Fyzika ve škole (Android & iOS)


Predloži bolji prijevod Predloži bolji prijevod: www_bs.xml   bs.xml
Napravite drugu jezičku verziju Napravite drugu jezičku verziju: www_bs.xml   bs.xml
Translation: Dino Ćorović

I. Mehanika Predloži bolji prijevod
Start 17-11-19
1
1. Kosina (strma ravan)
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-07
2
2. Slaganje sila
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-15
3
3. Pomično kljunasto mjerilo (šubler)
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-30
4
4. Mikrometarski zavrtanj
Predloži bolji prijevod
Start 18-09-18
5
5. Kretanje
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-16
6
6. Nepomični i pomični kotur
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-09
7
7. Кoturača
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-06
8
8. Poluga
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
9
9. Prvi Njutnov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-20
10
10. Drugi Njutnov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-27
11
11. Treći Njutnov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-12
12
12. Mehanički rad
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-16
13
13. Zakon očuvanja energije
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-24
14
14. Maksvellov točak
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-04
15
15. Trenje i otpor vazduha
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
16
16. Njutnovo klatno
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-11
17
17. Arhimedov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-24
18
18. Kartezijev ronilac
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-31
19
19. Libela
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
20
20. Pritisak
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-26
21
21. Pumpa
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-02
22
22. Paskalov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-21
23
23. Bernulijeva jednačina
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-03
24
24. Centar mase
Predloži bolji prijevod
Start 18-08-03
25
25. Ravnoteža tijela 1
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-14
26
26. Ravnoteža tijela 2
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-07
27
27. Ravnoteža tijela 3
Predloži bolji prijevod
II. Gravitaciono polje Predloži bolji prijevod
Start 17-11-23
28
1. Univerzalni zakon gravitacije
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-30
29
2. Intenzitet gravitacionog polja
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-23
30
3. Gravitaciono polje
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-23
31
4. Homogeno gravitaciono polje
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-02
32
5. Geografske koordinate
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-24
33
6. Ubrzanje Zemljine teže
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-07
34
7. Fukoovo klatno
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-19
35
8. Bestežinsko stanje
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-25
36
9. Super lift
Predloži bolji prijevod
Start 18-10-09
37
10. Slobodni pad
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-26
38
11. Njutnova cijev
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-13
39
12. Horizontalni hitac
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-25
40
13. Horizontalni hitac 2
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-25
41
14. Slobodni pad eksperiment
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-05
42
15. Isticanje kroz otvore
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-13
43
16. Vertikalni hitac
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-14
44
17. Kosi hitac
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-02
45
18. Kosi hitac – granata
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-27
46
19. Putanja kretanja nebeskog tijela
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-06
47
20. Njutnov top
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-27
48
21. Geostacionarni satelit
Predloži bolji prijevod
Start 18-10-08
49
22. Prvi Keplerov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-06
50
23. Drugi Keplerov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 17-10-01
51
24. Treći Keplerov zakon – unutrašnje planete
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-02
52
25. Treći Keplerov zakon – spoljašnje planete
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-02
53
26. Sunčev sistem
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-05
54
27. Mjesečeve mijene
Predloži bolji prijevod
Start 18-10-02
55
28. Sazviježđe
Predloži bolji prijevod
Start 18-10-14
56
29. Keplerovi zakoni
Predloži bolji prijevod
III. Mehaničke oscilacije i talasi Predloži bolji prijevod
Start 18-01-18
57
1. Оscilator
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-06
58
2. Кružno kretanje
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-29
59
3. Harmonijsko oscilovanje
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
60
4. Slaganje oscilacija
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
61
5. Slaganje oscilacija jednakih frekvencija
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
62
6. Slaganje oscilacija bliskih frekvencija
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-28
63
7. Faza oscilovanja
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
64
8. Pravougaoni signal
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-20
65
9. Lisažuova kriva
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-27
66
10. Prigušene oscilacije
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-29
67
11. Prinudne oscilacije
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-23
68
12. Matematičko klatno
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-02
69
13. Мatematičko klatno – Helikopter
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-29
