Fyzika ve škole (Android & iOS & MS Store)


Предложи по-добър превод Предложи по-добър превод: www_bg.xml   bg.xml
Създайте друга езикова версия Създайте друга езикова версия: www_bg.xml   bg.xml
Domino Czech Republic

I. Механика Предложи по-добър превод
Start 17-11-19
1
1. Наклонена равнина
Предложи по-добър превод
Start 19-06-30
2
2. Отправна система
Предложи по-добър превод
Start 18-01-07
3
3. Успоредник на силите
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
4
4. Шублер
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
5
5. Микрометър
Предложи по-добър превод
Start 18-09-18
6
6. Движение
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
7
7. Движение по окръжност
Предложи по-добър превод
Start 17-12-16
8
8. Прост полиспаст
Предложи по-добър превод
Start 18-01-09
9
9. Полиспаст
Предложи по-добър превод
Start 18-01-06
10
10. Лост
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
11
11. Първи закон на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
12
12. Втори закон на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 17-11-27
13
13. Трети закон на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
14
14. Механична работа
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
15
15. Еластични удари
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
16
16. Нееластични удари
Предложи по-добър превод
Start 18-02-16
17
17. Закон за запазване на енергията
Предложи по-добър превод
Start 18-06-24
18
18. Махало на Максуел
Предложи по-добър превод
Start 19-04-07
19
19. Масов инерционен момент
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
20
20. Триене и въздушното съпротивление
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
21
21. Люлка на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 18-01-11
22
22. Принципът на Архимед
Предложи по-добър превод
Start 18-01-24
23
23. Картезианский водолаз
Предложи по-добър превод
Start 18-05-31
24
24. Либела
Предложи по-добър превод
Start 19-03-16
25
25. Скачени съдове
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
26
26. Налягане
Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
27
27. Помпа
Предложи по-добър превод
Start 19-08-30
28
28. Закон на Паскал
Предложи по-добър превод
Start 17-12-02
29
29. Хидравличен повдигач
Предложи по-добър превод
Start 18-01-21
30
30. Закон Бернулли
Предложи по-добър превод
Start 19-03-26
31
31. Подемна сила
Предложи по-добър превод
Start 18-03-03
32
32. Център на тежестта
Предложи по-добър превод
Start 18-08-03
33
33. Механично равновесие 1
Предложи по-добър превод
Start 18-03-14
34
34. Механично равновесие 2
Предложи по-добър превод
Start 18-02-07
35
35. Механично равновесие 3
Предложи по-добър превод
II. Гравитационно поле Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
36
1. Закон за всеобщото привличане
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
37
2. Интензитет на гравитационно поле
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
38
3. Гравитационно поле
Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
39
4. Хомогенна гравитационно поле
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
40
5. Географска координатна система
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
41
6. Земно ускорение
Предложи по-добър превод
Start 18-06-07
42
7. Махало на Фуко
Предложи по-добър превод
Start 19-01-04
43
8. Безтегловност
Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
44
9. Супер асансьор
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
45
10. Свободно падане
Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
46
11. Свободно падане на Луната
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
47
12. Тяло хвърлено хоризонтално
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
48
13. Тяло хвърлено хоризонтално 2
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
49
14. Свободно падане – експеримент
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
50
15. Поток на течността през отвор
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
51
16. Тяло хвърлено вертикално нагоре
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
52
17. Тяло хвърлено под ъгъл
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
53
18. Тяло хвърлено под ъгъл – граната
Предложи по-добър превод
Start 18-06-27
54
19. Траектории и орбити
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
55
20. Орбитално оръдие на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
56
21. Геостационарна орбита
Предложи по-добър превод
Start 18-10-08
57
22. Първият закона на Кеплер
Предложи по-добър превод
Start 18-01-06
58
23. Втори закон на Кеплер
Предложи по-добър превод
Start 17-10-01
59
24. Трети закон на Кеплер – вътрешни планети
Предложи по-добър превод
Start 18-07-02
60
25. Трети закон на Кеплер – външни планети
Предложи по-добър превод
Start 18-06-02
61
26. Слънчева система
Предложи по-добър превод
Start 18-06-05
62
27. Фаза на Луната
Предложи по-добър превод
Start 18-10-02
63
28. Съзвездие
Предложи по-добър превод
Start 18-10-14
64
29. Закони на Кеплер
Предложи по-добър превод
III. Mеханични трептения и вълни Предложи по-добър превод
Start 18-01-18
65
1. Осцилатори
Предложи по-добър превод
Start 18-03-06
66
2. Движение по окръжност
Предложи по-добър превод
Start 19-03-29
67
3. Хармонично трептене
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
68
4. Суперпозиция
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
69
5. Суперпозиция f1 = f2
Предложи по-добър превод
Start 19-05-17
70
6. Суперпозиция f1 ≈ f2
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
71
7. Фаза
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
72
8. Правоъгълен импулс
