Provoz stránek je financován z reklam.
Žádný projekt!


 4
 
Fyzika ve škole
Aplikace pro Android & iOS

Fyzikální animace
Kolekce animací ze středoškolské fyziky.
  • Mechanika
  • Gravitační pole
  • Mechanické kmitání a vlnění
  • Molekulová fyzika a termika
  • a další animovaná fyzika
iTunes Google play
Apple Store Google play

Vytvořit další jazykovou verzi Vytvořit další jazykovou verzi: www_cz.xml   cz.xml
Download I. Mechanika
Start 2013-01-05 /1 1. Nakloněná rovina
Start 2015-01-06 /2 2. Rovnoběžník sil
Start 2013-11-19 /3 3. Posuvné měřítko
Start 2014-07-31 /4 4. Pohyb
Start 2014-12-30 /5 5. Kladka pevná a volná
Start 2014-08-24 /6 6. Kladkostroj
Start 2014-08-24 /7 7. Rovnováha na páce
Start 2015-04-03 /8 8. 1. Newtonův pohybový zákon
Start 2015-01-01 /9 9. 2. Newtonův pohybový zákon
Start 2015-03-27 /10 10. 3. Newtonův pohybový zákon
Start 2014-09-13 /11 11. Mechanická práce
Start 2015-08-10 /12 12. Zákon zachování energie
Start 2014-05-16 /13 13. Tření a odpor vzduchu
Start 2014-12-31 /14 14. Newtonova houpačka
Start 2015-02-04 /15 15. Archimédův zákon
Start 2015-04-23 /16 16. Karteziánek
Start 2015-06-09 /17 17. Vodováha
Start 2014-10-21 /18 18. Pascalův zákon
Start 2014-12-08 /19 19. Bernoulliho rovnice
Download II. Gravitační pole
Start 2014-05-16 /20 1. Newtonův gravitační zákon
Start 2014-05-16 /21 2. Intenzita gravitačního pole
Start 2013-01-05 /22 3. Centrální gravitační pole
Start 2013-01-05 /23 4. Homogenní gravitační pole
Start 2015-01-23 /24 5. Zeměpisné souřadnice
Start 2016-02-23 /25 6. Tíhové zrychlení
Start 2016-03-20 /26 7. Foucaultovo kyvadlo
Start 2014-09-13 /27 8. Beztížný stav
Start 2013-01-05 /28 9. Super výtah
Start 2013-01-05 /29 10. Volný pád
Start 2013-01-05 /30 11. Newtonova trubice
YouTube
Start 2013-01-05 /31 12. Skládání pohybů
Start 2013-02-13 /32 13. Vrh vodorovný
Start 2013-01-05 /33 14. Padostroj
Start 2013-01-05 /34 15. Výtok kapaliny otvorem
Start 2013-01-05 /35 16. Vrh svislý
Start 2014-05-16 /36 17. Vrh šikmý
Start 2013-02-12 /37 18. Vrh šikmý – granát
Start 2016-02-21 /38 19. Trajektorie těles
Start 2015-12-04 /39 20. Newtonův kanón
Start 2016-04-11 /40 21. Geostacionární družice
Start 2013-05-20 /41 22. 1. Keplerův zákon
Start 2014-06-03 /42 23. 2. Keplerův zákon
Start 2016-04-26 /43 24. 3. Keplerův zákon – vnitřní planety
Start 2016-04-26 /44 25. 3. Keplerův zákon – vnější planety
Start 2014-11-16 /45 26. Sluneční soustava
Start 2014-10-29 /46 27. Měsíční fáze
Start 2015-01-24 /47 28. Souhvězdí
Start 2016-02-22 /48 29. Keplerovy zákony
YouTube
Download III. Mechanické kmitání a vlnění
Start 2016-02-21 /49 1. Oscilátory
Start 2013-01-05 /50 2. Pohyb po kružnici
Start 2013-01-05 /51 3. Harmonické kmitání
Start 2013-01-05 /52 4. Skládání kmitání o stejné frekvenci
Start 2013-01-09 /53 5. Skládání kmitání o blízké frekvenci
Start 2013-01-05 /54 6. Fáze kmitavého pohybu
Start 2013-01-05 /55 7. Obdélníkový kmit
Start 2015-01-24 /56 8. Lissajousovy obrazce
