-26
5
5. Pohyb
Start 14-12-30
6
6. Kladka pevná a volná
Start 14-08-24
7
7. Kladkostroj
Start 14-08-24
8
8. Rovnováha na páce
Start 15-04-03
9
9. 1. Newtonův pohybový zákon
Start 15-01-01
10
10. 2. Newtonův pohybový zákon
Start 15-03-27
11
11. 3. Newtonův pohybový zákon
Start 14-09-13
12
12. Mechanická práce
Start 15-08-10
13
13. Zákon zachování energie
YouTube
Start 17-01-08
14
14. Maxwellovo kyvadlo
Start 14-05-16
15
15. Tření a odpor vzduchu
Start 14-12-31
16
16. Newtonova houpačka
Start 15-02-04
17
17. Archimédův zákon
Start 15-04-23
18
18. Karteziánek
Start 15-06-09
19
19. Vodováha
Start 14-10-21
20
20. Pascalův zákon
Start 14-12-08
21
21. Bernoulliho rovnice
Start 17-02-18
22
22. Stabilita těles 1
Start 17-01-30
23
23. Stabilita těles 2
Start 17-02-25
24
24. Stabilita těles 3
Download II. Gravitační pole
Start 10-05-26
25
1. Newtonův gravitační zákon
Start 10-05-27
26
2. Intenzita gravitačního pole
Start 10-05-26
27
3. Centrální gravitační pole
Start 13-01-05
28
4. Homogenní gravitační pole
Start 15-01-23
29
5. Zeměpisné souřadnice
Start 10-05-26
30
6. Tíhové zrychlení
Start 16-03-20
31
7. Foucaultovo kyvadlo
Start 14-09-13
32
8. Beztížný stav
Start 13-01-05
33
9. Super výtah
Start 10-05-26
34
10. Volný pád
Start 13-01-05
35
11. Newtonova trubice
YouTube
Start 10-05-27
36
12. Skládání pohybů
Start 13-02-13
37
13. Vrh vodorovný
Start 10-05-26
38
14. Padostroj
Start 10-05-27
39
15. Výtok kapaliny otvorem
Start 10-05-27
40
16. Vrh svislý
Start 10-05-26
41
17. Vrh šikmý
Start 13-02-12
42
18. Vrh šikmý – granát
Start 16-02-21
43
19. Trajektorie těles
Start 10-05-26
44
20. Newtonův kanón
Start 10-05-27
45
21. Geostacionární družice
Start 13-05-20
46
22. 1. Keplerův zákon
Start 10-05-26
47
23. 2. Keplerův zákon
Start 16-04-26
48
24. 3. Keplerův zákon – vnitřní planety
Start 16-04-26
49
25. 3. Keplerův zákon – vnější planety
Start 10-05-26
50
26. Sluneční soustava
Start 10-05-26
51
27. Měsíční fáze
Start 15-01-24
52
28. Souhvězdí
Start 16-02-22
53
29. Keplerovy zákony
YouTube
Download III. Mechanické kmitání a vlnění
Start 16-02-21
54
1. Oscilátory
Start 17-02-26
55
2. Pohyb po kružnici
Start 15-10-23
56
3. Harmonické kmitání
Start 15-11-14
57
4. Skládání kmitání
Start 15-10-23
58
5. Skládání kmitání o stejné frekvenci
Start 15-11-14
59
6. Skládání kmitání o blízké frekvenci
Start 15-10-23
60
7. Fáze kmitavého pohybu
Start 15-10-23
61
8. Obdélníkový kmit
Start 15-10-23
62
9. Lissajousovy obrazce
Start 15-12-10
63
10. Tlumené kmity
Start 15-12-10
64
11. Nucené kmitání
Start 15-10-23
65
12. Matematické kyvadlo
Start 15-10-23
66
13. Matematické kyvadlo – Helikoptéra
Start 15-10-23
67
14. Mechanický oscilátor
Start 15-10-23
68
15. Mechanický oscilátor – Helikoptéra
Start 13-01-05
69
16. Spřažené oscilátory