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
73
9. Фигура на Лисажу
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
74
10. Затихващи трептения
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
75
11. Принудени трептения
Предложи по-добър превод
Start 19-05-06
76
12. Математичното махало
Предложи по-добър превод
Start 18-07-02
77
13. Математичното махало – Хеликоптер
Предложи по-добър превод
Start 17-12-29
78
14. Хармоничен осцилатор
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
79
15. Хармоничен осцилатор – Хеликоптер
Предложи по-добър превод
Start 17-12-19
80
16. Две механични осцилатори
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
81
17. Отражение
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
82
18. Пречупване
Предложи по-добър превод
Start 17-11-27
83
19. Отражение на вълна от граница
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
84
20. Стояща вълна
Предложи по-добър превод
Start 17-12-30
85
21. Резонанс
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
86
22. Скорост на звука
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
87
23. Доплеров ефект
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
88
24. Ударна вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-02-01
89
25. Принцип на Хюйгенс–Френел
Предложи по-добър превод
Start 19-05-30
90
26. Модели на вълни
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
91
27. Стояща вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
92
28. Уред вълни от махала
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
93
29. Модел на напречна вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
94
30. Вълни
Предложи по-добър превод
Start 18-07-30
95
31. Звук
Предложи по-добър превод
IV. Термодинамика и молекулна физика Предложи по-добър превод
Start 18-02-10
96
1. Брауново движение
Предложи по-добър превод
Start 18-02-10
97
2. Дифузия
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
98
3. Закон на Максуел за разпределение на молекулите в газовете по скорости
Предложи по-добър превод
Start 17-12-05
99
4. Термометърът на Галилео
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
100
5. Температурните скали
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
101
6. Механичен еквивалент на топлината
Предложи по-добър превод
Start 18-05-10
102
7. Вътрешна енергия
Предложи по-добър превод
Start 17-12-12
103
8. Предаване на топлина – конвекция
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
104
9. Предаване на топлина – радиация
Предложи по-добър превод
Start 17-12-12
105
10. Предаване на топлина – проводимост
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
106
11. Изотермен процес
Предложи по-добър превод
Start 17-12-14
107
12. Изобарен процес
Предложи по-добър превод
Start 17-12-16
108
13. Изохорен процес
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
109
14. Адиабатен процес
Предложи по-добър превод
Start 19-05-09
110
15. Цикъл на Карно
Предложи по-добър превод
Start 18-08-02
111
16. Парна машина
Предложи по-добър превод
Start 18-01-13
112
17. Двутактов двигател
Предложи по-добър превод
Start 18-01-13
113
18. Четиритактов двигател
Предложи по-добър превод
Start 18-01-14
114
19. Дизелов двигател
Предложи по-добър превод
Start 18-01-14
115
20. Ванкелов двигател
Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
116
21. Вечен двигател
Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
117
22. Жадното пате
Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
118
23. Хладилник
Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
119
24. Сапунен мехур – експеримент
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
120
25. Температура на кипене – Атмосферно налягане
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
121
26. Температура на кипене – Надморска височина
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
122
27. Атмосферно налягане – Надморска височина
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
123
28. Атмосфера на Земята
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
124
29. Абсолютна влажност
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
125
30. Относителна влажност
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
126
31. Точка на оросяването
Предложи по-добър превод
V. Електростатика Предложи по-добър превод
Start 19-05-21
127
1. Машина на Уимшърст
Предложи по-добър превод
Start 19-03-29
128
2. Генератор на Ван де Грааф
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
129
3. Электрическое поле
Предложи по-добър превод
Start 18-03-24
130
4. Заряди и полета
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
131
5. Кондензатор
Предложи по-добър превод
VI. Електрически ток Предложи по-добър превод
Start 18-10-01
132
1. Електрическа верига
Предложи по-добър превод
Start 18-03-17
133
2. Закон на Ом
Предложи по-добър превод
Start 18-03-15
134
3. Вътрешно съпротивление
Предложи по-добър превод
Start 18-12-01
135
4. Закони на Кирхоф
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
136
5. Електрическо съпротивление
Предложи по-добър превод
VII. Полупроводници Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
137
1. Терморезистор
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
138
2. Фоторезистор
Предложи по-добър превод
Start 18-05-17
139
3. Силиций
Предложи по-добър превод
Start 18-05-14
140
4. Генерация на токоносители в полупроводника
Предложи по-добър превод
Start 18-05-13
141
5. Собствена проводимост
Предложи по-добър превод
Start 18-05-19
142
6. Полупроводници
Предложи по-добър превод
Start 18-01-03
143
7. Токоизправител Грец
Предложи по-добър превод