Start 2013-01-05 /57 9. Tlumené kmity
Start 2013-01-09 /58 10. Nucené kmitání
Start 2013-01-05 /59 11. Matematické kyvadlo
Start 2013-02-10 /60 12. Matematické kyvadlo – Helikoptéra
Start 2013-01-05 /61 13. Mechanický oscilátor
Start 2015-05-30 /62 14. Mechanický oscilátor – Helikoptéra
Start 2013-01-05 /63 15. Spřažené oscilátory
Start 2014-05-16 /64 16. Odraz vlnění
Start 2014-05-16 /65 17. Lom vlnění
Start 2012-12-22 /66 18. Odraz na konci
Start 2015-01-23 /67 19. Stojaté vlnění
Start 2014-05-16 /68 20. Rezonance
Start 2013-01-05 /69 21. Rychlost zvuku
Start 2013-06-01 /70 22. Dopplerův jev
Start 2013-01-05 /71 23. Rázová vlna
Start 2013-03-06 /72 24. Huygensův princip
Start 2015-01-24 /73 25. Vlnění
Start 2013-06-10 /74 26. Zvuk
Download IV. Molekulová fyzika a termika
Start 2013-01-05 /75 1. Brownův pohyb
Start 2013-01-05 /76 2. Difuze
Start 2015-01-23 /77 3. Rozdělení molekul plynu podle rychlostí
Start 2013-01-05 /78 4. Galileův teploměr
Start 2013-01-05 /79 5. Teplotní stupnice
Start 2012-12-30 /80 6. Přenos energie prouděním
Start 2012-12-30 /81 7. Přenos energie zářením
Start 2012-12-30 /82 8. Přenos energie vedením
Start 2012-12-31 /83 9. Izotermický děj – Boyleův – Mariottův zákon
Start 2013-04-26 /84 10. Izobarický děj – Gay-Lussacův zákon
Start 2012-12-31 /85 11. Izochorický děj – Charlesův zákon
Start 2013-01-10 /86 12. Adiabatický děj
Start 2013-05-05 /87 13. Carnotův cyklus
Start 2013-08-27 /88 14. Parní lokomotiva
Start 2015-06-27 /89 15. Dvoudobý motor
Start 2015-07-03 /90 16. Čtyřdobý motor
Start 2015-07-08 /91 17. Vznětový motor
Start 2015-07-08 /92 18. Wankelův motor
Start 2015-01-31 /93 19. Perpetuum mobile
Start 2013-01-05 /94 20. Čínský ptáček (houpací čáp)
Start 2014-04-07 /95 21. Lednička
Start 2012-12-31 /96 22. Kapilární tlak
Start 2013-01-05 /97 23. Závislost teploty bodu varu na tlaku
Start 2013-01-05 /98 24. Absolutní vlhkost
Start 2013-01-05 /99 25. Relativní vlhkost
Start 2014-10-29 /100 26. Rosný bod
Download V. Elektrostatika
Start 2014-05-16 /101 1. Elektrické pole
Start 2015-05-17 /102 2. Náboj a pole
Start 2016-04-24 /103 3. Kondenzátor
Download VI. Elektrický proud
Start 2016-02-23 /104 1. Elektrický obvod
Start 2015-12-04 /105 2. Kirchhoffovy zákony
Start 2016-03-28 /106 3. Elektrický odpor
Download VII. Polovodiče
Start 2013-01-06 /107 1. Termistor
Start 2013-01-06 /108 2. Fotorezistor
Start 2013-01-06 /109 3. Generace páru elektron díra
Start 2013-01-08 /110 4. Vlastní vodivost
Start 2015-01-24 /111 5. Polovodiče
Start 2013-01-11 /112 6. Grätzovo zapojení
Download VIII. Elektrický proud v kapalinách
Start 2015-01-23 /113 1. Elektrolytická disociace
Start 2013-01-13 /114 2. Rozkladné napětí
Start 2013-01-13 /115 3. Olověný akumulátor
Download IX. Elektrický proud v plynech a ve vakuu
Start 2016-05-18 /116 1. Ionizace – vybití elektroskopu
Start 2013-01-13 /117 2. Nesamostatný výboj
Start 2013-01-14 /118 3. Voltampérová charakteristika výboje
Start 2013-01-14 /119 4. Obloukový výboj
