Fyzika ve škole (Android & iOS)


Vytvořit další jazykovou verzi Vytvořit další jazykovou verzi: www_cz.xml   cz.xml

I. Mechanika
Start 17-11-19
1
1. Nakloněná rovina
Start 18-01-07
2
2. Rovnoběžník sil
Start 19-04-14
3
3. Posuvné měřítko
Start 19-04-14
4
4. Mikrometr
Start 18-09-18
5
5. Pohyb
Start 19-04-14
6
6. Rovnoměrný pohyb po kružnici
Start 17-12-16
7
7. Kladka pevná a volná
Start 18-01-09
8
8. Kladkostroj
Start 18-01-06
9
9. Rovnováha na páce
Start 18-06-10
10
10. 1. Newtonův pohybový zákon
Start 19-04-14
11
11. 2. Newtonův pohybový zákon
Start 17-11-27
12
12. 3. Newtonův pohybový zákon
Start 19-04-14
13
13. Mechanická práce
Start 19-04-14
14
14. Pružná srážka
Start 19-04-14
15
15. Nepružná srážka
Start 18-02-16
16
16. Zákon zachování energie
Start 18-06-24
17
17. Maxwellovo kyvadlo
Start 19-04-07
18
18. Moment setrvačnosti
Start 19-04-14
19
19. Tření a odpor vzduchu
Start 18-06-10
20
20. Newtonova houpačka
Start 18-01-11
21
21. Archimédův zákon
Start 18-01-24
22
22. Karteziánek
Start 18-05-31
23
23. Vodováha
Start 19-03-16
24
24. Spojené nádoby
Start 19-04-14
25
25. Tlak
Start 17-11-26
26
26. Pumpa
Start 17-12-02
27
27. Pascalův zákon
Start 18-01-21
28
28. Bernoulliho rovnice
Start 19-03-26
29
29. Dynamický vztlak
Start 18-03-03
30
30. Těžiště
Start 18-08-03
31
31. Stabilita těles 1
Start 18-03-14
32
32. Stabilita těles 2
Start 18-02-07
33
33. Stabilita těles 3
II. Gravitační pole
Start 19-04-15
34
1. Newtonův gravitační zákon
Start 19-04-15
35
2. Intenzita gravitačního pole
Start 19-04-15
36
3. Centrální gravitační pole
Start 17-11-23
37
4. Homogenní gravitační pole
Start 19-04-15
38
5. Zeměpisné souřadnice
Start 19-04-15
39
6. Tíhové zrychlení
Start 18-06-07
40
7. Foucaultovo kyvadlo
Start 19-01-04
41
8. Beztížný stav
Start 17-11-25
42
9. Super výtah
Start 19-04-15
43
10. Volný pád
Start 17-11-26
44
11. Newtonova trubice
Start 19-04-15
45
12. Skládání pohybů
Start 19-04-15
46
13. Vrh vodorovný
Start 19-04-15
47
14. Padostroj
Start 19-04-15
48
15. Výtok kapaliny otvorem
Start 19-04-15
49
16. Vrh svislý
Start 19-04-15
50
17. Vrh šikmý
Start 19-04-15
51
18. Vrh šikmý - granát
Start 18-06-27
52
19. Trajektorie těles
Start 19-04-14
53
20. Newtonův kanón
Start 19-04-14
54
21. Geostacionární družice
Start 18-10-08
55
22. 1. Keplerův zákon
Start 18-01-06
56
23. 2. Keplerův zákon
Start 17-10-01
57
24. 3. Keplerův zákon – vnitřní planety
Start 18-07-02
58
25. 3. Keplerův zákon – vnější planety
Start 18-06-02
59
26. Sluneční soustava
Start 18-06-05
60
27. Měsíční fáze
Start 18-10-02
61
28. Souhvězdí
Start 18-10-14
62
29. Keplerovy zákony
III. Mechanické kmitání a vlnění
Start 18-01-18
63
1. Oscilátory
Start 18-03-06
64
2. Pohyb po kružnici
Start 19-03-29
65
3. Harmonické kmitání
Start 19-03-30
66
4. Skládání kmitání
Start 19-03-30
67
5. Skládání kmitání o stejné frekvenci
Start 19-05-17
68
6. Skládání kmitání o blízké frekvenci
Start 19-03-30
69
7. Fáze kmitavého pohybu
Start 18-06-10
70
8. Obdélníkový kmit
Start 18-03-20
71
9. Lissajousovy obrazce
Start 19-03-30
72
10. Tlumené kmity
Start 19-03-30
73
11. Nucené kmitání
Start 19-05-06
74
12. Matematické kyvadlo
Start 18-07-02
75
13. Matematické kyvadlo - Helikoptéra
