Mechanické vlnění

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Tryskové letadlo proletělo rychlostí 600 m/s po přímé dráze ve vzdálenosti 3 km …
Příklad  2. Zvuková intenzita elektrofonické kytary byla zesílena z 10-10W/m2na 10-4W/m2. …
Příklad  3. O kolik decibelů vzroste hladina intenzity zvuku, zvětšíme-li výkon zvukového …
Příklad  4. O kolik % vzroste intenzita zvuku, jestliže hladina intenzity vzroste o 1 …
Příklad  5. Určete délku otevřené píšťaly, která vydává tón kmitočtu 440 Hz. Je-li rychlost …
Příklad  6. Vypočtěte rychlost zvuku ve vzduchu při teplotě -100°C.  …
Příklad  7. Vypočtěte rychlost zvuku ve vzduchu při teplotě 16°C.  …
Příklad  8. Ve vzdálenosti 10 m od zdroje zvuku je hladina intenzity 20 dB. Určete hladinu …
Příklad  9. Jakou intenzitu má zvuk, jehož hladina intenzity je 130 dB?  …
Příklad  10. Jak široké je jezero, dorazí-li zvuk při rychlosti 1440 m/s ve vodě o 1 s …
Příklad  11. Rychlost zvuku v zemi …
Příklad  12. Stojaté vlnění vzniklo interferencí vln s kmitočtem 475 Hz, vzdálenost …
Příklad  13. Vlnění kmitočtu 735 Hz se šíří ve vzduchu rychlostí 338 m/s, ve vodě 1440 m/s. …
Příklad  14. Píšťala lokomotivy zní tónem o frekvenci 576 Hz. Lokomotiva jede rychlostí 20 …
Příklad  15. Jak se změní frekvence vysílače rakety vzdalující se rychlostí 8 km/s, jestliže …
Příklad  16. Píšťala lokomotivy zní tónem o frekvenci 576 Hz. Lokomotiva jede rychlostí 20 …
Příklad  17.  …
Příklad  18.  …
Příklad  19.  Pozorovatel slyší zvuk letadla ze směru kolmého nad stanovištěm, ale letadlo …
Příklad  20. Ve skleněném válci délky 0,5 m, otevřeném na obou koncích, je pomocí …
Příklad  21. Ocelová tyč délky 1 m je upevněna uprostřed a její konec opatřený pístem je …
Příklad  22. Strunou délky 60 cm se šíří vlnění rychlostí 300 m/s. Určete frekvenci prvního …
Příklad  23. Na ocelové struně vzniká při frekvenci 500 Hz vlnění, jehož vlnová délka je 0,5 …
Příklad  24.  …
Příklad  25.  …
Příklad  26. Frekvenční rozsah lidské řeči je 200 Hz až 1,5 kHz. Určete rozsah vlnových …
Příklad  27. Do skleněného válce postupně naléváme vodu a současně držíme u otvoru kmitající …
Příklad  28.  …
Příklad  29. Vlna se šíří rychlostí 2,4 m/s při frekvenci 3 Hz. Jaký je fázový rozdíl bodů …
Příklad  30. Zvukové vlny vznikají kmitáním ladičky a šíří se rychlostí 340 m/s. Vzdálenost …
Příklad  31. Nejnižší tón, který vyvolává v lidském uchu zvukový vjem má frekvenci 16 Hz. …
Příklad  32. Určete frekvenci ladičky, která je zdrojem zvukového vlnění o vlnové délce 67 …
Příklad  33. Ladička vydává tón o kmitočtu 440 Hz. Určete délku vlny, je-li rychlost zvuku …
Příklad  34. Určete rychlost vlnění, které má vlnovou délku 80 cm a je buzeno kmitáním o …
Příklad  35. Otevřená píšťala má základní kmitočet 110 Hz při teplotě 0°C. Jak se změní její …
Příklad  36. Otevřená píšťala má základní kmitočet 110 Hz při teplotě 0°C. Jak musíme změnit …
Příklad  37. Vypočtěte změnu intenzity hluku, jestliže ochranným zařízením se snížila …
Příklad  38. Určete vlnovou délku referenčního tónu …
Příklad  39. Jak dlouhý je vzduchový sloupec otevřené retné píšťaly, vydává-li píšťala …
Příklad  40. Hloubka moře se měří ultrazvukem. Určete hloubku, jestliže odražený …
Příklad  41. Pozorovatel viděl blesk a po 12 sekundách zazněl hrom. V jaké vzdálenosti došlo …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já