70
14. Harmonijski oscilator
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
71
15. Harmonijski oscilator – Helikopter
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-19
72
16. Spregnuti oscilatori
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
73
17. Refleksija (odbijanje)
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
74
18. Refrakcija (prelamanje)
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-27
75
19. Refleksija na kraju
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-20
76
20. Stojeći talas
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-30
77
21. Rezonancija
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-29
78
22. Brzina zvuka
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-18
79
23. Doplerov efekat
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-29
80
24. Udarni talas
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-01
81
25. Hajgensov princip
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
82
26. Talasno klatno
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
83
27. Stojeći talas
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
84
28. Zanimljiv efekat talasa klatnom
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
85
29. Talasna mašina
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-20
86
30. Тalas
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-30
87
31. Zvuk
Predloži bolji prijevod
IV. Molekularna fizika i termodinamika Predloži bolji prijevod
Start 18-02-10
88
1. Braunovo kretanje
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-10
89
2. Difuzija
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-20
90
3. Maksvelova raspodjela brzina molekula
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-05
91
4. Galilejev termometar
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-03
92
5. Temperaturna skala
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-04
93
6. Мehanički ekvivalent toplote
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-10
94
7. Unutrašnja energija
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-12
95
8. Prijenos toplote konvekcijom
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
96
9. Prijenos toplote zračenjem
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-12
97
10. Prijenos toplote kondukcijom
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-14
98
11. Izotermski proces
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-14
99
12. Izobarski proces
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-16
100
13. Izohorski proces
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-16
101
14. Adijabatski proces
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-01
102
15. Karnoov ciklus
Predloži bolji prijevod
Start 18-08-02
103
16. Parna lokomotiva
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-13
104
17. Dvotaktni motor
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-13
105
18. Četvorotaktni motor
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-14
106
19. Dizelov motor
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-14
107
20. Vankelov motor
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-23
108
21. Perpetuum mobile
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-23
109
22. Perpetuum mobile igračka
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-25
110
23. Hladnjak
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-25
111
24. Kapilarnost
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-03
112
25. Tačka ključanja – Atmosferski pritisak
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-03
113
26. Tačka ključanja – Аpsolutna visina
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-03
114
27. Atmosferski pritisak – Аpsolutna visina
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
115
28. Zemljina atmosfera
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-02
116
29. Аpsolutna vlažnost
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-02
117
30. Relativna vlažnost
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-02
118
31. Тačka rose (rosište)
Predloži bolji prijevod
V. Еlektrostatika Predloži bolji prijevod
Start 18-03-18
119
1. Еlektrično polje
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-24
120
2. Еlektrična polja tačkastih naelektrisanja
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
121
3. Кondenzator
Predloži bolji prijevod
VI. Еlektrična struja Predloži bolji prijevod
Start 18-10-01
122
1. Еlektrična kola
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-17
123
2. Оmov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-15
124
3. Unutrašnji otpor
Predloži bolji prijevod
Start 18-09-04
125
4. Кирhofova pravila
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-20
126
5. Еlektrični otpor
Predloži bolji prijevod
VII. Poluprovodnici Predloži bolji prijevod
Start 17-11-25
127
1. Теrmistor
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
128
2. Fotо-оtpornik
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-17
129
3. Silicijum
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-14
130
4. Generacija i rekombinacija
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-13
131
5. Čisti poluprovodnici
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-19
132
6. Poluprovodnici
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-03
133
7. Ispravljač
Predloži bolji prijevod
VIII. Struja u tečnostima Predloži bolji prijevod
Start 18-05-07
134
1. Elektrolitička disocijacija
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-06
135
2. Elektroliza
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-26
136
3. Desulfacija
Predloži bolji prijevod
IX. Električna struja u gasovima i vakuumu Predloži bolji prijevod
Start 18-02-26
137
1. Jonizacija – razelektrisanje elektroskopa
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-19
138
2. Jonizacija
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-01
