Fyzika ve škole (Android & iOS)


Vytvořit další jazykovou verzi Vytvořit další jazykovou verzi: www_cz.xml   cz.xml
Celostátní soutěž digitálních výukových materiálů Domino ČR

I. Mechanika
Start 17-11-19
1
1. Nakloněná rovina
Start 19-06-30
2
2. Vztažná soustava
Start 18-01-07
3
3. Rovnoběžník sil
Start 19-04-14
4
4. Posuvné měřítko
Start 19-04-14
5
5. Mikrometr
Start 18-09-18
6
6. Pohyb
Start 19-04-14
7
7. Rovnoměrný pohyb po kružnici
Start 17-12-16
8
8. Kladka pevná a volná
Start 18-01-09
9
9. Kladkostroj
Start 18-01-06
10
10. Rovnováha na páce
Start 18-06-10
11
11. 1. Newtonův pohybový zákon
Start 19-04-14
12
12. 2. Newtonův pohybový zákon
Start 17-11-27
13
13. 3. Newtonův pohybový zákon
Start 19-04-14
14
14. Mechanická práce
Start 19-04-14
15
15. Pružná srážka
Start 19-04-14
16
16. Nepružná srážka
Start 18-02-16
17
17. Zákon zachování energie
Start 18-06-24
18
18. Maxwellovo kyvadlo
Start 19-04-07
19
19. Moment setrvačnosti
Start 19-04-14
20
20. Tření a odpor vzduchu
Start 18-06-10
21
21. Newtonova houpačka
Start 18-01-11
22
22. Archimédův zákon
Start 18-01-24
23
23. Karteziánek
Start 18-05-31
24
24. Vodováha
Start 19-03-16
25
25. Spojené nádoby
Start 19-04-14
26
26. Tlak
Start 17-11-26
27
27. Pumpa
Start 19-08-30
28
28. Pascalův zákon
Start 17-12-02
29
29. Hydraulický zvedák
Start 18-01-21
30
30. Bernoulliho rovnice
Start 19-03-26
31
31. Dynamický vztlak
Start 18-03-03
32
32. Těžiště
Start 18-08-03
33
33. Stabilita těles 1
Start 18-03-14
34
34. Stabilita těles 2
Start 18-02-07
35
35. Stabilita těles 3
II. Gravitační pole
Start 19-04-15
36
1. Newtonův gravitační zákon
Start 19-04-15
37
2. Intenzita gravitačního pole
Start 19-04-15
38
3. Centrální gravitační pole
Start 17-11-23
39
4. Homogenní gravitační pole
Start 19-04-15
40
5. Zeměpisné souřadnice
Start 19-04-15
41
6. Tíhové zrychlení
Start 18-06-07
42
7. Foucaultovo kyvadlo
Start 19-01-04
43
8. Beztížný stav
Start 17-11-25
44
9. Super výtah
Start 19-04-15
45
10. Volný pád
Start 17-11-26
46
11. Newtonova trubice
Start 19-04-15
47
12. Skládání pohybů
Start 19-04-15
48
13. Vrh vodorovný
Start 19-04-15
49
14. Padostroj
Start 19-04-15
50
15. Výtok kapaliny otvorem
Start 19-04-15
51
16. Vrh svislý
Start 19-04-15
52
17. Vrh šikmý
Start 19-04-15
53
18. Vrh šikmý - granát
Start 18-06-27
54
19. Trajektorie těles
Start 19-04-14
55
20. Newtonův kanón
Start 19-04-14
56
21. Geostacionární družice
Start 18-10-08
57
22. 1. Keplerův zákon
Start 18-01-06
58
23. 2. Keplerův zákon
Start 17-10-01
59
24. 3. Keplerův zákon – vnitřní planety
Start 18-07-02
60
25. 3. Keplerův zákon – vnější planety
Start 18-06-02
61
26. Sluneční soustava
Start 18-06-05
62
27. Měsíční fáze
Start 18-10-02
63
28. Souhvězdí
Start 18-10-14
64
29. Keplerovy zákony
III. Mechanické kmitání a vlnění
Start 18-01-18
65
1. Oscilátory
Start 18-03-06
66
2. Pohyb po kružnici
Start 19-03-29
67
3. Harmonické kmitání
Start 19-03-30
68
4. Skládání kmitání
Start 19-03-30
69
5. Skládání kmitání o stejné frekvenci
Start 19-05-17
70
6. Skládání kmitání o blízké frekvenci
Start 19-03-30
71
7. Fáze kmitavého pohybu
Start 18-06-10
72
8. Obdélníkový kmit
Start 18-03-20
73
9. Lissajousovy obrazce
Start 19-03-30
74
10. Tlumené kmity
Start 19-03-30
75
11. Nucené kmitání
Start 19-05-06
