Fyzika ve škole (Android & iOS)


Vytvořit další jazykovou verzi Vytvořit další jazykovou verzi: www_cz.xml   cz.xml

I. Mechanika
Start 17-11-19
1
1. Nakloněná rovina
Start 19-06-30
2
2. Vztažná soustava
Start 18-01-07
3
3. Rovnoběžník sil
Start 19-04-14
4
4. Posuvné měřítko
Start 19-04-14
5
5. Mikrometr
Start 18-09-18
6
6. Pohyb
Start 19-04-14
7
7. Rovnoměrný pohyb po kružnici
Start 17-12-16
8
8. Kladka pevná a volná
Start 18-01-09
9
9. Kladkostroj
Start 18-01-06
10
10. Rovnováha na páce
Start 18-06-10
11
11. 1. Newtonův pohybový zákon
Start 19-04-14
12
12. 2. Newtonův pohybový zákon
Start 17-11-27
13
13. 3. Newtonův pohybový zákon
Start 19-04-14
14
14. Mechanická práce
Start 19-04-14
15
15. Pružná srážka
Start 19-04-14
16
16. Nepružná srážka
Start 18-02-16
17
17. Zákon zachování energie
Start 18-06-24
18
18. Maxwellovo kyvadlo
Start 19-04-07
19
19. Moment setrvačnosti
Start 19-04-14
20
20. Tření a odpor vzduchu
Start 18-06-10
21
21. Newtonova houpačka
Start 18-01-11
22
22. Archimédův zákon
Start 18-01-24
23
23. Karteziánek
Start 18-05-31
24
24. Vodováha
Start 19-03-16
25
25. Spojené nádoby
Start 19-04-14
26
26. Tlak
Start 17-11-26
27
27. Pumpa
Start 17-12-02
28
28. Pascalův zákon
Start 18-01-21
29
29. Bernoulliho rovnice
Start 19-03-26
30
30. Dynamický vztlak
Start 18-03-03
31
31. Těžiště
Start 18-08-03
32
32. Stabilita těles 1
Start 18-03-14
33
33. Stabilita těles 2
Start 18-02-07
34
34. Stabilita těles 3
II. Gravitační pole
Start 19-04-15
35
1. Newtonův gravitační zákon
Start 19-04-15
36
2. Intenzita gravitačního pole
Start 19-04-15
37
3. Centrální gravitační pole
Start 17-11-23
38
4. Homogenní gravitační pole
Start 19-04-15
39
5. Zeměpisné souřadnice
Start 19-04-15
40
6. Tíhové zrychlení
Start 18-06-07
41
7. Foucaultovo kyvadlo
Start 19-01-04
42
8. Beztížný stav
Start 17-11-25
43
9. Super výtah
Start 19-04-15
44
10. Volný pád
Start 17-11-26
45
11. Newtonova trubice
Start 19-04-15
46
12. Skládání pohybů
Start 19-04-15
47
13. Vrh vodorovný
Start 19-04-15
48
14. Padostroj
Start 19-04-15
49
15. Výtok kapaliny otvorem
Start 19-04-15
50
16. Vrh svislý
Start 19-04-15
51
17. Vrh šikmý
Start 19-04-15
52
18. Vrh šikmý - granát
Start 18-06-27
53
19. Trajektorie těles
Start 19-04-14
54
20. Newtonův kanón
Start 19-04-14
55
21. Geostacionární družice
Start 18-10-08
56
22. 1. Keplerův zákon
Start 18-01-06
57
23. 2. Keplerův zákon
Start 17-10-01
58
24. 3. Keplerův zákon – vnitřní planety
Start 18-07-02
59
25. 3. Keplerův zákon – vnější planety
Start 18-06-02
60
26. Sluneční soustava
Start 18-06-05
61
27. Měsíční fáze
Start 18-10-02
62
28. Souhvězdí
Start 18-10-14
63
29. Keplerovy zákony
III. Mechanické kmitání a vlnění
Start 18-01-18
64
1. Oscilátory
Start 18-03-06
65
2. Pohyb po kružnici
Start 19-03-29
66
3. Harmonické kmitání
Start 19-03-30
67
4. Skládání kmitání
Start 19-03-30
68
5. Skládání kmitání o stejné frekvenci
Start 19-05-17
69
6. Skládání kmitání o blízké frekvenci
Start 19-03-30
70
7. Fáze kmitavého pohybu
Start 18-06-10
71
8. Obdélníkový kmit
Start 18-03-20
72
9. Lissajousovy obrazce
Start 19-03-30
73
10. Tlumené kmity
Start 19-03-30
74
11. Nucené kmitání
Start 19-05-06
75
12. Matematické kyvadlo
Start 18-07-02
76
13. Matematické kyvadlo - Helikoptéra
