https://www.vascak.cz/?id=2159&k=414
Sluneční soustava
Příklad  1. Denní paralaxa je úhel, pod kterým se jeví poloměr R naší Země. …
Příklad  2. Fraunhoferovy čáry ve slunečním spektru jsou absorpční. Vznikají v …
Příklad  3. Velké sluneční skvrny dosahují průměru až 200 000 km a jsou viditelné …
Příklad  4. Již 230 let př. n. 1. Eratosthenes zjistil, že v době letního slunovratu, …
Příklad  5. Hloubkový úhel α, pod kterým pozorujeme z vyvýšeného místa skutečný …
Příklad  6. Označíme-li střed eliptické dráhy S, pak vzdálenost středu elipsy a …
Příklad  7. Halleyova kometa má oběžnou dobu kolem Slunce T = 76 let. Dne 19. dubna …
Příklad  8. Doba oběhu Měsíce kolem Země je 27,3 dne a jeho vzdálenost od Země je 60 …
Příklad  9. Družíce obíhá kolem Země po eliptické dráze. Její největší vzdále nost od …
Příklad  10. Kolem centrálního tělesa o hmotnostim 1 obíhá planeta za dobuT …
Příklad  11. Jak by se změnila oběžná doba planet, kdybychom Slunce nahradili hvězdou …
Příklad  12. Jestliže kolem planety hmotnosti M obíhá družice hmotností m ve …
Příklad  13.  Vypočtěte pomocí slunečního poloměru RS a zemského poloměru R délku …
Příklad  14. Vypočtěte poloměr geometrického stínu Země ve vzdáleností Měsíce a …
Příklad  15. Vypočtěte délku geometrického stínu Měsíce, je-li poloměr Měsíce r = 0,272 …
Příklad  16. Hvězdná …
Příklad  17. Světlo urazí vzdálenost mezi nejbližší hvězdou Proxima Centauri a Sluncem …
Příklad  18. Země obíhá kolem Slunce ve střední vzdálenosti 149,6.106 km rychlostí 29,8 …
Příklad  19. Ze vzdálenosti 1 AU …
Příklad  20. Intenzita záření Slunce ve vzdálenosti l AU od Slunce je K = 1360 W/ m2 …
Příklad  21. Intenzita záření Slunce ve vzdálenosti l AU od Slunce je K = 1360 W/ m2 …
Příklad  22. Za jakou dobu dospěje světlo ze Slunce na Zem na Jupiter na …
Příklad  23. Největší planeta slunečni soustavy, Jupiter, má hmotnost 1,9.1027 kg, …
Příklad  24. Jupiterův měsíc Ganymed obíhá kolem Jupitera po kružnici o poloměru …
Příklad  25. Vysvětlete, proč změny vzdálenosti Země od Slunce během roku mají na …
Příklad  26. Planeta oběhne Slunce za dobu T, její hvězdný den …
Příklad  27. Jak vypočítáme úhel, o který se pro pozorovatele ze Země může nejvíc …
Příklad  28. Odhadněte dobu mezi západem Slunce a západem Merkuru v době, kdy je Merkur …
Příklad  29. Vypočítejte délku slunečního dne na Merkuru. …
Příklad  30. Předpokládejte, že se Merkur skládá ze železného jádra a z pláště, jehož …
Příklad  31. Odhadněte hustotu atmosféry při povrchu Venuše. Předpokládejte, že je …
Příklad  32. Odvoďte, jak závisí doba oběhu T družice pohybující se po kruhové dráze ve …
Příklad  33. V jaké výšce nad zemským povrchem musí obíhat geostacionární družice, pro …
Příklad  34. Při výbuchu 1 kg trinitrotoluenu …
Příklad  35. Vypočítejte dobu mezi dvěma přílivy. …
Příklad  36. Vypočítejte, jaká je intenzita gravitačního pole …
Příklad  37. Ve svém románu Ze Země na Měsíc popisuje Jules Verne, jak američtí …
Příklad  38. Představte si kometu, která se Slunci přibližuje až na vzdálenost l AU a …
Příklad  39. Vypočítejte hlavní poloosu dráhy Halleyovy komety. …
Příklad  40. Dokažte, že Slunce nemůže svou energii získávat chemickou reakcí — …
Příklad  41. Při vzniku jednoho jádra helia v nitru Slunce vylétnou dvě neutrina a …
Příklad  42. Při pohledu ze Země mají granule úhlový průměr okolo 1,3". Odhadněte …
Příklad  43. Odvodte vztah mezi ohniskovou vzdáleností f spojky a průměrem obrazu …
Příklad  44. Určete vzdálenost Marsu od Země v opozici …
Příklad  45. Marsův měsíc Deimos, který je mnohem menší než Mars, obíhá po přibližně …
Příklad  46. Když je Mars ve vzdálenosti 55,5 milionů km, vidíme ho v dalekohledu jako …
Příklad  47. Jaká je tečná složka rychlosti tělesa, které se pohybuje po hvězdné obloze …
Příklad  48. Světlo vzdálené galaxie obsahuje spektrální čáru o vlnové délce λ = = …
Kapitoly