Elektromagnetické záření

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Jakou rychlostí se šíří světlo v diamantu (n=2,42).   …
Příklad  2. Jaká je délka vlny červeného světla ve …
Příklad  3.  …
Příklad  4.  …
Příklad  5. Největší kmitočet elektromagnetického záření, který ještě vyvolá zrakový vjem, …
Příklad  6. Vypočtěte nejkratší vlnovou délku ve spojitém spektru rentgenových paprsků, …
Příklad  7. Určete kinetickou energii elektronu při antikatodě v Rentgenově trubici, je-li …
Příklad  8. Určete energii fotonu Rentgenových paprsků s délkou vlny 1 …
Příklad  9. Jaká nejdelší světelná vlna vyvolá fotoelektrický jev u platiny, je-li …
Příklad  10. Určete maximální rychlost elektronu emitovaného cesiem při ozáření světlem …
Příklad  11. Na jaké vlnové délky připadá maximum vyzařování černého tělesa při teplotě 1000 …
Příklad  12. Na jaké vlnové délky připadá maximum vyzařování černého tělesa při teplotě 5000 …
Příklad  13. Povrchová teplota Slunce je 5770 K, poloměr Slunce je 6,96.108m. Vypočítejte …
Příklad  14. Určete hmotnost fotonu ultrafialového světla o vlnové délce 200 …
Příklad  15. Jakou vlnovou délku je možno přiřadit protonu, který byl zrychlen potenciálovým …
Příklad  16. Určete rychlost fotoelektronů vyletujících z povrchu stříbra ozářeného …
Příklad  17. Největší vlnová délka, která ještě u wolframu způsobí fotoelektrický jev je 275 …
Příklad  18. Vypočtěte, kolik fotonů vysílá zdroj o střední vlnové délce 1000 nm s příkonem …
Příklad  19. Kolik fotonů ultrafialového světla o vlnové délce 100 nm má energii 1 …
Příklad  20. Elektron získal v rentgenově trubici kinetickou energii 8.10-17J. Vypočtěte …
Příklad  21. Kvantum roentgenova záření má hybnost 1,1.10-23kgm/s. Jaký je kmitočet …
Příklad  22. Jaké napětí je třeba k urychlení elektronu na rychlost 5.105 m/s?  …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já