76
12. Matematické kyvadlo
Start 18-07-02
77
13. Matematické kyvadlo - Helikoptéra
Start 17-12-29
78
14. Mechanický oscilátor
Start 18-06-10
79
15. Mechanický oscilátor - Helikoptéra
Start 17-12-19
80
16. Spřažené oscilátory
Start 19-03-30
81
17. Odraz vlnění
Start 19-03-30
82
18. Lom vlnění
Start 17-11-27
83
19. Odraz na konci
Start 18-03-20
84
20. Stojaté vlnění
Start 17-12-30
85
21. Rezonance
Start 19-03-30
86
22. Rychlost zvuku
Start 19-03-30
87
23. Dopplerův jev
Start 19-03-30
88
24. Rázová vlna
Start 18-02-01
89
25. Huygensův princip
Start 19-05-30
90
26. Vlnostroj
Start 18-06-10
91
27. Stojaté vlnění
Start 18-06-10
92
28. Machův vlnostroj
Start 18-06-10
93
29. Juliův vlnostroj
Start 18-03-20
94
30. Vlnění
Start 18-07-30
95
31. Zvuk
IV. Molekulová fyzika a termika
Start 18-02-10
96
1. Brownův pohyb
Start 18-02-10
97
2. Difuze
Start 18-03-20
98
3. Rozdělení molekul plynu podle rychlostí
Start 17-12-05
99
4. Galileův teploměr
Start 19-04-13
100
5. Teplotní stupnice
Start 19-04-13
101
6. Jouleův experiment
Start 18-05-10
102
7. Vnitřní energie
Start 17-12-12
103
8. Přenos energie prouděním
Start 18-06-10
104
9. Přenos energie zářením
Start 17-12-12
105
10. Přenos energie vedením
Start 19-04-13
106
11. Izotermický děj – Boyleův - Mariottův zákon
Start 17-12-14
107
12. Izobarický děj – Gay-Lussacův zákon
Start 17-12-16
108
13. Izochorický děj – Charlesův zákon
Start 19-04-14
109
14. Adiabatický děj
Start 19-05-09
110
15. Carnotův cyklus
Start 18-08-02
111
16. Parní lokomotiva
Start 18-01-13
112
17. Dvoudobý motor
Start 18-01-13
113
18. Čtyřdobý motor
Start 18-01-14
114
19. Vznětový motor
Start 18-01-14
115
20. Wankelův motor
Start 17-11-23
116
21. Perpetuum mobile
Start 17-11-23
117
22. Čínský ptáček (houpací čáp)
Start 17-11-25
118
23. Lednička
Start 17-11-25
119
24. Kapilární tlak
Start 19-04-13
120
25. Bod varu - Atmosférický tlak
Start 19-04-13
121
26. Bod varu - Nadmořská výška
Start 19-04-13
122
27. Atmosférický tlak - Nadmořská výška
Start 19-04-13
123
28. Atmosféra Země
Start 19-04-13
124
29. Absolutní vlhkost
Start 19-04-13
125
30. Relativní vlhkost
Start 19-04-13
126
31. Rosný bod
V. Elektrostatika
Start 19-05-21
127
1. Wimshurstova indukční elektřina
Start 19-03-29
128
2. Van de Graaffův generátor
Start 19-04-14
129
3. Elektrické pole
Start 18-03-24
130
4. Náboj a pole
Start 19-04-14
131
5. Kondenzátor
VI. Elektrický proud
Start 18-10-01
132
1. Elektrický obvod
Start 18-03-17
133
2. Ohmův zákon
Start 18-03-15
134
3. Vnitřní odpor
Start 18-12-01
135
4. Kirchhoffovy zákony
Start 19-04-14
136
5. Elektrický odpor
VII. Polovodiče
Start 17-11-25
137
1. Termistor
Start 18-06-10
138
2. Fotorezistor
Start 18-05-17
139
3. Křemík
Start 18-05-14
140
4. Generace páru elektron díra
Start 18-05-13
141
5. Vlastní vodivost
Start 18-05-19
142
6. Polovodiče
Start 18-01-03
143
7. Grätzovo zapojení
VIII. Elektrický proud v kapalinách
Start 18-05-07
144
1. Elektrolytická disociace
Start 18-05-06
145
2. Elektrolýza
Start 17-11-26
146
3. Olověný akumulátor
IX. Elektrický proud v plynech a ve vakuu
Start 18-02-26
147
1. Ionizace - vybití elektroskopu
Start 17-12-19
148
2. Nesamostatný výboj
Start 18-01-01
149
3. Voltampérová charakteristika výboje
Start 18-06-10
150
