Řešené příklady z fyziky

Příklad  1. Rovnoměrný pohyb přímočarý  (11)
Příklad  2. Rovnoměrně zrychlený (zpožděný) pohyb  (10)
Příklad  3. Vrhy  (21)
Příklad  4. Pohyb po kružnici  (7)
Příklad  5. Dynamika přímočarých a křivočarých pohybů  (31)
Příklad  6. Práce  (8)
Příklad  7. Výkon  (8)
Příklad  8. Energie  (12)
Příklad  9. Skládání a rozklad sil  (26)
Příklad  10. Rovnováha tuhého tělesa  (5)
Příklad  11. Jednoduché stroje  (13)
Příklad  12. Moment síly Moment setrvačnosti  (10)
Příklad  13. Hydrostatika  (28)
Příklad  14. Dynamika kapalin  (11)
Příklad  15. Gravitační zákon  (12)
Příklad  16. Keplerovy zákony  (7)
Příklad  17. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky  (10)
Příklad  18. Teplo a práce  (22)
Příklad  19. Střední kvadratická rychlost  (14)
Příklad  20. Plyny z hlediska molekulové fyziky  (17)
Příklad  21. Izotermický děj  (23)
Příklad  22. Izochorický děj  (5)
Příklad  23. Izobarický děj  (7)
Příklad  24. Stavová rovnice  (14)
Příklad  25. Adiabatický děj  (6)
Příklad  26. Kruhový děj s ideálním plynem  (24)
Příklad  27. Stavba pevných látek  (6)
Příklad  28. Deformace  (14)
Příklad  29. Tepelná roztažnost  (11)
Příklad  30. Povrch kapalin  (27)
Příklad  31. Změny skupenství látek  (27)
Příklad  32. Vlhkost vzduchu  (14)
Příklad  33. Elektrické pole  (24)
Příklad  34. Vzájemné působení elektrických nábojů  (17)
Příklad  35. Kapacita, kondenzátory  (8)
Příklad  36. Ustálený elektrický proud  (4)
Příklad  37. Ohmův zákon  (14)
Příklad  38. Kirchhoffovy zákony  (7)
Příklad  39. Elektrická energie  (14)
Příklad  40. Elektrický proud v polovodičích  (1)
Příklad  41. Elektrický proud v elektrolytech  (7)
Příklad  42. Elektrický proud v plynech a ve vakuu  (4)
Příklad  43. Stacionární magnetické pole  (17)
Příklad  44. Nestacionární magnetické pole  (25)
Příklad  45. Mechanické kmity  (25)
Příklad  46. Střídavý proud  (66)
Příklad  47. Mechanické vlnění  (41)
Příklad  48. Světlo a záření Základní pojmy  (26)
Příklad  49. Zobrazení odrazem  (14)
Příklad  50. Zobrazení lomem  (19)
Příklad  51. Vlnové vlastnosti světla  (17)
Příklad  52. Elektromagnetické záření  (22)
Příklad  53. Fotometrie  (13)
Příklad  54. Úvod do teorie relativity Kinematika  (13)
Příklad  55. Úvod do teorie relativity Dynamika  (24)
Příklad  56. Elektronový obal  (36)
Příklad  57. Atomové jádro a elementární částice  (65)
Příklad  58. Sférická astronomie  (18)
Příklad  59. Sluneční soustava  (48)
Příklad  60. Astronomie  (23)

Celkem: 1 073 příkladů

Rovnoměrný pohyb přímočarý

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Auto jelo první polovinu doby rychlostí v1, druhou polovinu doby rychlostí v2. …
Příklad  2. Auto jelo první polovinu dráhy rychlostí v1, druhou polovinu dráhy rychlostí …
Příklad  3. Cyklista jede po rovině rychlostí v = 54 km/h, před ním se objeví propad …
Příklad  4. Cyklista jede po větru trasu 60 minut, proti větru 90 minut. Jakou dobu by …
Příklad  5. Vyjádřete v kilometrech světelný rok.   …
Příklad  6. Ze dvou míst, vzdálených 48 km, vyjeli současně proti sobě motocyklista a …
Příklad  7. Parašutista padá za bezvětří stálou rychlostí 8 m/s. Určete velikost a směr …
Příklad  8.  …
Příklad  9. Automobil se pohybuje stálou rychlostí v po přímé silnici. Ve vzdálenosti x od …
Příklad  10. Traktor ujel první část cesty rychlostí v1 = 20 km/h a druhou část rychlostí …
Příklad  11. K určení rychlosti letadla se měří doba obletu po uzavřené dráze, jejíž délka …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su jáRovnoměrně zrychlený (zpožděný) pohyb