139
3. Strujno naponska karakteristika
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
140
4. Električni luk
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-28
141
5. Rumkorfov induktor
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-28
142
6. Katodne zrake
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-01
143
7. Osciloskop
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-30
144
8. Katodna cijev
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
145
9. Pražnjenje u razrijeđenim gasovima
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
146
10. Pirati s Kariba
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
147
11. Tinjalica
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-25
148
12. Fluorescentna svjetiljka
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
149
13. Zaštita od groma
Predloži bolji prijevod
X. Magnetsko polje Predloži bolji prijevod
Start 18-01-10
150
1. Magnet
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-15
151
2. Feromagnetizam
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-21
152
3. Magnetsko polje pravolinijskog provodnika
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-21
153
4. Pravilo lijeve ruke
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-01
154
5. Elektromagnetska indukcija
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-11
155
6. Lencovo pravilo
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-20
156
7. Helmholc zavojnica (solenoid)
Predloži bolji prijevod
XI. Naizmjenična struja (AC) Predloži bolji prijevod
Start 18-03-11
157
1. Alternator i dinamo
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-10
158
2. Trofazni generator
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-21
159
3. Redno RLC kolo
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-21
160
4. Paralelno RLC kolo
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-11
161
5. Transformator
Predloži bolji prijevod
XII. Optika Predloži bolji prijevod
Start 18-03-22
162
1. Prizma
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-21
163
2. Suptraktivno i aditivno miješanje boja
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-24
164
3. Njutnov disk
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-29
165
4. Youngov eksperiment – interferencija
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
166
5. Ogledala
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-23
167
6. Sočiva
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-29
168
7. Sabirno (konvergentno) sočivo
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-29
169
8. Rasipno (divergentno) sočivo
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-25
170
9. Refrakcijski nedostaci oka
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-24
171
10. Akomodacija oka
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-26
172
11. Lupa
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-25
173
12. Mikroskop
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-27
174
13. Keplerov (astronomski) teleskop
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-27
175
14. Galilejev (holandski) teleskom
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-15
176
15. Konkavno ogledalo
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-15
177
16. Konveksno ogledalo
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-28
178
17. Njutnov teleskop
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-16
179
18. Svjetlosni fluks
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-06
180
19. Jačina svjetlosti
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-16
181
20. Osvijetljenost (iluminancija)
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-14
182
21. Crno tijelo
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-02
183
22. Crno tijelo – model
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-19
184
23. Fotoelektrični efekat
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-23
185
24. Elektromagnetski talasi
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-11
186
25. Polarizacioni filter
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
187
26. Rendgenska cijev
Predloži bolji prijevod
XIII. Specijalna teorija relativnosti Predloži bolji prijevod
Start 17-12-21
188
1. Majkelson-Morlijev eksperiment
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-17
189
2. Dilatacija (produženje) vremena
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-19
190
3. Kontrakcija (skraćenje) dužine
Predloži bolji prijevod
XIV. Atomska fizika Predloži bolji prijevod
Start 18-01-28
191
1. Modeli atoma
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
192
2. Raderfordovo rasijanje
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
193
3. Borov model atoma
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-10
194
4. Spektroskop
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-04
195
5. Komptonov efekat
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-17
196
6. Frank-Hercov eksperiment
Predloži bolji prijevod
XV. Nuklearna fizika Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
197
1. Radioaktivnost
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-21
198
2. Zakon radioaktivnog raspada
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-12
199
3. Radioaktivni nizovi
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-14
200
4. Nuklearna reakcija
Predloži bolji prijevod
XVI. Matematika Predloži bolji prijevod
Start 18-09-16
201
1. Pitagorina teorema
Predloži bolji prijevod
Start 18-09-26
202
2. Radian
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-22
203
3. Trigonometrijska (jedinična) kružnica
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-26
204
4. Sabiranje vektora
Predloži bolji prijevod
XVII. Ko sam ja Predloži bolji prijevod
Start 17-11-26
205
1. Nastavnik iz Moravia
Predloži bolji prijevod
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.