Fyzika ve škole (Android & iOS)

Fyzika ve škole
Aplikace pro Android & iOS

Fyzikální animace
Kolekce animací ze středoškolské fyziky.
  • Mechanika
  • Gravitační pole
  • Mechanické kmitání a vlnění
  • Molekulová fyzika a termika
  • a další animovaná fyzika
iTunes Google play
Apple Store Google playVytvořit další jazykovou verzi Vytvořit další jazykovou verzi: www_cz.xml   cz.xml


Download I. Mechanika
Start 13-01-05
1
1. Nakloněná rovina
Start 15-01-06
2
2. Rovnoběžník sil
Start 13-11-19
3
3. Posuvné měřítko
Start 10-05-26
4
4. Pohyb
Start 14-12-30
5
5. Kladka pevná a volná
Start 14-08-24
6
6. Kladkostroj
Start 14-08-24
7
7. Rovnováha na páce
Start 15-04-03
8
8. 1. Newtonův pohybový zákon
Start 15-01-01
9
9. 2. Newtonův pohybový zákon
Start 15-03-27
10
10. 3. Newtonův pohybový zákon
Start 14-09-13
11
11. Mechanická práce
Start 15-08-10
12
12. Zákon zachování energie
Start 14-05-16
13
13. Tření a odpor vzduchu
Start 14-12-31
14
14. Newtonova houpačka
Start 15-02-04
15
15. Archimédův zákon
Start 15-04-23
16
16. Karteziánek
Start 15-06-09
17
17. Vodováha
Start 14-10-21
18
18. Pascalův zákon
Start 14-12-08
19
19. Bernoulliho rovnice
Download II. Gravitační pole
Start 10-05-26
20
1. Newtonův gravitační zákon
Start 10-05-27
21
2. Intenzita gravitačního pole
Start 10-05-26
22
3. Centrální gravitační pole
Start 13-01-05
23
4. Homogenní gravitační pole
Start 15-01-23
24
5. Zeměpisné souřadnice
Start 10-05-26
25
6. Tíhové zrychlení
Start 16-03-20
26
7. Foucaultovo kyvadlo
Start 14-09-13
27
8. Beztížný stav
Start 13-01-05
28
9. Super výtah
Start 10-05-26
29
10. Volný pád
Start 13-01-05
30
11. Newtonova trubice
YouTube
Start 10-05-27
31
12. Skládání pohybů
Start 13-02-13
32
13. Vrh vodorovný
Start 10-05-26
33
14. Padostroj
Start 10-05-27
34
15. Výtok kapaliny otvorem
Start 10-05-27
35
16. Vrh svislý
Start 10-05-26
36
17. Vrh šikmý
Start 13-02-12
37
18. Vrh šikmý – granát
Start 16-02-21
38
19. Trajektorie těles
Start 10-05-26
39
20. Newtonův kanón
Start 10-05-27
40
21. Geostacionární družice
Start 13-05-20
41
22. 1. Keplerův zákon
Start 10-05-26
42
23. 2. Keplerův zákon
Start 16-04-26
43
24. 3. Keplerův zákon – vnitřní planety
Start 16-04-26
44
25. 3. Keplerův zákon – vnější planety
Start 10-05-26
45
26. Sluneční soustava
Start 10-05-26
46
27. Měsíční fáze
Start 15-01-24
47
28. Souhvězdí
Start 16-02-22
48
29. Keplerovy zákony
YouTube
Download III. Mechanické kmitání a vlnění
Start 16-02-21
49
1. Oscilátory
Start 13-01-05
50
2. Pohyb po kružnici
Start 10-05-27
51
3. Harmonické kmitání
Start 10-05-26
52
4. Skládání kmitání o stejné frekvenci
Start 10-05-26
53
5. Skládání kmitání o blízké frekvenci
Start 10-05-26
54
6. Fáze kmitavého pohybu
Start 13-01-05
55
7. Obdélníkový kmit
Start 10-05-26
56
8. Lissajousovy obrazce
Start 10-05-27
