Fyzika ve škole (Android & iOS)


Vytvořit další jazykovou verzi Vytvořit další jazykovou verzi: www_cz.xml   cz.xml

I. Mechanika
Start 17-11-19
1
1. Nakloněná rovina
Start 18-01-07
2
2. Rovnoběžník sil
Start 17-12-15
3
3. Posuvné měřítko
Start 17-11-30
4
4. Mikrometr
Start 18-09-18
5
5. Pohyb
Start 18-11-22
6
6. Rovnoměrný pohyb po kružnici
Start 17-12-16
7
7. Kladka pevná a volná
Start 18-01-09
8
8. Kladkostroj
Start 18-01-06
9
9. Rovnováha na páce
Start 18-06-10
10
10. 1. Newtonův pohybový zákon
Start 18-01-20
11
11. 2. Newtonův pohybový zákon
Start 17-11-27
12
12. 3. Newtonův pohybový zákon
Start 18-05-12
13
13. Mechanická práce
Start 18-12-27
14
14. Pružná srážka
Start 18-12-27
15
15. Nepružná srážka
Start 18-02-16
16
16. Zákon zachování energie
Start 18-06-24
17
17. Maxwellovo kyvadlo
Start 18-02-04
18
18. Tření a odpor vzduchu
Start 18-06-10
19
19. Newtonova houpačka
Start 18-01-11
20
20. Archimédův zákon
Start 18-01-24
21
21. Karteziánek
Start 18-05-31
22
22. Vodováha
Start 18-06-10
23
23. Tlak
Start 17-11-26
24
24. Pumpa
Start 17-12-02
25
25. Pascalův zákon
Start 18-01-21
26
26. Bernoulliho rovnice
Start 18-03-03
27
27. Těžiště
Start 18-08-03
28
28. Stabilita těles 1
Start 18-03-14
29
29. Stabilita těles 2
Start 18-02-07
30
30. Stabilita těles 3
II. Gravitační pole
Start 17-11-23
31
1. Newtonův gravitační zákon
Start 17-11-30
32
2. Intenzita gravitačního pole
Start 17-11-23
33
3. Centrální gravitační pole
Start 17-11-23
34
4. Homogenní gravitační pole
Start 18-06-02
35
5. Zeměpisné souřadnice
Start 18-05-24
36
6. Tíhové zrychlení
Start 18-06-07
37
7. Foucaultovo kyvadlo
Start 19-01-04
38
8. Beztížný stav
Start 17-11-25
39
9. Super výtah
Start 18-10-09
40
10. Volný pád
Start 17-11-26
41
11. Newtonova trubice
Start 17-12-13
42
12. Skládání pohybů
Start 18-02-25
43
13. Vrh vodorovný
Start 17-11-25
44
14. Padostroj
Start 17-12-05
45
15. Výtok kapaliny otvorem
Start 17-12-13
46
16. Vrh svislý
Start 17-12-14
47
17. Vrh šikmý
Start 18-03-02
48
18. Vrh šikmý – granát
Start 18-06-27
49
19. Trajektorie těles
Start 18-01-06
50
20. Newtonův kanón
Start 18-05-27
51
21. Geostacionární družice
Start 18-10-08
52
22. 1. Keplerův zákon
Start 18-01-06
53
23. 2. Keplerův zákon
Start 17-10-01
54
24. 3. Keplerův zákon – vnitřní planety
Start 18-07-02
55
25. 3. Keplerův zákon – vnější planety
Start 18-06-02
56
26. Sluneční soustava
Start 18-06-05
57
27. Měsíční fáze
Start 18-10-02
58
28. Souhvězdí
Start 18-10-14
59
29. Keplerovy zákony
III. Mechanické kmitání a vlnění
Start 18-01-18
60
1. Oscilátory
Start 18-03-06
61
2. Pohyb po kružnici
Start 17-12-29
62
3. Harmonické kmitání
Start 18-06-10
63
4. Skládání kmitání
Start 18-06-10
64
5. Skládání kmitání o stejné frekvenci
Start 18-06-10
65
6. Skládání kmitání o blízké frekvenci
Start 17-12-28
66
7. Fáze kmitavého pohybu
Start 18-06-10
67
8. Obdélníkový kmit
Start 18-03-20
68
9. Lissajousovy obrazce
Start 18-01-27
69
10. Tlumené kmity
Start 17-12-29
70
11. Nucené kmitání
Start 17-12-23
71
12. Matematické kyvadlo
Start 18-07-02
72
13. Matematické kyvadlo – Helikoptéra
Start 17-12-29
73
14. Mechanický oscilátor
Start 18-06-10
74
