Plyny z hlediska molekulové fyziky

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. V nádobě o objemu 1 l je oxid uhličitý o hmotnosti 0,001 g. Určete hustotu …
Příklad  2. Molekula kyslíku se pohybuje kolmo na stěnu nádoby rychlostí 461 m/s. Určete …
Příklad  3. Jaký je tlak kyslíku v uzavřené nádobě při teplotě 0 °C, je-li jeho hustota …
Příklad  4. Ideální plyn o hmotnosti 3,8.10-2 kg je uzavřen v nádobě o objemu 10 l a má …
Příklad  5. Kolik molekul je za normálního stavu obsaženo v ideálním plynu o objemu 1 cm3? …
Příklad  6. Ideální plyn uzavřený v nádobě o vnitřním objemu 2,5 l má teplotu -13 °C. Jaký …
Příklad  7. Určete v litrech objem oxidu uhličitého o hmotnosti 1 g při teplotě 21 °C a …
Příklad  8. Jak se změní objem ideálního plynu, jestliže se jeho termodynamická teplota …
Příklad  9. Při tlaku 105 Pa a teplotě 15 °C má vzduch objem 2.10-3 m3. Jaký bude tlak …
Příklad  10. V nádobě o vnitřním objemu 8,3 m3je vodík o hmotnosti 0,2 kg a teplotě 27 °C. …
Příklad  11. V nádobě o objemu 10 l je uzavřen kyslík o hmotnosti 12,8 g a teplotě 27 °C. …
Příklad  12. V nádobě o vnitřním objemu 5.10-3 m3je uzavřen dusík při teplotě 39 °C a tlaku …
Příklad  13. V nádobě o objemu 1 l je uzavřen plyn, který je sloučeninou kyslíku a dusíku. …
Příklad  14. Jaký je tlak vzduchu v pneumatice nákladního automobilu při teplotě 20 °C a …
Příklad  15. Kolik molekul je v kulaté nádobě o vnitřním poloměru 3 cm naplněné kyslíkem, …
Příklad  16. V nádobě je dusík o hmotnosti 10 kg při tlaku 10 MPa. Určete hmotnost dusíku, …
Příklad  17. Ideální pyn má při teplotě 21 °C objem 1,4.10-2 m3a tlak 2.103 Pa. Jaký objem …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já