https://www.vascak.cz/?id=2204
Úkoly k maturitě
1. Definice rychlosti
2. Rozdělení pohybu podle rychlosti a definice zrychlení
3. Rovnoměrný přímočarý pohyb
4. Rovnoměrně zrychlený pohyb
5. Rovnoměrný pohyb po kružnici
6. Neinerciální vztažná soustava
7. Vzájemné působení těles
8. Zákon setrvačnosti (1. Newtonův)
9. Zákon síly (2. Newtonův)
10. Zákon akce a reakce (3. Newtonův)
11. Zákon zachování hybnosti
12. Smykové tření a valivý odpor
13. Dostředivá síla
14. Energie
15. Kinetická (pohybová) energie
16. Potenciální (polohová) energie
17. Zákon zachování energie
18. Moment síly
19. Dvojice sil
20. Rovnovážná poloha tuhého tělesa
21. Kinetická energie tuhého tělesa
22. Tlak v kapalinách a plynech
23. Pascalův zákon
24. Hydrostatický tlak
25. Atmosférický tlak
26. Vztlaková síla, Archimédův zákon
27. Proudění kapalin a plynu
28. Bernoulliho rovnice
29. Proudění reálné kapaliny
30. Obtékání těles reálnou kapalinou
31. Krystalová mřížka
32. Deformace tělesa
33. Normálové napětí
34. Hookův zákon
35. Kapaliny
36. Povrchové napětí
37. Jevy na rozhraní tělesa a kapaliny
38. Plyny
39. Kinetická teorie látek
40. Vnitrní energie
41. Termodynamický stav (stavové veličiny)
42. Teplota
43. Termodynamický děj
44. Kalorimetrická rovnice
45. 1. termodynamický zákon
46. Izotermický děj
47. Izochorický děj
48. Izobarický děj
49. Adiabatický děj
50. pV diagram
51. Kruhový děj
52. 2. termodynamický zákon
53. Teplotní roztažnost kapalin a pevných látek
54. Tání
55. Tuhnutí
56. Sublimace a desublimace
57. Vyparování, var a kapalnění
58. Sytá pára
59. Fázový diagram
60. Vodní pára v atmosféře
61. Kinematika kmitavého pohybu
62. Rychlost a zrychlení harmonického pohybu
63. Fázory a fázorový diagram
64. Složené kmitání
65. Dynamika kmitavého pohybu
66. Kyvadlo
67. Přeměny energie v mechanickém oscilátoru
68. Vlastní a nucené kmitání
69. Podmínky vzniku vlnění
70. Vznik vlnění
71. Druhy vlnění
72. Rovnice postupného vlnění
73. Odraz vlnění v řadě bodů
74. Vlnění v izotropním prostředí
75. Huygensův princip
76. Odraz vlnění
77. Lom vlnění
78. Polarizace vlnění
79. Zvukové vlnění
80. Hlasitost zvuku
81. Ultrazvuk
82. Infrazvuk
83. Newtonův gravitační zákon
84. Gravitační a tíhové zrychlení
85. Svislý vrh vzhůru
86. Vodorovný vrh
87. Šikmý vrh
88. Pohyby těles v centrálním tíhovém poli
89. Keplerovy zákony
90. Elektrický náboj
91. Zákon zachování elektrického náboje
92. Elektrické siločáry
93. Coulombův zákon
94. Intenzita elektrického pole
95. Práce v elektrickém poli
96. Elektrický potenciál
97. Elektrické pole nabitého vodivého tělesa
98. Vodiče a nevodiče v elektrickém poli
99. Kapacita
100. Zapojení kondenzátorů
101. Elektrický proud
102. Elektrický zdroj
103. Elektrický proud v pevných látkách
104. Ohmův zákon
105. Závislosti odporu na tvaru a materiálu vodice a teplotě
106. Rezistory s proměnným odporem
107. Spojování rezistoru
108. Kirchhoffovy zákony
109. Elektrický proud v polovodičích
110. Nevlastní vodivost polovodičů
111. Přechod PN – diodový jev
112. Tranzistorový jev
113. Elektrický proud v kapalinách
114. Faradayovy zákony pro elektrolýzu
115. Elektrický proud v plynech
116. Výboje
117. Magnetické pole
118. Magnetické indukční čáry
119. Pole závitu a válcové cívky
120. Magnetická indukce
121. Ampérův zákon
122. Využití cívky
123. Částice s nábojem v magnetickém poli
124. Magnetické vlastnosti látek
125. Užití magnetických materiálů
126. Princip magnetického záznamu
127. Elektromagnetická indukce
128. Magnetický indukční tok
129. Faradayův zákon elektromagnetické indukce
130. Lenzův zákon
131. Vlastní indukce
132. Indukčnost
133. Přechodný děj
134. Střídavé napětí
135. Obvody střídavého proudu
136. Indukčnost
137. Kapacita
138. Jednoduchý obvod s rezistorem
139. Jednoduchý obvod s ideální cívkou
140. Jednoduchý obvod s kondenzátorem
141. Rezistor, cívka a kondenzátor v sérii
142. Efektivní hodnoty střídavého proudu
143. Střídavý proud v energetice
144. Transformátor
145. Optika pojmy
146. Zákon odrazu
147. Zákon lomu
148. Zobrazování pomocí zrcadel
149. Přehled vlastností obrazu vzhledem k tvaru zrcadla a poloze předmetů
150. Zobrazování pomocí čoček
151. Přehled vlastností obrazu vzhledem k tvaru čočky a poloze předmětů
152. Optické přístroje
153. Oko - optická soustava
154. Pojmy
155. Odraz
156. Lom
157. Úplný odraz
158. Disperze
159. Interference
160. Ohyb
161. Polarizace
162. Wienův posunovací a Stefanův-Boltzmannův zákon
163. Fotoelektrický jev
164. Foton, Comptonův jev
165. Vlnové vlastnosti částic
166. Fyzikální svět podle velikosti
167. Klasická mechanika
168. Relativistická mechanika
169. Einsteinův princip relativity
170. Einsteinův princip stálé rychlosti světla
171. Relativnost současnosti
172. Lorentzovy transformace
173. Dilatace času
174. Kontrakce délek
175. Skládání rychlostí ve speciální teorii relativity
176. Relativistická hmotnost
177. Relativistická hybnost
178. Vztah mezi energií a hmotností
179. Thomsonův model atomu
180. Rutherfordův model atomu
181. Bohrův model atomu
182. Spektrum
183. Stavy vodíku
184. Kvantově mechanický model atomu
185. Pauliho vylučovací princip
186. Výstavbový princip
187. Valenční elektrony
188. Vzájemné působení záření a atomu
189. Luminiscence
190. LASER
191. Jádro
192. Radioaktivita
193. Zákon radioaktivní přeměny
194. Jaderné reakce
195. Jaderná syntéza
196. Jaderný reaktor
197. Jiné využití radionuklidů
198. Keplerovy zákony
199. Newtonův gravitační zákon
200. Kosmické rychlosti
201. Slunce
202. Sluneční soustava
203. Merkur
204. Venuše
205. Země
206. Mars
207. Jupiter
208. Saturn
209. Uran
210. Neptun
211. Pluto
212. Planetky
213. Komety
214. Pohyby Země
215. Elektromagnetické vlnění
216. Radiové vlny
217. Mikrovlny
218. Infračervené záření
219. Viditelné světlo
220. Ultrafialové světlo
221. Rentgenové záření
222. Záření Gama