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Auto jelo počáteční rychlostí 8 m/s. Svou rychlost zvyšuje po dobu 10 s se …
Příklad  2. Automobil dosáhne rovnoměrným zrychlením za 24 s z klidu rychlost 100 km/h. …
Příklad  3. Při rychlém brždění může auto dosáhnout záporné zrychlení …
Příklad  4. Střela pronikla v náspu do hloubky 1,2 m. Jaká byla její rychlost při dopadu, …
Příklad  5. Auto se rozjíždí se stálým zrychlením a ve vzdálenosti 567 m má rychlost 12,6 …
Příklad  6. Autobus pohybující se rychlostí 36 km/h se začne pohybovat se zrychlením 0,2 …
Příklad  7. Dva cyklisti jsou od sebe vzdáleni 130 m. Jeden z nich se pohybuje rychlostí 18 …
Příklad  8. Strojvůdce zastavil vlak za 30 sekund a urazil dráhu 225 m. Jak velká byla …
Příklad  9. Pozorovatel stál v okamžiku rozjezdu vlaku u začátku prvního vagónu, zjistil , …
Příklad  10. Dvě tělesa o hmotnostech m1 a m2 jsou zavěšena podle obrázku. Vypočtěte …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su jáVrhy

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Z jaké výšky padalo těleso volným pádem …
Příklad  2. Za jakou dobu nabude volně padající těleso rychlosti 29,4 m/s? Jakou dráhu při …
Příklad  3. Těleso dopadlo volným pádem na zem za 8 s. Z jaké výšky padalo a jaká byla jeho …
Příklad  4. Šachta je hluboká 320 m. Jak dlouho v ní bude padat volně puštěný kámen a jakou …
Příklad  5. Určete hloubku studny, když volně puštěný kámen slyšíme dopadnout za 6 sekund. …
Příklad  6. Míč vyhozený svisle vzhůru dosáhl výšky 15 m. Jak velkou počáteční rychlostí …
Příklad  7. Kámen vyhozený svisle vzhůru dopadl zpět na zem za 4 s. Určete výšku vrhu a …
Příklad  8. Podavač hodí cihlu svisle vzhůru počáteční rychlostí 7,5 m/s. Za jaký čas a při …
Příklad  9. Za jakou dobu dosáhne těleso vržené svisle vzhůru rychlostí 40 m/s výšky 60 m? …
Příklad  10. Těleso bylo vrženo svisle vzhůru rychlostí 50 m/s.a) V jaké výšce bylo a jakou …
Příklad  11. Míč vyhozený svisle vzhůru dopadl zpět za 6 s. Určete výšku vrhu a počáteční …
Příklad  12. Ve stěně domu je poškozené vodovodní potrubí ve výšce 180 cm a stříká z něj …
Příklad  13. Letadlo vypustilo ve výšce 400 m nad místem X bombu; bomba dopadne ve …
Příklad  14. Z 80 m vysoké věže byla vystřelena koule vodorovným směrem rychlostí 500 m/s. …
Příklad  15. Letadlo letí ve výšce 2000 m rychlostí 400 km/h. V jaké vodorovné vzdálenosti …
Příklad  16. Kulička byla vržena pod úhlem 60° rychlostí 20 m/s. Určete délku vrhu a …
Příklad  17. Těleso bylo vrženo šikmo vzhůru počáteční rychlostí 30 m/s pod úhlem 60°. …
Příklad  18. Jaký elevační úhel musí mít dělo, má-li střela počáteční rychlost 500 m/s, …
Příklad  19. Pod jakým úhlem musíme hodit těleso, aby se jeho dolet rovnal výšce …
Příklad  20. Žena o hmotnosti 60 kg se rozběhla a doskočila 4 metry daleko, přičemž …
Příklad  21. Kulka o hmotnosti 0,01 kg po výstřelu dopadla 3 200 metrů daleko, přičemž …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su jáPohyb po kružnici