15. Mechanický oscilátor – Helikoptéra
Start 17-12-19
75
16. Spřažené oscilátory
Start 17-12-31
76
17. Odraz vlnění
Start 17-12-31
77
18. Lom vlnění
Start 17-11-27
78
19. Odraz na konci
Start 18-03-20
79
20. Stojaté vlnění
Start 17-12-30
80
21. Rezonance
Start 17-12-29
81
22. Rychlost zvuku
Start 18-06-18
82
23. Dopplerův jev
Start 17-12-29
83
24. Rázová vlna
Start 18-02-01
84
25. Huygensův princip
Start 18-06-10
85
26. Vlnostroj
Start 18-06-10
86
27. Stojaté vlnění
Start 18-06-10
87
28. Machův vlnostroj
Start 18-06-10
88
29. Juliův vlnostroj
Start 18-03-20
89
30. Vlnění
Start 18-07-30
90
31. Zvuk
IV. Molekulová fyzika a termika
Start 18-02-10
91
1. Brownův pohyb
Start 18-02-10
92
2. Difuze
Start 18-03-20
93
3. Rozdělení molekul plynu podle rychlostí
Start 17-12-05
94
4. Galileův teploměr
Start 17-12-03
95
5. Teplotní stupnice
Start 18-02-04
96
6. Jouleův experiment
Start 18-05-10
97
7. Vnitřní energie
Start 17-12-12
98
8. Přenos energie prouděním
Start 18-06-10
99
9. Přenos energie zářením
Start 17-12-12
100
10. Přenos energie vedením
Start 17-12-14
101
11. Izotermický děj – Boyleův – Mariottův zákon
Start 17-12-14
102
12. Izobarický děj – Gay-Lussacův zákon
Start 17-12-16
103
13. Izochorický děj – Charlesův zákon
Start 17-12-16
104
14. Adiabatický děj
Start 18-02-01
105
15. Carnotův cyklus
Start 18-08-02
106
16. Parní lokomotiva
Start 18-01-13
107
17. Dvoudobý motor
Start 18-01-13
108
18. Čtyřdobý motor
Start 18-01-14
109
19. Vznětový motor
Start 18-01-14
110
20. Wankelův motor
Start 17-11-23
111
21. Perpetuum mobile
Start 17-11-23
112
22. Čínský ptáček (houpací čáp)
Start 17-11-25
113
23. Lednička
Start 17-11-25
114
24. Kapilární tlak
Start 18-01-03
115
25. Bod varu – Atmosférický tlak
Start 18-01-03
116
26. Bod varu – Nadmořská výška
Start 18-01-03
117
27. Atmosférický tlak – Nadmořská výška
Start 18-06-10
118
28. Atmosféra Země
Start 18-01-02
119
29. Absolutní vlhkost
Start 18-01-02
120
30. Relativní vlhkost
Start 18-01-02
121
31. Rosný bod
V. Elektrostatika
Start 18-03-18
122
1. Elektrické pole
Start 18-03-24
123
2. Náboj a pole
Start 18-06-10
124
3. Kondenzátor
VI. Elektrický proud
Start 18-10-01
125
1. Elektrický obvod
Start 18-03-17
126
2. Ohmův zákon
Start 18-03-15
127
3. Vnitřní odpor
Start 18-12-01
128
4. Kirchhoffovy zákony
Start 18-03-20
129
5. Elektrický odpor
VII. Polovodiče
Start 17-11-25
130
1. Termistor
Start 18-06-10
131
2. Fotorezistor
Start 18-05-17
132
3. Křemík
Start 18-05-14
133
4. Generace páru elektron díra
Start 18-05-13
134
5. Vlastní vodivost
Start 18-05-19
135
6. Polovodiče
Start 18-01-03
136
7. Grätzovo zapojení
VIII. Elektrický proud v kapalinách
Start 18-05-07
137
1. Elektrolytická disociace
Start 18-05-06
138
2. Elektrolýza
Start 17-11-26
139
3. Olověný akumulátor
IX. Elektrický proud v plynech a ve vakuu
Start 18-02-26
140
1. Ionizace – vybití elektroskopu
Start 17-12-19
141
2. Nesamostatný výboj
Start 18-01-01
142
3. Voltampérová charakteristika výboje
Start 18-06-10
143
4. Obloukový výboj
Start 17-12-28
144
5. Ruhmkorffův induktor
Start 17-12-28
145
6. Katodové záření
Start 18-01-01
146
7. Osciloskop
Start 17-12-30
147
