Atomové jádro a elementární částice

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Je-li v řetězové jaderné reakci multiplikační faktor k = 1,05, po kolika …
Příklad  2. Jaké množství energie lze získat rozštěpením všech jader obsažených v 1 kg …
Příklad  3. Jaká je celková spotřeba uranu 235 v jaderné elektrárně o výkonu 1 000 MW za …
Příklad  4. Určete neznámý nuklid a celkovou uvolněnou energii při reakci: …
Příklad  5.  …
Příklad  6.  …
Příklad  7. Vypočítejte energii uvolňovanou při radioaktivní přeměně volného …
Příklad  8. Vypočtěte vazebnou energii na jeden nukleon pro 4He …
Příklad  9. Klidová hmotnost elektronu i pozitronu je 9,11.10-31 kg. Jakou energii budou …
Příklad  10. Jak se změní klidová hmotnost excitovaného jádra vyzářením fotonu – o …
Příklad  11. Z radioizotopů jodu má  poločas přeměny 8,05 dne,  jen 2,26 h. Za jakou …
Příklad  12. Radioaktivní preparát obsahuje 106 atomů izotopu s poločasem přeměny 2 hodiny. …
Příklad  13. Radioaktivní preparát obsahuje 106 atomů izotopu s poločasem přeměny 2 hodiny. …
Příklad  14. Radioaktivní preparát obsahuje 106 atomů izotopu s poločasem přeměny 2 hodiny. …
Příklad  15. Poločas rozpadu radioaktivního izotopu fosforu je 14 dní. Jaká je přeměnová …
Příklad  16. Poločas rozpadu radioaktivního izotopu fosforu je 14 dní. Za kolik dní se …
Příklad  17. Poločas rozpadu radioaktivního izotopu fosforu je 14 dní. Kolik procent jader …
Příklad  18. Reaktor s výkonem 105 kW pracuje nepřetržitě 4 měsíce. Víte-li, že při štěpení …
Příklad  19.  …
Příklad  20. Bylo zjištěno, že poločas rozpadu rádia je 1600 let. Vypočtěte přeměnovou …
Příklad  21. Určete poločas rozpadu radionuklidu , jestliže jeho aktivita klesne za 5 …
Příklad  22. Určete přibližně stáří uranové rudy, ve které na jeden atom uranu 238 připadá 1 …
Příklad  23.  …
Příklad  24. Poločas rozpadu  je přibližně 140 dní. Za jak dlouho bude preparát obsahovat …
Příklad  25.  …
Příklad  26. Tricium má poločas rozpadu 12,5 roku. Jaká část vzorku čistého tricia …
Příklad  27. Při určování stáří člunu bylo zjištěno, že koncentrace rozpadajícího se …
Příklad  28. Při řetězové reakci vyvolá neutron dopadající na jádro štěpení tohoto jádra …
Příklad  29. Nuklid draslíku  přechází přeměnou ß na . Přeměnová konstanta je …
Příklad  30.  …
Příklad  31. Jádro  se rozpadá přeměnou a na .Přeměnová konstanta je 0,152.10-9/rok. …
Příklad  32. Určete  v reakci:     …
Příklad  33. Jeden gram uranu 238 vyzáří za 1 sekundu 1,24.104 částic alfa. Určete poločas …
Příklad  34. Určete přeměnovou konstantu radionuklidu , jestliže se počet jeho atomů …
Příklad  35. Jádro atomu vodíku se pohybuje rychlostí 7,7.106m/s. Na jakou nejmenší …
Příklad  36. Podle současných názorů vzniká sluneční energie při přeměně vodíku na helium. …
Příklad  37. Jak velká je účinnost jaderné elektrárny, jejíž elektrický výkon je 500 kW, …
Příklad  38. Stanovte teoretickou spotřebu v atomovém reaktoru, jehož výkon by byl 1 MW, …
Příklad  39. Při rozštěpení jádra se uvolní energie asi 200 MeV. Vypočítejte, kolik energie …
Příklad  40. V cyklotronu s maximálním poloměrem 0,35 m se napětí na duantech mění s …
Příklad  41. V cyklotronu s maximálním poloměrem 0,35 m se napětí na duantech mění s …
Příklad  42. Cyklotron dává proud deuteronů s energií 7 MeV. Indukce použitého magnetického …
Příklad  43. Určete, jakou vlnovou délku musí mít záření, které by mohlo vyvolat vznik …
Příklad  44. Cyklotron má maximální poloměr dráhy částic 0,5 m. Indukce jeho magnetického …
Příklad  45.  …
Příklad  46.  …
Příklad  47.  …
Příklad  48.  …
Příklad  49.  …
Příklad  50. Vypočtěte potenciální energii jader a , je-li vzdálenost jejich středů …
Příklad  51. Jaká by byla hmotnost 1 cm3, který by byl vyplněn dotýkajícími se jádry nuklidu …
Příklad  52. Vypočtěte hustotu jádra …
Příklad  53. Vypočtěte poloměr jádra …
Příklad  54. Předpokládáme, že jádro atomu má kulový tvar. Vypočtěte objem jádra atomu …
Příklad  55. Chlor vyrobený chemicky obsahuje 75 % izotopu  a 25 % izotopu . Kolik …
Příklad  56. Jaký úbytek hmotnosti odpovídá vazební energii 4,09 eV molekuly …
Příklad  57. Kolik protonů nebo neutronů je v jednom kilogramu neonu ?  …
Příklad  58. Vypočtěte velikost elektrostatické síly, kterou se odpuzují dva protony v jádře …
Příklad  59. Přirozený chlor obsahuje asi 75 % atomu chloru  a 25 % nuklidu  . Užijte …
Příklad  60. Vypočtěte celkovou vazební energii jader v 1 kg nuklidu uranu 238U.  …
Příklad  61. Vypočtěte klidovou hmotnost atomu nuklidu uranu238U.  …
Příklad  62. Určete vazební energii 4,48 eV molekuly H2 v jednotkách kJ/mol.   …
Příklad  63.  …
Příklad  64. Energie vazby molekuly H2 je 4,48 eV …
Příklad  65. Určete vztah mezi jednotkou 1 eV a 1 …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já