Sluneční soustava

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1.  …
Příklad  2.  …
Příklad  3. Velké sluneční skvrny dosahují průměru až 200 000 km a jsou viditelné prostým …
Příklad  4. Již 230 let př. n. 1. Eratosthenes zjistil, že v době letního slunovratu, kdy …
Příklad  5.  …
Příklad  6.  …
Příklad  7. Halleyova kometa má oběžnou dobu kolem Slunce T = 76 let. Dne 19. dubna 1910 …
Příklad  8. Doba oběhu Měsíce kolem Země je 27,3 dne a jeho vzdálenost od Země je 60 …
Příklad  9. Družíce obíhá kolem Země po eliptické dráze. Její největší vzdále nost od …
Příklad  10. Kolem centrálního tělesa o hmotnostim 1 obíhá planeta za dobuT …
Příklad  11. Jak by se změnila oběžná doba planet, kdybychom Slunce nahradili hvězdou o …
Příklad  12. Jestliže kolem planety hmotnosti M obíhá družice hmotností m ve vzdálenosti a …
Příklad  13.  Vypočtěte pomocí slunečního poloměru RS a zemského poloměru R délku …
Příklad  14. Vypočtěte poloměr geometrického stínu Země ve vzdáleností Měsíce a zjistěte …
Příklad  15. Vypočtěte délku geometrického stínu Měsíce, je-li poloměr Měsíce r = 0,272 3 …
Příklad  16.  …
Příklad  17. Světlo urazí vzdálenost mezi nejbližší hvězdou Proxima Centauri a Sluncem za …
Příklad  18. Země obíhá kolem Slunce ve střední vzdálenosti 149,6.106 km rychlostí 29,8 …
Příklad  19. Ze vzdálenosti 1 AU …
Příklad  20. Intenzita záření Slunce ve vzdálenosti l AU od Slunce je K = 1360 W/ m2 …
Příklad  21. Intenzita záření Slunce ve vzdálenosti l AU od Slunce je K = 1360 W/ m2 …
Příklad  22. Za jakou dobu dospěje světlo ze Slunce na Zem na Jupiter na Neptun …
Příklad  23. Největší planeta slunečni soustavy, Jupiter, má hmotnost 1,9.1027 kg, poloměr …
Příklad  24. Jupiterův měsíc Ganymed obíhá kolem Jupitera po kružnici o poloměru 1,07.106 …
Příklad  25. Vysvětlete, proč změny vzdálenosti Země od Slunce během roku mají na teploty na …
Příklad  26. Planeta oběhne Slunce za dobu T, její hvězdný den …
Příklad  27.  …
Příklad  28. Odhadněte dobu mezi západem Slunce a západem Merkuru v době, kdy je Merkur od …
Příklad  29. Vypočítejte délku slunečního dne na Merkuru. …
Příklad  30. Předpokládejte, že se Merkur skládá ze železného jádra a z pláště, jehož …
Příklad  31. Odhadněte hustotu atmosféry při povrchu Venuše. Předpokládejte, že je složena …
Příklad  32. Odvoďte, jak závisí doba oběhu T družice pohybující se po kruhové dráze ve …
Příklad  33. V jaké výšce nad zemským povrchem musí obíhat geostacionární družice, pro …
Příklad  34. Při výbuchu 1 kg trinitrotoluenu …
Příklad  35. Vypočítejte dobu mezi dvěma přílivy. …
Příklad  36. Vypočítejte, jaká je intenzita gravitačního pole …
Příklad  37. Ve svém románu Ze Země na Měsíc popisuje Jules Verne, jak američtí dělostřelci …
Příklad  38. Představte si kometu, která se Slunci přibližuje až na vzdálenost l AU a pak se …
Příklad  39. Vypočítejte hlavní poloosu dráhy Halleyovy komety. …
Příklad  40. Dokažte, že Slunce nemůže svou energii získávat chemickou reakcí — spalováním …
Příklad  41. Při vzniku jednoho jádra helia v nitru Slunce vylétnou dvě neutrina a uvolní se …
Příklad  42. Při pohledu ze Země mají granule úhlový průměr okolo 1,3″. Odhadněte skutečný …
Příklad  43. Odvodte vztah mezi ohniskovou vzdáleností f spojky a průměrem obrazu Slunce, …
Příklad  44. Určete vzdálenost Marsu od Země v opozici …
Příklad  45. Marsův měsíc Deimos, který je mnohem menší než Mars, obíhá po přibližně kruhové …
Příklad  46. Když je Mars ve vzdálenosti 55,5 milionů km, vidíme ho v dalekohledu jako …
Příklad  47. Jaká je tečná složka rychlosti tělesa, které se pohybuje po hvězdné obloze …
Příklad  48.  …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já