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su jáDynamika přímočarých a křivočarých pohybů

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Na automobil o hmotnosti 1000 kg působí stálá odporová síla 1000 N. Určete …
Příklad  2. Na automobil o hmotnosti 1000 kg působí stálá odporová síla 1000 N. Určete …
Příklad  3. Na vlákně je připevněno těleso o hmotnosti 0,5 kg. Určete velikost síly, kterou …
Příklad  4. Rychlovýtah má při rovnoměrném pohybu stálou rychlost 3,6 m/s. Rozjíždí se 2 …
Příklad  5. Na ocelovém drátě, který může byt maximálně zatížen 4000 N, je zavěšeno těleso …
Příklad  6. Vagón o hmotnosti 20 t se pohyboval počáteční rychlostí o velikosti 54 km/h. …
Příklad  7. Lyžař o hmotnosti 80 kg sjíždí po svahu, který je nakloněnou rovinou s úhlem …
Příklad  8. Na těleso hmotnosti 750 kg působí stálá síla 240 N. Jakou rychlost bude mít za …
Příklad  9. Dělová střela tíhy 50 N vyletěla z hlavně rychlostí 800 m/s. Jak veliká síla na …
Příklad  10. Dělo hmotnosti 2 t vystřelí projektil hmotnosti 5 kg rychlostí 800 m/s. Určete …
Příklad  11. Dvě tělesa o hmotnostech 60 g a 40 g jsou převěšena přes pevnou kladku. S jakým …
Příklad  12. Na stole jsou dvě tělesa A a B hmotnosti m a 2 m spojené vláknem. Na …
Příklad  13. Jak se změní rychlost tělesa, na které působí impuls 2 Ns? Hmota tělesa je 5 …
Příklad  14. Na stojící vagón hmotnosti 15 t narazí jiný hmotnosti 21 t a oba vagóny se …
Příklad  15. Z loďky při břehu vyskočil chlapec o hmotnosti 40 kg. Loďka o hmotnosti 160 kg …
Příklad  16. Míč hmotnosti 0,5 kg byl vyhozen svisle vzhůru rychlostí 3 m/s. Jaká je hybnost …
Příklad  17. Jak velkou rychlost měla střela o hmotnosti 12 g, která vstřelena do bedny s …
Příklad  18. Na podlaze vagónu, který jede po přímé vodorovné trati, stojí kufr. Vagón začne …
Příklad  19. Člověk o hmotnosti 75 kg běží podél trati rychlostí 10,8 km/h, doběhne k vozíku …
Příklad  20. Chlapec o hmotnosti 60 kg stojí na bruslích na ledu. Do pohybu se uvede tím, že …
Příklad  21. Poloměr Země na rovníku má 6378 km. Určete velikost setrvačné odstředivé síly, …
Příklad  22. Letadlo, které letí rychlostí 900 km/h, opíše ve vertikální rovině kruhovou …
Příklad  23. Závodník projíždí na velodromu zatáčkou o poloměru 30 m rychlostí 54 km/h. …
Příklad  24. Po otevření padáku byla počáteční rychlost výsadkáře 20 m/s. Uveďte, které síly …
Příklad  25. Chlapec táhne sáňky o hmotnosti 50 kg silou 200 N. Provaz svírá s vodorovnou …
Příklad  26. Traktor tahá kombajn o hmotnosti 6000 kg. Určete koeficient tření, je-li tažná …
Příklad  27. Nádoba naplněná vodou je upevněna na vlákně a otáčí se ve svislém kruhu o …
Příklad  28. Na rovníku je tíhové zrychlení 9,781 m/s2. Kolikrát rychlejší by musela být …
Příklad  29. Na vlákno délky 2,5 m a pevnosti 90 N je upevněná koule o hmotnosti 3 kg. Při …
Příklad  30. Bruslař opisuje kruhový oblouk o poloměru 12 m, odchýlen od svislého směru o …
Příklad  31.  …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su jáPráce

