Elektrický proud v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách Otevřít Elektrický proud v kapalinách je možný jen tehdy, vyskytují-li se v kapalině volné částice s elektrickým nábojem. Elektricky vodivá kapalina se nazývá elektrolyt.
Volné nabité částice v kapalině vznikají především disociací molekul na kladné a záporné ionty při rozpuštění nějaké látky v kapalině nebo při vytvoření dostatečně silného elektrického pole v kapalině. (Zdroj Wikipedie)
Trénink Zkoušení – testElektrický proud v plynech a ve vakuu

Elektrický proud v plynech a ve vakuu Otevřít Elektrický proud v plynech se za normálních podmínek nevyskytuje, ale může se vyskytovat za zvláštních podmínek. Tyto podmínky musí v plynu způsobit vznik volných částic s elektrickým nábojem, typicky elektronů. Podmínky, za kterých se plyn stane vodivým, jsou: silné elektrické pole, vysoká teplota nebo nízký tlak plynu. (Zdroj Wikipedie)
Trénink Zkoušení – test