Start 10-05-26
70
17. Odraz vlnění
Start 10-05-26
71
18. Lom vlnění
Start 12-12-22
72
19. Odraz na konci
Start 15-12-10
73
20. Stojaté vlnění
Start 10-05-26
74
21. Rezonance
Start 10-05-26
75
22. Rychlost zvuku
Start 13-06-01
76
23. Dopplerův jev
Start 10-05-26
77
24. Rázová vlna
Start 13-03-06
78
25. Huygensův princip
Start 16-11-19
79
26. Vlnostroj
Start 16-11-19
80
27. Stojaté vlnění
Start 16-11-24
81
28. Machův vlnostroj
Start 16-12-20
82
29. Juliův vlnostroj
Start 15-01-24
83
30. Vlnění
Start 13-06-10
84
31. Zvuk
Download IV. Molekulová fyzika a termika
Start 10-05-26
85
1. Brownův pohyb
Start 10-05-26
86
2. Difuze
Start 15-01-23
87
3. Rozdělení molekul plynu podle rychlostí
Start 13-01-05
88
4. Galileův teploměr
Start 10-05-26
89
5. Teplotní stupnice
Start 16-06-19
90
6. Jouleův experiment
Start 16-08-05
91
7. Vnitřní energie
Start 12-12-30
92
8. Přenos energie prouděním
Start 16-06-04
93
9. Přenos energie zářením
Start 12-12-30
94
10. Přenos energie vedením
Start 10-05-26
95
11. Izotermický děj – Boyleův – Mariottův zákon
Start 10-05-26
96
12. Izobarický děj – Gay-Lussacův zákon
Start 10-05-26
97
13. Izochorický děj – Charlesův zákon
Start 10-05-26
98
14. Adiabatický děj
Start 10-05-27
99
15. Carnotův cyklus
Start 13-08-27
100
16. Parní lokomotiva
Start 15-06-27
101
17. Dvoudobý motor
Start 15-07-03
102
18. Čtyřdobý motor
Start 15-07-08
103
19. Vznětový motor
Start 15-07-08
104
20. Wankelův motor
Start 15-01-31
105
21. Perpetuum mobile
Start 13-01-05
106
22. Čínský ptáček (houpací čáp)
Start 14-04-07
107
23. Lednička
Start 12-12-31
108
24. Kapilární tlak
Start 10-05-26
109
25. Závislost teploty bodu varu na tlaku
Start 10-05-26
110
26. Absolutní vlhkost
Start 10-05-26
111
27. Relativní vlhkost
Start 10-05-26
112
28. Rosný bod
Download V. Elektrostatika
Start 10-05-26
113
1. Elektrické pole
Start 15-05-17
114
2. Náboj a pole
Start 16-06-03
115
3. Kondenzátor
Download VI. Elektrický proud
Start 16-02-23
116
1. Elektrický obvod
Start 16-10-04
117
2. Ohmův zákon
Start 16-10-22
118
3. Vnitřní odpor
Start 15-12-04
119
4. Kirchhoffovy zákony
Start 16-03-28
120
5. Elektrický odpor
Download VII. Polovodiče
Start 13-01-06
121
1. Termistor
Start 13-01-06
122
2. Fotorezistor
Start 13-01-06
123
3. Generace páru elektron díra
Start 13-01-08
124
4. Vlastní vodivost
Start 15-01-24
125
5. Polovodiče
Start 13-01-11
126
6. Grätzovo zapojení
Download VIII. Elektrický proud v kapalinách
Start 16-08-18
127
1. Elektrolytická disociace
Start 16-09-20
128
2. Elektrolýza
Start 13-01-13
129
3. Olověný akumulátor
Download IX. Elektrický proud v plynech a ve vakuu
Start 16-05-18
130
1. Ionizace – vybití elektroskopu
Start 13-01-13
131
2. Nesamostatný výboj
Start 13-01-14
132
3. Voltampérová charakteristika výboje
Start 13-01-14