Start 17-12-29
77
14. Mechanický oscilátor
Start 18-06-10
78
15. Mechanický oscilátor - Helikoptéra
Start 17-12-19
79
16. Spřažené oscilátory
Start 19-03-30
80
17. Odraz vlnění
Start 19-03-30
81
18. Lom vlnění
Start 17-11-27
82
19. Odraz na konci
Start 18-03-20
83
20. Stojaté vlnění
Start 17-12-30
84
21. Rezonance
Start 19-03-30
85
22. Rychlost zvuku
Start 19-03-30
86
23. Dopplerův jev
Start 19-03-30
87
24. Rázová vlna
Start 18-02-01
88
25. Huygensův princip
Start 19-05-30
89
26. Vlnostroj
Start 18-06-10
90
27. Stojaté vlnění
Start 18-06-10
91
28. Machův vlnostroj
Start 18-06-10
92
29. Juliův vlnostroj
Start 18-03-20
93
30. Vlnění
Start 18-07-30
94
31. Zvuk
IV. Molekulová fyzika a termika
Start 18-02-10
95
1. Brownův pohyb
Start 18-02-10
96
2. Difuze
Start 18-03-20
97
3. Rozdělení molekul plynu podle rychlostí
Start 17-12-05
98
4. Galileův teploměr
Start 19-04-13
99
5. Teplotní stupnice
Start 19-04-13
100
6. Jouleův experiment
Start 18-05-10
101
7. Vnitřní energie
Start 17-12-12
102
8. Přenos energie prouděním
Start 18-06-10
103
9. Přenos energie zářením
Start 17-12-12
104
10. Přenos energie vedením
Start 19-04-13
105
11. Izotermický děj – Boyleův - Mariottův zákon
Start 17-12-14
106
12. Izobarický děj – Gay-Lussacův zákon
Start 17-12-16
107
13. Izochorický děj – Charlesův zákon
Start 19-04-14
108
14. Adiabatický děj
Start 19-05-09
109
15. Carnotův cyklus
Start 18-08-02
110
16. Parní lokomotiva
Start 18-01-13
111
17. Dvoudobý motor
Start 18-01-13
112
18. Čtyřdobý motor
Start 18-01-14
113
19. Vznětový motor
Start 18-01-14
114
20. Wankelův motor
Start 17-11-23
115
21. Perpetuum mobile
Start 17-11-23
116
22. Čínský ptáček (houpací čáp)
Start 17-11-25
117
23. Lednička
Start 17-11-25
118
24. Kapilární tlak
Start 19-04-13
119
25. Bod varu - Atmosférický tlak
Start 19-04-13
120
26. Bod varu - Nadmořská výška
Start 19-04-13
121
27. Atmosférický tlak - Nadmořská výška
Start 19-04-13
122
28. Atmosféra Země
Start 19-04-13
123
29. Absolutní vlhkost
Start 19-04-13
124
30. Relativní vlhkost
Start 19-04-13
125
31. Rosný bod
V. Elektrostatika
Start 19-05-21
126
1. Wimshurstova indukční elektřina
Start 19-03-29
127
2. Van de Graaffův generátor
Start 19-04-14
128
3. Elektrické pole
Start 18-03-24
129
4. Náboj a pole
Start 19-04-14
130
5. Kondenzátor
VI. Elektrický proud
Start 18-10-01
131
1. Elektrický obvod
Start 18-03-17
132
2. Ohmův zákon
Start 18-03-15
133
3. Vnitřní odpor
Start 18-12-01
134
4. Kirchhoffovy zákony
Start 19-04-14
135
5. Elektrický odpor
VII. Polovodiče
Start 17-11-25
136
1. Termistor
Start 18-06-10
137
2. Fotorezistor
Start 18-05-17
138
3. Křemík
Start 18-05-14
139
4. Generace páru elektron díra
Start 18-05-13
140
5. Vlastní vodivost
Start 18-05-19
141
6. Polovodiče
Start 18-01-03
142
7. Grätzovo zapojení
VIII. Elektrický proud v kapalinách
Start 18-05-07
143
1. Elektrolytická disociace
Start 18-05-06
144
2. Elektrolýza
Start 17-11-26
145
3. Olověný akumulátor
IX. Elektrický proud v plynech a ve vakuu
Start 18-02-26
146
1. Ionizace - vybití elektroskopu
Start 17-12-19
147
2. Nesamostatný výboj
Start 18-01-01
148
3. Voltampérová charakteristika výboje
Start 18-06-10
149
4. Obloukový výboj
Start 17-12-28
150
5. Ruhmkorffův induktor
Start 17-12-28
