Světlo a záření Základní pojmy

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Na dně jezera leží předmět, který pozorujeme jednak ve směru kolmém na hladinu …
Příklad  2. Na dně nádoby naplněné vodou do výšky 10 cm je umístěn bodový zdroj světla. Na …
Příklad  3. Mezní úhel na rozhraní mezi lihem a vzduchem je 47°. Určete index lomu …
Příklad  4. Určete mezní úhel rozhraní skla o indexu lomu 1,5 a …
Příklad  5. Pod jakým úhlem vzhledem k vodorovné rovině vidí potápěč zapadající slunce? …
Příklad  6. Načrtněte chod paprsku dopadajícího na hranol o lámavém úhlu 60° pod úhlem 45° …
Příklad  7. Určete mezní úhel pro světlo fialové, n=1,34, přechází-li světlo z vody do …
Příklad  8. Určete mezní úhel pro světlo červené, n=1,33, přechází-li světlo z vody do …
Příklad  9. Odražený a lomený paprsek jsou navzájem kolmé. Určete úhel dopadu, dopadá-li …
Příklad  10. Monochromatický paprsek dopadá kolmo na boční stěnu hranolu ve vzduchu a …
Příklad  11. Třpyt diamantu způsobuje malý mezní úhel 24°36′. Vypočítejte index lomu …
Příklad  12. Paprsek dopadá na rozhraní dvou prostředí pod úhlem 30° a láme se pod úhlem …
Příklad  13. Určete index lomu oleje, jestliže paprsek přecházející z oleje do vody má úhel …
Příklad  14. Na hladině jezera plove dřevěný kotouč o poloměru 8,0 m. Určete poloměr plného …
Příklad  15. Při Fizeauově pokusu mělo kolo 720 zubů, vzdálenost kola od zrcadla byla 8 633 …
Příklad  16. Na břehu rybníka stojí stožár veřejného osvětlení, jehož lampa je ve výšce H …
Příklad  17. Sluneční paprsky je možno přibližně považovat za rovnoběžné. Jak vysoký je …
Příklad  18. Při jakém úhlu dopadu nastává úplný odraz, jestliže světlo prochází z vody …
Příklad  19. Při jakém úhlu dopadu nastává úplný odraz, jestliže světlo prochází ze skla …
Příklad  20. Na skleněnou desku tloušťky d s indexem lomu n dopadá ze vzduchu světelný …
Příklad  21. Světelný rok je dráha světla za jeden tropický rok …
Příklad  22. Sklo, z něhož je vyroben půlválec určený pro demonstraci lomu světla, má pro …
Příklad  23. Žluté světlo sodíkové lampy dopadá ze vzduchu …
Příklad  24. Index lomu ledu je 1,31, vody 1,33, oleje 1,47, skla 1,51. Jaká je rychlost …
Příklad  25. Rychlost červeného světla ve skle je 199 200 km/s, fialového světla 196 700 …
Příklad  26. Za jakou dobu dorazí na naši Zemi světlo ze Slunce?  …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já