Start 17-12-29
76
14. Mechanický oscilátor
Start 18-06-10
77
15. Mechanický oscilátor - Helikoptéra
Start 17-12-19
78
16. Spřažené oscilátory
Start 19-03-30
79
17. Odraz vlnění
Start 19-03-30
80
18. Lom vlnění
Start 17-11-27
81
19. Odraz na konci
Start 18-03-20
82
20. Stojaté vlnění
Start 17-12-30
83
21. Rezonance
Start 19-03-30
84
22. Rychlost zvuku
Start 19-03-30
85
23. Dopplerův jev
Start 19-03-30
86
24. Rázová vlna
Start 18-02-01
87
25. Huygensův princip
Start 18-06-10
88
26. Vlnostroj
Start 18-06-10
89
27. Stojaté vlnění
Start 18-06-10
90
28. Machův vlnostroj
Start 18-06-10
91
29. Juliův vlnostroj
Start 18-03-20
92
30. Vlnění
Start 18-07-30
93
31. Zvuk
IV. Molekulová fyzika a termika
Start 18-02-10
94
1. Brownův pohyb
Start 18-02-10
95
2. Difuze
Start 18-03-20
96
3. Rozdělení molekul plynu podle rychlostí
Start 17-12-05
97
4. Galileův teploměr
Start 19-04-13
98
5. Teplotní stupnice
Start 19-04-13
99
6. Jouleův experiment
Start 18-05-10
100
7. Vnitřní energie
Start 17-12-12
101
8. Přenos energie prouděním
Start 18-06-10
102
9. Přenos energie zářením
Start 17-12-12
103
10. Přenos energie vedením
Start 19-04-13
104
11. Izotermický děj – Boyleův - Mariottův zákon
Start 17-12-14
105
12. Izobarický děj – Gay-Lussacův zákon
Start 17-12-16
106
13. Izochorický děj – Charlesův zákon
Start 19-04-14
107
14. Adiabatický děj
Start 19-05-09
108
15. Carnotův cyklus
Start 18-08-02
109
16. Parní lokomotiva
Start 18-01-13
110
17. Dvoudobý motor
Start 18-01-13
111
18. Čtyřdobý motor
Start 18-01-14
112
19. Vznětový motor
Start 18-01-14
113
20. Wankelův motor
Start 17-11-23
114
21. Perpetuum mobile
Start 17-11-23
115
22. Čínský ptáček (houpací čáp)
Start 17-11-25
116
23. Lednička
Start 17-11-25
117
24. Kapilární tlak
Start 19-04-13
118
25. Bod varu - Atmosférický tlak
Start 19-04-13
119
26. Bod varu - Nadmořská výška
Start 19-04-13
120
27. Atmosférický tlak - Nadmořská výška
Start 19-04-13
121
28. Atmosféra Země
Start 19-04-13
122
29. Absolutní vlhkost
Start 19-04-13
123
30. Relativní vlhkost
Start 19-04-13
124
31. Rosný bod
V. Elektrostatika
Start 19-03-29
125
1. Van de Graaffův generátor
Start 19-04-14
126
2. Elektrické pole
Start 18-03-24
127
3. Náboj a pole
Start 19-04-14
128
4. Kondenzátor
VI. Elektrický proud
Start 18-10-01
129
1. Elektrický obvod
Start 18-03-17
130
2. Ohmův zákon
Start 18-03-15
131
3. Vnitřní odpor
Start 18-12-01
132
4. Kirchhoffovy zákony
Start 19-04-14
133
5. Elektrický odpor
VII. Polovodiče
Start 17-11-25
134
1. Termistor
Start 18-06-10
135
2. Fotorezistor
Start 18-05-17
136
3. Křemík
Start 18-05-14
137
4. Generace páru elektron díra
Start 18-05-13
138
5. Vlastní vodivost
Start 18-05-19
139
6. Polovodiče
Start 18-01-03
140
7. Grätzovo zapojení
VIII. Elektrický proud v kapalinách
Start 18-05-07
141
1. Elektrolytická disociace
Start 18-05-06
142
2. Elektrolýza
Start 17-11-26
143
3. Olověný akumulátor
IX. Elektrický proud v plynech a ve vakuu
Start 18-02-26
144
1. Ionizace - vybití elektroskopu
Start 17-12-19
145
2. Nesamostatný výboj
Start 18-01-01
146
3. Voltampérová charakteristika výboje
Start 18-06-10
147
4. Obloukový výboj
Start 17-12-28
148
5. Ruhmkorffův induktor
Start 17-12-28
149
6. Katodové záření