133
4. Obloukový výboj
Start 13-01-16
134
5. Ruhmkorffův induktor
Start 15-01-08
135
6. Katodové záření
Start 10-05-26
136
7. Osciloskop
Start 13-01-16
137
8. Katodová trubice – Maltézský kříž
Start 13-11-19
138
9. Výboj při sníženém tlaku
Start 13-01-16
139
10. Oheň svatého Eliáše
Start 13-01-16
140
11. Doutnavka
Start 13-04-06
141
12. Zářivka
Start 13-01-16
142
13. Růžková bleskojistka
Download X. Magnetické pole
Start 13-12-30
143
1. Magnet
Start 16-02-21
144
2. Feromagnetismus
Start 15-02-20
145
3. Ampérovo pravidlo pravé ruky
Start 15-01-08
146
4. Flemingovo pravidlo levé ruky
Start 14-01-06
147
5. Elektromagnetická indukce
Start 15-03-09
148
6. Lenzův zákon
Start 16-03-06
149
7. Wehneltova trubice
Download XI. Střídavý proud
Start 15-01-08
150
1. Alternátor a dynamo
Start 15-01-08
151
2. Třífázový generátor
Start 15-02-14
152
3. Sériový obvod RLC
Start 15-02-14
153
4. Paralelní obvod RLC
Start 16-05-23
154
5. Transformátor
Download XII. Optika
Start 13-04-08
155
1. Optický hranol
Start 13-07-07
156
2. Subtraktivní a aditivní míchání barev
Start 13-08-09
157
3. Newtonův kotouč
Start 15-05-30
158
4. Youngův pokus
Start 14-02-02
159
5. Zrcadla
Start 13-04-16
160
6. Čočka
Start 15-05-31
161
7. Spojka
Start 15-05-31
162
8. Rozptylka
Start 13-05-12
163
9. Oční vady
Start 13-07-22
164
10. Akomodace oka
Start 13-08-05
165
11. Lupa
Start 13-08-21
166
12. Mikroskop
Start 13-09-13
167
13. Keplerův dalekohled
Start 13-09-13
168
14. Galileův dalekohled
Start 15-05-31
169
15. Duté (konkávní) zrcadlo
Start 15-05-31
170
16. Vypuklé (konvexní) zrcadlo
Start 13-09-22
171
17. Newtonův dalekohled
Start 13-10-04
172
18. Světelný tok
Start 13-10-05
173
19. Svítivost
Start 14-05-16
174
20. Osvětlení
Start 13-10-14
175
21. Absolutně černé těleso
Start 13-10-15
176
22. Model černého tělesa
Start 15-10-03
177
23. Fotoelektrický jev
Start 15-03-13
178
24. Elektromagnetická vlna
Start 15-03-20
179
25. Polarizační filtr
Start 15-08-22
180
26. Rentgenka
Download XIII. Speciální teorie relativity
Start 10-05-27
181
1. Michelson-Morleyův experiment
Start 13-01-26
182
2. Dilatace času
Start 13-01-26
183
3. Kontrakce délky
Download XIV. Atomová fyzika
Start 14-09-13
184
1. Modely atomů
Start 10-05-27
185
2. Rutherfordův pokus
Start 10-05-26
186
3. Bohrův model atomu
Start 14-07-04
187
4. Spektroskop
Start 15-09-01
188
5. Comptonův jev
Start 15-12-12
189
6. Franck-Hertzův experiment
Download XV. Jaderná fyzika
Start 15-01-08
190
1. Radioaktivita
Start 10-05-26
191
2. Zákon radioaktivní přeměny
Start 14-09-13
192
3. Rozpadová řada
Start 15-06-17
193
4. Jaderná reakce
Download XVI. Matematika
Start 10-05-26
194
1. Jednotková kružnice
Start 15-05-27
195
2. Sčítání vektorů
XVII. Kdo su já
Start 14-10-18
196
1. Učitel z Moravy