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su jáVýkon

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su jáEnergie

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Těleso hmotnosti 12 kg se nachází ve výšce 8 m nad povrchem Země. Určete …
Příklad  2. Jak vysoko musíme zvednout těleso hmotnosti 25 kg, má-li být jeho potenciální …
Příklad  3. Vypočtěte kinetickou energii volně padajícího tělesa hmotnosti 5 kg na konci …
Příklad  4. Kámen hmotnosti 5 kg byl spuštěn z 30 m věže. Jaká byla jeho původní polohová …
Příklad  5. Těleso hmotnosti 200 g bylo vrženo svisle vzhůru rychlostí 40 m/s. Určete …
Příklad  6. Beranidlo hmotnosti 300 kg padá z výšky 5 m. Při prvním nárazu zarazí kůl do …
Příklad  7. Na těleso hmotnosti 10 kg působí stálá síla 5 N. Určete kinetickou energii …
Příklad  8. Střela hmotnosti 20 g, letící rychlosti 400 m/s, zasáhla strom. Do jaké hloubky …
Příklad  9. Střela hmotnosti 10 g dopadne na prkno tloušťky 20 cm rychlostí 700 m/s. Jaký …
Příklad  10. Střela opustila hlaveň rychlostí 1000 m/s; na zem dopadla rychlostí 50 m/s. …
Příklad  11. Jaký výkon má proud vzduchu o průřezu 2 m2 při rychlosti pohybu 9 m/s, je-li …
Příklad  12. Bomba hmotnosti 250 kg padá z výšky 800 m. Jaká je její potenciální a kinetická …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su jáSkládání a rozklad sil

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Na koncích tyče délky d působí kolmo k tyči dvě rovnoběžné síly o velikostech …
Příklad  2. Tři lidé nesou kládu délky l tak, že jeden ji nese vzadu a dva na podložené …
Příklad  3. Dva pracovníci nesou břemeno na vodorovné tyči, přitom první nese dvakrát více …
Příklad  4. Rozložte sílu 100 N na dvě navzájem kolmé složky tak, aby první svírala z danou …
Příklad  5. Těleso hmotnosti 18 kg visí uprostřed lana dlouhého 20 m. Lano je uprostřed …
Příklad  6. Lampa hmotnosti 6 kg visí nad 8 m širokou ulicí na dvou lanech, která jsou …
Příklad  7. V jednom bodě pevného tělesa působí tři stejně velké síly 10 N tak, že postupně …
Příklad  8. Na koncích nitě položené přes dvě kladky visí závaží 150 g a 200 g. Jaké závaží …
Příklad  9. Dva dělníci nesou břemeno hmotnosti 120 kg na vodorovné tyči 2 m dlouhé. Oba …
Příklad  10.  …
Příklad  11.  Po nakloněné rovině délky 10 m a výšky 3 m se pohybuje těleso. Určete …
Příklad  12. Určete pohybovou a tlakovou složku tíhy tělesa, jejíž velikost je 520 N na …
Příklad  13. Dvě síly stejné velikosti 250 N svírají úhel 60°. Určete velikost …
Příklad  14. Určete výslednici sil 65 N a 72 N, jsou-li na sebe kolmé.  …
Příklad  15. Na těleso působí ve dvou bodech od sebe vzdálených 24 cm dvě síly 50 N a 30 N. …
Příklad  16. Na těleso působí ve dvou bodech od sebe vzdálených 24 cm dvě síly 50 N a 30 N. …
Příklad  17. Kovové pravítko délky 32 cm má hmotnost 400 g. Na jednom konci pravítka je …
Příklad  18. Kovové pravítko délky 32 cm má hmotnost 400 g. Na jednom konci pravítka je …
Příklad  19. Určete těžiště homogenního kotouče o poloměru R, do něhož byl vyvrtán otvor o …
Příklad  20. Jakými silami jsou napínána lana. Hmotnost klády 100 kg, hmotnost závaží 40 kg. …
Příklad  21. Jakou silou musí působit na lano, aby se kláda pohla. Hmotnost klády 100 kg, …
Příklad  22. Jakou silou působí žebřík na stěnu. …
Příklad  23. Jakou silou je napínáno lano, které drží kládu, která se může otáčet? Hmotnost …
Příklad  24. Hmotnost závaží je 1kg. Závaží se zvedne o 1 cm. Jakou silou působí ruka, po …
Příklad  25. Hmotnost závaží je 1kg, hmotnost volné kladky je 0,2 kg. Závaží se zvedne o 1 …
Příklad  26. Hmotnost závaží je 1kg, hmotnost volné kladky je 0,2 kg. Závaží se zvedne o 1 …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já