Laboratorní cvičení

Google Slides
Fyzika ve škole
 Práce s tablety 


Práce s tablety
Příspěvek  1. Základní fyzikální měření (měření hrany hranolku)
Příspěvek  2. Výpočet fyzikální veličiny pomocí změřených veličin (výpočet objemu hranolku)
Příspěvek  3. Kinematika rovnoměrného a rovnoměrně zrychleného pohybu
Příspěvek  4. Měření součinitele smykového tření
Příspěvek  5. Studium přeměn mechanické energie
Příspěvek  6. Ověření pravidla pro rovnovážnou polohu páky
Příspěvek  7. Rovnováha na kladkostroji
Příspěvek  8. Určení rychlosti vytékající kapaliny otvorem
Příspěvek  9. Měření elektrického napětí, elektrického proudu a rezistance
Příspěvek  10. Ověření Ohmova zákona. Stanovení charakteristiky lineárního odporu.
Příspěvek  11. Určení charakteristiky žárovky
Příspěvek  12. Určení charakteristiky polovodičové diody
Příspěvek  13. Určení kapacity kondenzátoru měřením střídavého proudu a napětí
Příspěvek  14. Určení indukčnosti cívky střídavým proudem
Příspěvek  15. Určení setrvačné hmotnosti tělesa mechanickým oscilátorem
Příspěvek  16. Ověření vztahu pro periodu kyvadla
Příspěvek  17. Určení rychlosti zvuku kundtovou trubicí
Příspěvek  18. Určení indexu lomu skla a vody, určení mezního úhlu
Příspěvek  19. Určení vlnové délky pomocí optické mřížky
Příspěvek  20. Měření ohniskové vzdálenosti spojné čočky
Příspěvek  21. Určení měrné tepelné kapacity pevné látky pomocí směšovacího kalorimetru
Příspěvek  22. Určení povrchového napětí kapaliny
Příspěvek  23. Statistická povaha radioaktivní přeměny, ochrana před zářením
Příspěvek  24. Působení magnetického pole na dráhu částice betaZákladní fyzikální měření (měření hrany hranolku)

Teorie úlohy: měření fyzikální veličiny je vždy zatíženo chybami. Chyby dělíme na:
systematické – vznikají nedokonalostí měřidel, použitými metodami, vlivem vnějších podmínek
hrubé – nepozorností nebo omylem pozorovatele
náhodné – působením náhodných vlivů, které nelze z výsledků vyloučit.

Z existence chyb vyplývá, že skutečnou hodnotu měřené fyzikální veličiny nedovedeme přesně určit. Proto používáme následující postupy.

Acrobat Reader MS Excel MS WordMěření součinitele smykového tření

Součinitele smykového tření měříme na drsnoměru (tribometru) buď vodorovném nebo sklonném.
Úkol 1: určit hodnotu součinitele smykového tření mezi podložkou a stěnou kvádru s největším obsahem a nejmenším obsahem.
Úkol 2: porovnat výsledky a určit zda závisí hodnota součinitele smykového tření na velikosti obsahu styčných ploch.
Acrobat Reader MS Excel MS WordStudium přeměn mechanické energie

Sledujeme pohyb kvádru po nakloněné rovině svírající s vodorovnou rovinou úhel alfa. Při určitém sklonu nakloněné roviny se kvádr po mírném postrčení pohybuje rovnoměrným pohybem. V tomto případě je třecí síla v rovnováze se složkou tíhové síly.
Acrobat Reader MS Excel MS WordOvěření pravidla pro rovnovážnou polohu páky

V první části provedeme montáž dvojzvratné páky. Ve druhé části provedeme montáž jednozvratné páky. Kombinujeme závaží tak, aby nastal stav rovnováhy, správně zvolené hodnoty zapisujeme do tabulky a provádíme ověření momentové věty při pokusech s pákou jednozvratnou vždy upravíme kladku tak, aby lanka byla rovnoběžná se stojanovou tyčí.
Acrobat Reader MS Excel MS WordRovnováha na kladkostroji

V první části provedeme montáž kladkostroje o dvou kladkách.
Ve druhé části provedeme montáž kladkostroje o čtyřech kladkách.
U kladkostroje zavěšujeme postupně na vidlici volných kladek závaží. Do očka volného konce lanka navlékneme háček a uchytíme do něj očko pohyblivého siloměru. Hodnoty závaží a siloměru zapíšeme do tabulky.
Acrobat Reader MS Excel MS WordUrčení rychlosti vytékající kapaliny otvorem

Určení rychlosti vytékající kapaliny otvorem určíme třemi způsoby:
1. Řešíme teoreticky na základě vodorovného vrhu.
2. Řešíme pomocí zákona zachování mechanické energie
3. Pomocí rovnice kontinuity
Acrobat Reader MS Excel MS WordMěření elektrického napětí, elektrického proudu a rezistance

V laboratorních cvičeních nejčastěji používáme univerzální měřicí přístroje, které mohou být do obvodu zapojeny jako voltmetr nebo ampérmetr. Funkci a měřicí rozsah přístroje volíme přepínačem. Vedle ručkových měřicích přístrojů se stale častěji objevují i přístroje digitální, nejčastěji s displejem z kapalných krystalů. U ručkových měřicích přístrojů ukazuje naměřenou hodnotu ručkový ukazovatel na příslušné stupnici. Většinou o měřicí systém s otočnou cívkou (magnetoelektrický) s usměrňovačem.
Acrobat Reader MS Word