4. Obloukový výboj
Start 17-12-28
151
5. Ruhmkorffův induktor
Start 17-12-28
152
6. Katodové záření
Start 18-01-01
153
7. Osciloskop
Start 17-12-30
154
8. Katodová trubice - Maltézský kříž
Start 17-12-31
155
9. Výboj při sníženém tlaku
Start 17-12-31
156
10. Oheň svatého Eliáše
Start 17-12-31
157
11. Doutnavka
Start 18-02-25
158
12. Zářivka
Start 18-06-10
159
13. Růžková bleskojistka
X. Magnetické pole
Start 18-01-10
160
1. Magnet
Start 18-03-15
161
2. Feromagnetismus
Start 18-06-21
162
3. Ampérovo pravidlo pravé ruky
Start 17-12-21
163
4. Flemingovo pravidlo levé ruky
Start 18-06-01
164
5. Elektromagnetická indukce
Start 18-03-11
165
6. Lenzův zákon
Start 18-05-20
166
7. Wehneltova trubice
XI. Střídavý proud
Start 18-03-11
167
1. Alternátor a dynamo
Start 18-03-10
168
2. Třífázový generátor
Start 18-03-21
169
3. Sériový obvod RLC
Start 18-03-21
170
4. Paralelní obvod RLC
Start 18-03-11
171
5. Transformátor
XII. Optika
Start 19-04-14
172
1. Optický hranol
Start 18-07-21
173
2. Subtraktivní a aditivní míchání barev
Start 18-06-24
174
3. Newtonův kotouč
Start 19-04-14
175
4. Youngův pokus
Start 18-06-10
176
5. Zrcadla
Start 19-04-14
177
6. Čočka
Start 19-04-14
178
7. Spojka
Start 19-04-14
179
8. Rozptylka
Start 18-03-25
180
9. Oční vady
Start 18-03-24
181
10. Akomodace oka
Start 18-03-26
182
11. Lupa
Start 18-03-25
183
12. Mikroskop
Start 18-03-27
184
13. Keplerův dalekohled
Start 18-03-27
185
14. Galileův dalekohled
Start 19-04-14
186
15. Duté (konkávní) zrcadlo
Start 19-04-14
187
16. Vypuklé (konvexní) zrcadlo
Start 18-03-28
188
17. Newtonův dalekohled
Start 18-04-16
189
18. Světelný tok
Start 18-01-06
190
19. Svítivost
Start 18-04-16
191
20. Osvětlení
Start 18-04-14
192
21. Absolutně černé těleso
Start 17-12-02
193
22. Model černého tělesa
Start 18-04-19
194
23. Fotoelektrický jev
Start 18-06-23
195
24. Elektromagnetická vlna
Start 18-04-11
196
25. Polarizační filtr
Start 18-06-10
197
26. Rentgenka
XIII. Speciální teorie relativity
Start 17-12-21
198
1. Michelson-Morleyův experiment
Start 19-06-07
199
2. Dilatace času
Start 19-04-14
200
3. Kontrakce délky
XIV. Atomová fyzika
Start 18-01-28
201
1. Modely atomů
Start 17-12-31
202
2. Rutherfordův pokus
Start 19-06-07
203
3. Bohrův model atomu
Start 18-01-10
204
4. Spektroskop
Start 17-12-04
205
5. Comptonův jev
Start 18-02-17
206
6. Franck-Hertzův experiment
XV. Jaderná fyzika
Start 17-12-31
207
1. Radioaktivita
Start 19-04-14
208
2. Zákon radioaktivní přeměny
Start 18-05-12
209
3. Rozpadová řada
Start 18-01-14
210
4. Jaderná reakce
XVI. Matematika
Start 18-09-16
211
1. Pythagorova věta
Start 19-04-08
212
2. Radián
Start 19-04-13
213
3. Jednotková kružnice
Start 18-07-26
214
4. Sčítání vektorů
Přijímací zkoušky z matematiky 2001
Přijímací zkoušky z matematiky 2002
Přijímací zkoušky z matematiky 2003
Přijímací zkoušky z matematiky 2004
Přijímací zkoušky z matematiky 2005
Přijímací zkoušky z matematiky 2006
Informatika
1. Sekvence
2. Neúplná alternativa
3. Úplná alternativa
4. Několikanásobná alternativa
5. Cyklus s podmínkou na začátku
6. Cyklus s podmínkou na konci (Pascal)
7. Cyklus s podmínkou na konci (C, Java)
8. For cyklus
9. Seřazení pole (Bubble Sort, Select Sort)
XVII. Kdo su já
Start 17-11-26
215
1. Učitel z Moravy