https://www.vascak.cz/?id=6013
Fyzika LYT 3. ročník

Optika


Obsah

I. ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 26
1. Stacionární magnetické pole 4
 • stacionární magnetické pole
 • magnetické pole vodičů s proudem
 • vzájemné silové působení vodičů s proudem a magnetem
 • částice s nábojem v magnetickém poli
 • látky v magnetickém poli, magnetování
2. Nestacionární magnetické pole 4
 • magnetický indukční tok
 • elektromagnetická indukce, Faradayův zákon
 • vlastní indukce, indukčnost
3. Střídavý proud 12
 • vznik střídavého napětí a proudu
 • obvod střídavého proudu s rezistorem
 • obvod střídavého proudu s cívkou a kondenzátorem
 • výkon střídavého proudu
 • trojfázová soustava střídavého proudu, energetika
 • transformátor
4. Elektromagnetické kmitání a vlnění 6
 • oscilační obvod, vlastní kmitání elektromagnetického oscilátoru
 • nucené elektromagnetické kmitání, rezonance
 • vlastnosti elektromagnetického vlnění
 • princip rozhlasu a televize
II. OPTIKA 34
1. Vlnové vlastnosti světla 15
 • světlo jako elektromagnetické vlnění
 • odraz a lom světla, disperze světla, optické spektrum
 • interference světla na tenké vrstvě, ohyb světla, polarizace světla
2. Zobrazování optickými soustavami 15
 • zobrazeni na rovinném a kulovém zrcadle, zobrazovací rovnice
 • zobrazení tenkou čočkou, zobrazovací rovnice
 • zobrazování okem, lupou, dalekohledem, mikroskopem
3. Elektromagnetické záření a jeho energie 4
 • přehled elektromagnetického záření, fotometrie
III. LABORATORNÍ PRÁCE 8
 • charakteristika polovodičové diody
 • kapacita kondenzátoru
 • indukčnost cívky
 • vlnová délka světla
 • index lomu skla a vody
 • ohnisková vzdálenost čočky
 • radioaktivní přeměny
 • částice beta v magnetickém poli

Laboratorní práce 4


Otevřít Laboratorní cvičení

Písemky


Stacionární magnetické pole


Nestacionární magnetické pole


Střídavý proud I


Střídavý proud II

Optika