57
9. Tlumené kmity
Start 10-05-26
58
10. Nucené kmitání
Start 10-05-27
59
11. Matematické kyvadlo
Start 13-02-10
60
12. Matematické kyvadlo – Helikoptéra
Start 10-05-27
61
13. Mechanický oscilátor
Start 15-05-30
62
14. Mechanický oscilátor – Helikoptéra
Start 13-01-05
63
15. Spřažené oscilátory
Start 10-05-26
64
16. Odraz vlnění
Start 10-05-26
65
17. Lom vlnění
Start 12-12-22
66
18. Odraz na konci
Start 15-01-23
67
19. Stojaté vlnění
Start 10-05-26
68
20. Rezonance
Start 10-05-26
69
21. Rychlost zvuku
Start 13-06-01
70
22. Dopplerův jev
Start 10-05-26
71
23. Rázová vlna
Start 13-03-06
72
24. Huygensův princip
Start 15-01-24
73
25. Vlnění
Start 13-06-10
74
26. Zvuk
Download IV. Molekulová fyzika a termika
Start 10-05-26
75
1. Brownův pohyb
Start 10-05-26
76
2. Difuze
Start 15-01-23
77
3. Rozdělení molekul plynu podle rychlostí
Start 13-01-05
78
4. Galileův teploměr
Start 10-05-26
79
5. Teplotní stupnice
Start 16-06-19
80
6. Jouleův experiment
Start 12-12-30
81
7. Přenos energie prouděním
Start 16-06-04
82
8. Přenos energie zářením
Start 12-12-30
83
9. Přenos energie vedením
Start 10-05-26
84
10. Izotermický děj – Boyleův – Mariottův zákon
Start 10-05-26
85
11. Izobarický děj – Gay-Lussacův zákon
Start 10-05-26
86
12. Izochorický děj – Charlesův zákon
Start 10-05-26
87
13. Adiabatický děj
Start 10-05-27
88
14. Carnotův cyklus
Start 13-08-27
89
15. Parní lokomotiva
Start 15-06-27
90
16. Dvoudobý motor
Start 15-07-03
91
17. Čtyřdobý motor
Start 15-07-08
92
18. Vznětový motor
Start 15-07-08
93
19. Wankelův motor
Start 15-01-31
94
20. Perpetuum mobile
Start 13-01-05
95
21. Čínský ptáček (houpací čáp)
Start 14-04-07
96
22. Lednička
Start 12-12-31
97
23. Kapilární tlak
Start 10-05-26
98
24. Závislost teploty bodu varu na tlaku
Start 10-05-26
99
25. Absolutní vlhkost
Start 10-05-26
100
26. Relativní vlhkost
Start 10-05-26
101
27. Rosný bod
Download V. Elektrostatika
Start 10-05-26
102
1. Elektrické pole
Start 15-05-17
103
2. Náboj a pole
Start 16-06-03
104
3. Kondenzátor
Download VI. Elektrický proud
Start 16-02-23
105
1. Elektrický obvod
Start 15-12-04
106
2. Kirchhoffovy zákony
Start 16-03-28
107
3. Elektrický odpor
Download VII. Polovodiče
Start 13-01-06
108
1. Termistor
Start 13-01-06
109
2. Fotorezistor
Start 13-01-06
110
3. Generace páru elektron díra
Start 13-01-08
111
4. Vlastní vodivost
Start 15-01-24
112
5. Polovodiče
Start 13-01-11
113
6. Grätzovo zapojení
Download VIII. Elektrický proud v kapalinách
Start 15-01-23
114
1. Elektrolytická disociace
Start 10-05-26
115
2. Rozkladné napětí
Start 13-01-13
116
3. Olověný akumulátor
Download IX. Elektrický proud v plynech a ve vakuu
Start 16-05-18
117
1. Ionizace – vybití elektroskopu
Start 13-01-13
118
2. Nesamostatný výboj
Start 13-01-14
119
3. Voltampérová charakteristika výboje