Start 18-01-01
150
7. Osciloskop
Start 17-12-30
151
8. Katodová trubice - Maltézský kříž
Start 17-12-31
152
9. Výboj při sníženém tlaku
Start 17-12-31
153
10. Oheň svatého Eliáše
Start 17-12-31
154
11. Doutnavka
Start 18-02-25
155
12. Zářivka
Start 18-06-10
156
13. Růžková bleskojistka
X. Magnetické pole
Start 18-01-10
157
1. Magnet
Start 18-03-15
158
2. Feromagnetismus
Start 18-06-21
159
3. Ampérovo pravidlo pravé ruky
Start 17-12-21
160
4. Flemingovo pravidlo levé ruky
Start 18-06-01
161
5. Elektromagnetická indukce
Start 18-03-11
162
6. Lenzův zákon
Start 18-05-20
163
7. Wehneltova trubice
XI. Střídavý proud
Start 18-03-11
164
1. Alternátor a dynamo
Start 18-03-10
165
2. Třífázový generátor
Start 18-03-21
166
3. Sériový obvod RLC
Start 18-03-21
167
4. Paralelní obvod RLC
Start 18-03-11
168
5. Transformátor
XII. Optika
Start 19-04-14
169
1. Optický hranol
Start 18-07-21
170
2. Subtraktivní a aditivní míchání barev
Start 18-06-24
171
3. Newtonův kotouč
Start 19-04-14
172
4. Youngův pokus
Start 18-06-10
173
5. Zrcadla
Start 19-04-14
174
6. Čočka
Start 19-04-14
175
7. Spojka
Start 19-04-14
176
8. Rozptylka
Start 18-03-25
177
9. Oční vady
Start 18-03-24
178
10. Akomodace oka
Start 18-03-26
179
11. Lupa
Start 18-03-25
180
12. Mikroskop
Start 18-03-27
181
13. Keplerův dalekohled
Start 18-03-27
182
14. Galileův dalekohled
Start 19-04-14
183
15. Duté (konkávní) zrcadlo
Start 19-04-14
184
16. Vypuklé (konvexní) zrcadlo
Start 18-03-28
185
17. Newtonův dalekohled
Start 18-04-16
186
18. Světelný tok
Start 18-01-06
187
19. Svítivost
Start 18-04-16
188
20. Osvětlení
Start 18-04-14
189
21. Absolutně černé těleso
Start 17-12-02
190
22. Model černého tělesa
Start 18-04-19
191
23. Fotoelektrický jev
Start 18-06-23
192
24. Elektromagnetická vlna
Start 18-04-11
193
25. Polarizační filtr
Start 18-06-10
194
26. Rentgenka
XIII. Speciální teorie relativity
Start 17-12-21
195
1. Michelson-Morleyův experiment
Start 17-12-17
196
2. Dilatace času
Start 19-04-14
197
3. Kontrakce délky
XIV. Atomová fyzika
Start 18-01-28
198
1. Modely atomů
Start 17-12-31
199
2. Rutherfordův pokus
Start 18-06-10
200
3. Bohrův model atomu
Start 18-01-10
201
4. Spektroskop
Start 17-12-04
202
5. Comptonův jev
Start 18-02-17
203
6. Franck-Hertzův experiment
XV. Jaderná fyzika
Start 17-12-31
204
1. Radioaktivita
Start 19-04-14
205
2. Zákon radioaktivní přeměny
Start 18-05-12
206
3. Rozpadová řada
Start 18-01-14
207
4. Jaderná reakce
XVI. Matematika
Start 18-09-16
208
1. Pythagorova věta
Start 19-04-08
209
2. Radián
Start 19-04-13
210
3. Jednotková kružnice
Start 18-07-26
211
4. Sčítání vektorů
Přijímací zkoušky z matematiky 2001
Přijímací zkoušky z matematiky 2002
Přijímací zkoušky z matematiky 2003
Přijímací zkoušky z matematiky 2004
Přijímací zkoušky z matematiky 2005
Přijímací zkoušky z matematiky 2006
Informatika
1. Sekvence
2. Neúplná alternativa
3. Úplná alternativa
4. Několikanásobná alternativa
5. Cyklus s podmínkou na začátku
6. Cyklus s podmínkou na konci (Pascal)
7. Cyklus s podmínkou na konci (C, Java)
8. For cyklus
9. Seřazení pole (Bubble Sort, Select Sort)
XVII. Kdo su já
Start 17-11-26
212
1. Učitel z Moravy
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.