8. Katodová trubice – Maltézský kříž
Start 17-12-31
148
9. Výboj při sníženém tlaku
Start 17-12-31
149
10. Oheň svatého Eliáše
Start 17-12-31
150
11. Doutnavka
Start 18-02-25
151
12. Zářivka
Start 18-06-10
152
13. Růžková bleskojistka
X. Magnetické pole
Start 18-01-10
153
1. Magnet
Start 18-03-15
154
2. Feromagnetismus
Start 18-06-21
155
3. Ampérovo pravidlo pravé ruky
Start 17-12-21
156
4. Flemingovo pravidlo levé ruky
Start 18-06-01
157
5. Elektromagnetická indukce
Start 18-03-11
158
6. Lenzův zákon
Start 18-05-20
159
7. Wehneltova trubice
XI. Střídavý proud
Start 18-03-11
160
1. Alternátor a dynamo
Start 18-03-10
161
2. Třífázový generátor
Start 18-03-21
162
3. Sériový obvod RLC
Start 18-03-21
163
4. Paralelní obvod RLC
Start 18-03-11
164
5. Transformátor
XII. Optika
Start 18-03-22
165
1. Optický hranol
Start 18-07-21
166
2. Subtraktivní a aditivní míchání barev
Start 18-06-24
167
3. Newtonův kotouč
Start 18-05-29
168
4. Youngův pokus
Start 18-06-10
169
5. Zrcadla
Start 18-03-23
170
6. Čočka
Start 18-04-29
171
7. Spojka
Start 18-12-05
172
8. Rozptylka
Start 18-03-25
173
9. Oční vady
Start 18-03-24
174
10. Akomodace oka
Start 18-03-26
175
11. Lupa
Start 18-03-25
176
12. Mikroskop
Start 18-03-27
177
13. Keplerův dalekohled
Start 18-03-27
178
14. Galileův dalekohled
Start 18-07-15
179
15. Duté (konkávní) zrcadlo
Start 18-07-15
180
16. Vypuklé (konvexní) zrcadlo
Start 18-03-28
181
17. Newtonův dalekohled
Start 18-04-16
182
18. Světelný tok
Start 18-01-06
183
19. Svítivost
Start 18-04-16
184
20. Osvětlení
Start 18-04-14
185
21. Absolutně černé těleso
Start 17-12-02
186
22. Model černého tělesa
Start 18-04-19
187
23. Fotoelektrický jev
Start 18-06-23
188
24. Elektromagnetická vlna
Start 18-04-11
189
25. Polarizační filtr
Start 18-06-10
190
26. Rentgenka
XIII. Speciální teorie relativity
Start 17-12-21
191
1. Michelson-Morleyův experiment
Start 17-12-17
192
2. Dilatace času
Start 17-12-19
193
3. Kontrakce délky
XIV. Atomová fyzika
Start 18-01-28
194
1. Modely atomů
Start 17-12-31
195
2. Rutherfordův pokus
Start 18-06-10
196
3. Bohrův model atomu
Start 18-01-10
197
4. Spektroskop
Start 17-12-04
198
5. Comptonův jev
Start 18-02-17
199
6. Franck-Hertzův experiment
XV. Jaderná fyzika
Start 17-12-31
200
1. Radioaktivita
Start 18-01-21
201
2. Zákon radioaktivní přeměny
Start 18-05-12
202
3. Rozpadová řada
Start 18-01-14
203
4. Jaderná reakce
XVI. Matematika
Start 18-09-16
204
1. Pythagorova věta
Start 18-09-26
205
2. Radián
Start 17-12-22
206
3. Jednotková kružnice
Start 18-07-26
207
4. Sčítání vektorů
Přijímací zkoušky z matematiky 2001
Přijímací zkoušky z matematiky 2002
Přijímací zkoušky z matematiky 2003
Přijímací zkoušky z matematiky 2004
Přijímací zkoušky z matematiky 2005
Přijímací zkoušky z matematiky 2006
Informatika
1. Sekvence
2. Neúplná alternativa
3. Úplná alternativa
4. Několikanásobná alternativa
5. Cyklus s podmínkou na začátku
6. Cyklus s podmínkou na konci (Pascal)
7. Cyklus s podmínkou na konci (C, Java)
8. For cyklus
9. Seřazení pole (Bubble Sort, Select Sort)
XVII. Kdo su já
Start 17-11-26
208
1. Učitel z Moravy
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.