Start 13-01-14
120
4. Obloukový výboj
Start 13-01-16
121
5. Ruhmkorffův induktor
Start 15-01-08
122
6. Katodové záření
Start 10-05-26
123
7. Osciloskop
Start 13-01-16
124
8. Katodová trubice – Maltézský kříž
Start 13-11-19
125
9. Výboj při sníženém tlaku
Start 13-01-16
126
10. Oheň svatého Eliáše
Start 13-01-16
127
11. Doutnavka
Start 13-04-06
128
12. Zářivka
Start 13-01-16
129
13. Růžková bleskojistka
Download X. Magnetické pole
Start 13-12-30
130
1. Magnet
Start 16-02-21
131
2. Feromagnetismus
Start 15-02-20
132
3. Ampérovo pravidlo pravé ruky
Start 15-01-08
133
4. Flemingovo pravidlo levé ruky
Start 14-01-06
134
5. Elektromagnetická indukce
Start 15-03-09
135
6. Lenzův zákon
Start 16-03-06
136
7. Wehneltova trubice
Download XI. Střídavý proud
Start 15-01-08
137
1. Alternátor a dynamo
Start 15-01-08
138
2. Třífázový generátor
Start 15-02-14
139
3. Sériový obvod RLC
Start 15-02-14
140
4. Paralelní obvod RLC
Start 16-05-23
141
5. Transformátor
Download XII. Optika
Start 13-04-08
142
1. Optický hranol
Start 13-07-07
143
2. Subtraktivní a aditivní míchání barev
Start 13-08-09
144
3. Newtonův kotouč
Start 15-05-30
145
4. Youngův pokus
Start 14-02-02
146
5. Zrcadla
Start 13-04-16
147
6. Čočka
Start 15-05-31
148
7. Spojka
Start 15-05-31
149
8. Rozptylka
Start 13-05-12
150
9. Oční vady
Start 13-07-22
151
10. Akomodace oka
Start 13-08-05
152
11. Lupa
Start 13-08-21
153
12. Mikroskop
Start 13-09-13
154
13. Keplerův dalekohled
Start 13-09-13
155
14. Galileův dalekohled
Start 15-05-31
156
15. Duté (konkávní) zrcadlo
Start 15-05-31
157
16. Vypuklé (konvexní) zrcadlo
Start 13-09-22
158
17. Newtonův dalekohled
Start 13-10-04
159
18. Světelný tok
Start 13-10-05
160
19. Svítivost
Start 14-05-16
161
20. Osvětlení
Start 13-10-14
162
21. Absolutně černé těleso
Start 13-10-15
163
22. Model černého tělesa
Start 15-10-03
164
23. Fotoelektrický jev
Start 15-03-13
165
24. Elektromagnetická vlna
Start 15-03-20
166
25. Polarizační filtr
Start 15-08-22
167
26. Rentgenka
Download XIII. Speciální teorie relativity
Start 10-05-27
168
1. Michelson-Morleyův experiment
Start 13-01-26
169
2. Dilatace času
Start 13-01-26
170
3. Kontrakce délky
Download XIV. Atomová fyzika
Start 14-09-13
171
1. Modely atomů
Start 10-05-27
172
2. Rutherfordův pokus
Start 10-05-26
173
3. Bohrův model atomu
Start 14-07-04
174
4. Spektroskop
Start 15-09-01
175
5. Comptonův jev
Start 15-12-12
176
6. Franck-Hertzův experiment
Download XV. Jaderná fyzika
Start 15-01-08
177
1. Radioaktivita
Start 10-05-26
178
2. Zákon radioaktivní přeměny
Start 14-09-13
179
3. Rozpadová řada
Start 15-06-17
180
4. Jaderná reakce
Download XVI. Matematika
Start 10-05-26
181
1. Jednotková kružnice
Start 15-05-27
182
2. Sčítání vektorů
XVII. Kdo su já
Start 14-10-18
183
1. Učitel z Moravy