Úvod do teorie relativity Dynamika

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Částice o klidové hmotnosti m0 se pohybuje vzhledem k soustavě S rovnoměrně …
Příklad  2. Částice o klidové hmotnosti m0 se pohybuje vzhledem k soustavě S rovnoměrně …
Příklad  3. Částice o klidové hmotnosti m0 se pohybuje vzhledem k soustavě S rovnoměrně …
Příklad  4. Jakou rychlost musí mít elektron, aby jeho relativistická hmotnost vzrostla na …
Příklad  5. Dopravní letadlo letí rychlostí 1000 km/h vzhledem k Zemi. Jeho klidová …
Příklad  6. Určete rychlost, při níž je relativistická hybnost částice dvakrát větší než …
Příklad  7. Jaká změna hmotnosti odpovídá energii potřebné pro ohřátí 1 litru vody z 0°C na …
Příklad  8. Protony získaly v urychlovači energii 76 GeV. Vypočítejte, kolikrát se zvětší …
Příklad  9. Protony získaly v urychlovači energii 76 GeV. Vypočítejte, jak velkou rychlost …
Příklad  10. Vypočítejte hmotnost fotonu, je-li jeho vlnová délka 10-6 m.   …
Příklad  11. Vypočítejte vlnovou délku de Broglieovu pro elektron pohybující se rychlostí …
Příklad  12. Vypočítejte vlnovou délku de Broglieovu pro elektron pohybující se rychlostí …
Příklad  13. Elektron má klidovou hmotnost 9,11.10-31 kg. Jaká energie mu přísluší v …
Příklad  14. Jakou energii má elektron, který se pohybuje rychlostí 3.107 m/s?  …
Příklad  15. Jaká je rychlost elektronu, má-li kinetickou energii 105 eV?  …
Příklad  16. Jaká je hmotnost elektronu, má-li kinetickou energii 105 eV?  …
Příklad  17. Při jaké rychlosti je hmotnost tělesa třikrát větší než je jeho hmotnost …
Příklad  18. O kolik procent se zvýší hmotnost částice, jestliže se její rychlost zvětší z …
Příklad  19. Částice má kinetickou energii rovnou své energii klidové. Určete rychlost …
Příklad  20. Proton má klidovou hmotnost 1,667.10-27 kg. Vypočtěte jeho klidovou …
Příklad  21. Proton má klidovou hmotnost 1,667.10-27 kg. Vypočtěte jeho hmotnost při …
Příklad  22. Proton má klidovou hmotnost 1,667.10-27 kg. Vypočtěte jeho úhrnnou energii, …
Příklad  23. Jak velký přírůstek hmotnosti na Zemi odpovídá zdvižení tělesa o hmotnosti 100 …
Příklad  24. Jak velká změna hmotnosti odpovídá energetické změně 1 kWh?  …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já