VIII. Електрически ток в течността Предложи по-добър превод
Start 18-05-07
144
1. Електролитна дисоциация
Предложи по-добър превод
Start 18-05-06
145
2. Електролиза
Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
146
3. Оловно-киселинна батерия
Предложи по-добър превод
IX. Електрически ток във вакуум и газове Предложи по-добър превод
Start 18-02-26
147
1. Йонизация – зарядът на електроскопа намалява
Предложи по-добър превод
Start 17-12-19
148
2. Несамостоятелен разряд
Предложи по-добър превод
Start 18-01-01
149
3. Изследване на газов разряд
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
150
4. Дъгов разряд
Предложи по-добър превод
Start 17-12-28
151
5. Бобина Румкорф
Предложи по-добър превод
Start 17-12-28
152
6. Катоден лъч
Предложи по-добър превод
Start 18-01-01
153
7. Осцилоскоп
Предложи по-добър превод
Start 17-12-30
154
8. Тръба на Крук – Малтийски кръст
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
155
9. Електрическият заряд при понижено налягане
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
156
10. Огън на свети Елм
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
157
11. Глим лампа
Предложи по-добър превод
Start 18-02-25
158
12. Луминесцентна лампа
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
159
13. Мълниезащита
Предложи по-добър превод
X. Магнитно поле Предложи по-добър превод
Start 18-01-10
160
1. Магнит
Предложи по-добър превод
Start 18-03-15
161
2. Феромагнетизъм
Предложи по-добър превод
Start 18-06-21
162
3. Закон на Ампер
Предложи по-добър превод
Start 17-12-21
163
4. Правило на дясната ръка
Предложи по-добър превод
Start 18-06-01
164
5. Електромагнитна индукция
Предложи по-добър превод
Start 18-03-11
165
6. Закон на Ленц
Предложи по-добър превод
Start 18-05-20
166
7. Бобини на Хелмхолц
Предложи по-добър превод
XI. Променлив ток Предложи по-добър превод
Start 18-03-11
167
1. Алтернатор и динамо
Предложи по-добър превод
Start 18-03-10
168
2. Трифазен генератор
Предложи по-добър превод
Start 18-03-21
169
3. RLC серия верига
Предложи по-добър превод
Start 18-03-21
170
4. RLC паралелна верига
Предложи по-добър превод
Start 18-03-11
171
5. Трансформатор
Предложи по-добър превод
Start 19-09-29
172
6. Токове на Фуко
Предложи по-добър превод
XII. Оптика Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
173
1. Призма
Предложи по-добър превод
Start 18-07-21
174
2. Субтрактивно и адитивно смесване на цветовете
Предложи по-добър превод
Start 18-06-24
175
3. Смесване на цветовете
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
176
4. Експериментът на Томас Йънг
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
177
5. Огледала
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
178
6. Леща
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
179
7. Събирателна леща
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
180
8. Разсейвателна леща
Предложи по-добър превод
Start 18-03-25
181
9. Дефекти на очите
Предложи по-добър превод
Start 18-03-24
182
10. Акомодация
Предложи по-добър превод
Start 18-03-26
183
11. Лупа
Предложи по-добър превод
Start 18-03-25
184
12. Микроскоп
Предложи по-добър превод
Start 18-03-27
185
13. Тръба на Кеплер
Предложи по-добър превод
Start 18-03-27
186
14. Тръба на Галилей
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
187
15. Вдлъбнати огледала
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
188
16. Изпъкнали огледала
Предложи по-добър превод
Start 18-03-28
189
17. Телескоп система Нютон
Предложи по-добър превод
Start 18-04-16
190
18. Светлинен поток
Предложи по-добър превод
Start 18-01-06
191
19. Интензитета на светлината
Предложи по-добър превод
Start 18-04-16
192
20. Осветеност
Предложи по-добър превод
Start 18-04-14
193
21. Абсолютно черно тяло
Предложи по-добър превод
Start 17-12-02
194
22. Модел на абсолютно черно тяло
Предложи по-добър превод
Start 18-04-19
195
23. Фотоелектричен ефект
Предложи по-добър превод
Start 18-06-23
196
24. Електромагнитна вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-04-11
197
25. Поляризационен филтър
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
198
26. Рентгенова тръба
Предложи по-добър превод
XIII. Специална теория на относителността Предложи по-добър превод
Start 17-12-21
199
1. Опит на Майкелсън-Морли
Предложи по-добър превод
Start 19-06-07
200
2. Разтегляне на времето
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
201
3. Свиване на дължините
Предложи по-добър превод
XIV. Атомна физика Предложи по-добър превод
Start 18-01-28
202
1. Модели на атома
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
203
2. Експеримент на Ръдърфорд
Предложи по-добър превод
Start 19-06-07
204
3. Модел на Бор
Предложи по-добър превод
Start 18-01-10
205
4. Спектроскоп
Предложи по-добър превод
Start 17-12-04
206
5. Ефект на Комптън
Предложи по-добър превод
Start 18-02-17
207
6. Експеримент на Франк и Херц
Предложи по-добър превод
XV. Ядрена физика Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
208
1. Радиоактивност
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
209
2. Закон за радиоактивното разпадане
Предложи по-добър превод
Start 18-05-12
210
3. Радиоактивни серия
Предложи по-добър превод
Start 18-01-14
211
4. Ядрена реакция
Предложи по-добър превод
XVI. Математика Предложи по-добър превод
Start 18-09-16
212
1. Питагорова теорема
Предложи по-добър превод
Start 19-04-08
213
2. Радиан
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
214
3. Единична окръжност
Предложи по-добър превод
Start 18-07-26
215
4. Сума на вектори
Предложи по-добър превод
XVII. Кой съм аз Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
216
1. Учител от Моравия
Предложи по-добър превод