Start 2013-01-16 /120 5. Ruhmkorffův induktor
Start 2015-01-08 /121 6. Katodové záření
Start 2013-03-10 /122 7. Osciloskop
Start 2013-01-16 /123 8. Katodová trubice – Maltézský kříž
Start 2013-11-19 /124 9. Výboj při sníženém tlaku
Start 2013-01-16 /125 10. Oheň svatého Eliáše
Start 2013-01-16 /126 11. Doutnavka
Start 2013-04-06 /127 12. Zářivka
Start 2013-01-16 /128 13. Růžková bleskojistka
Download X. Magnetické pole
Start 2013-12-30 /129 1. Magnet
Start 2016-02-21 /130 2. Feromagnetismus
Start 2015-02-20 /131 3. Ampérovo pravidlo pravé ruky
Start 2015-01-08 /132 4. Flemingovo pravidlo levé ruky
Start 2014-01-06 /133 5. Elektromagnetická indukce
Start 2015-03-09 /134 6. Lenzův zákon
Start 2016-03-06 /135 7. Wehneltova trubice
Download XI. Střídavý proud
Start 2015-01-08 /136 1. Alternátor a dynamo
Start 2015-01-08 /137 2. Třífázový generátor
Start 2015-02-14 /138 3. Sériový obvod RLC
Start 2015-02-14 /139 4. Paralelní obvod RLC
Start 2016-05-23 /140 5. Transformátor
Download XII. Optika
Start 2013-04-08 /141 1. Optický hranol
Start 2013-07-07 /142 2. Subtraktivní a aditivní míchání barev
Start 2013-08-09 /143 3. Newtonův kotouč
Start 2015-05-30 /144 4. Youngův pokus
Start 2014-02-02 /145 5. Zrcadla
Start 2013-04-16 /146 6. Čočka
Start 2015-05-31 /147 7. Spojka
Start 2015-05-31 /148 8. Rozptylka
Start 2013-05-12 /149 9. Oční vady
Start 2013-07-22 /150 10. Akomodace oka
Start 2013-08-05 /151 11. Lupa
Start 2013-08-21 /152 12. Mikroskop
Start 2013-09-13 /153 13. Keplerův dalekohled
Start 2013-09-13 /154 14. Galileův dalekohled
Start 2015-05-31 /155 15. Duté (konkávní) zrcadlo
Start 2015-05-31 /156 16. Vypuklé (konvexní) zrcadlo
Start 2013-09-22 /157 17. Newtonův dalekohled
Start 2013-10-04 /158 18. Světelný tok
Start 2013-10-05 /159 19. Svítivost
Start 2014-05-16 /160 20. Osvětlení
Start 2013-10-14 /161 21. Absolutně černé těleso
Start 2013-10-15 /162 22. Model černého tělesa
Start 2015-10-03 /163 23. Fotoelektrický jev
Start 2015-03-13 /164 24. Elektromagnetická vlna
Start 2015-03-20 /165 25. Polarizační filtr
Start 2015-08-22 /166 26. Rentgenka
Download XIII. Speciální teorie relativity
Start 2013-05-25 /167 1. Michelson-Morleyův experiment
Start 2013-01-26 /168 2. Dilatace času
Start 2013-01-26 /169 3. Kontrakce délky
Download XIV. Atomová fyzika
Start 2014-09-13 /170 1. Modely atomů
Start 2014-06-11 /171 2. Rutherfordův pokus
Start 2014-07-04 /172 3. Bohrův model atomu
Start 2014-07-04 /173 4. Spektroskop
Start 2015-09-01 /174 5. Comptonův jev
Start 2015-12-12 /175 6. Franck-Hertzův experiment
Download XV. Jaderná fyzika
Start 2015-01-08 /176 1. Radioaktivita
Start 2014-08-04 /177 2. Zákon radioaktivní přeměny
Start 2014-09-13 /178 3. Rozpadová řada
Start 2015-06-17 /179 4. Jaderná reakce
Download XVI. Matematika
Start 2013-01-05 /180 1. Jednotková kružnice
Start 2015-05-27 /181 2. Sčítání vektorů
XVII. Kdo su já
Start 2014-10-18 /182 1. Učitel z Moravy
Celoživotní vzdělávání = doživotní bída