151
6. Katodové záření
Start 18-01-01
152
7. Osciloskop
Start 17-12-30
153
8. Katodová trubice - Maltézský kříž
Start 17-12-31
154
9. Výboj při sníženém tlaku
Start 17-12-31
155
10. Oheň svatého Eliáše
Start 17-12-31
156
11. Doutnavka
Start 18-02-25
157
12. Zářivka
Start 18-06-10
158
13. Růžková bleskojistka
X. Magnetické pole
Start 18-01-10
159
1. Magnet
Start 18-03-15
160
2. Feromagnetismus
Start 18-06-21
161
3. Ampérovo pravidlo pravé ruky
Start 17-12-21
162
4. Flemingovo pravidlo levé ruky
Start 18-06-01
163
5. Elektromagnetická indukce
Start 18-03-11
164
6. Lenzův zákon
Start 18-05-20
165
7. Wehneltova trubice
XI. Střídavý proud
Start 18-03-11
166
1. Alternátor a dynamo
Start 18-03-10
167
2. Třífázový generátor
Start 18-03-21
168
3. Sériový obvod RLC
Start 18-03-21
169
4. Paralelní obvod RLC
Start 18-03-11
170
5. Transformátor
XII. Optika
Start 19-04-14
171
1. Optický hranol
Start 18-07-21
172
2. Subtraktivní a aditivní míchání barev
Start 18-06-24
173
3. Newtonův kotouč
Start 19-04-14
174
4. Youngův pokus
Start 18-06-10
175
5. Zrcadla
Start 19-04-14
176
6. Čočka
Start 19-04-14
177
7. Spojka
Start 19-04-14
178
8. Rozptylka
Start 18-03-25
179
9. Oční vady
Start 18-03-24
180
10. Akomodace oka
Start 18-03-26
181
11. Lupa
Start 18-03-25
182
12. Mikroskop
Start 18-03-27
183
13. Keplerův dalekohled
Start 18-03-27
184
14. Galileův dalekohled
Start 19-04-14
185
15. Duté (konkávní) zrcadlo
Start 19-04-14
186
16. Vypuklé (konvexní) zrcadlo
Start 18-03-28
187
17. Newtonův dalekohled
Start 18-04-16
188
18. Světelný tok
Start 18-01-06
189
19. Svítivost
Start 18-04-16
190
20. Osvětlení
Start 18-04-14
191
21. Absolutně černé těleso
Start 17-12-02
192
22. Model černého tělesa
Start 18-04-19
193
23. Fotoelektrický jev
Start 18-06-23
194
24. Elektromagnetická vlna
Start 18-04-11
195
25. Polarizační filtr
Start 18-06-10
196
26. Rentgenka
XIII. Speciální teorie relativity
Start 17-12-21
197
1. Michelson-Morleyův experiment
Start 19-06-07
198
2. Dilatace času
Start 19-04-14
199
3. Kontrakce délky
XIV. Atomová fyzika
Start 18-01-28
200
1. Modely atomů
Start 17-12-31
201
2. Rutherfordův pokus
Start 19-06-07
202
3. Bohrův model atomu
Start 18-01-10
203
4. Spektroskop
Start 17-12-04
204
5. Comptonův jev
Start 18-02-17
205
6. Franck-Hertzův experiment
XV. Jaderná fyzika
Start 17-12-31
206
1. Radioaktivita
Start 19-04-14
207
2. Zákon radioaktivní přeměny
Start 18-05-12
208
3. Rozpadová řada
Start 18-01-14
209
4. Jaderná reakce
XVI. Matematika
Start 18-09-16
210
1. Pythagorova věta
Start 19-04-08
211
2. Radián
Start 19-04-13
212
3. Jednotková kružnice
Start 18-07-26
213
4. Sčítání vektorů
Přijímací zkoušky z matematiky 2001
Přijímací zkoušky z matematiky 2002
Přijímací zkoušky z matematiky 2003
Přijímací zkoušky z matematiky 2004
Přijímací zkoušky z matematiky 2005
Přijímací zkoušky z matematiky 2006
Informatika
1. Sekvence
2. Neúplná alternativa
3. Úplná alternativa
4. Několikanásobná alternativa
5. Cyklus s podmínkou na začátku
6. Cyklus s podmínkou na konci (Pascal)
7. Cyklus s podmínkou na konci (C, Java)
8. For cyklus
9. Seřazení pole (Bubble Sort, Select Sort)
XVII. Kdo su já
Start 17-11-26
214
1. Učitel z Moravy
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.