Fyzika ve škole (Android & iOS & MS Store)


Foreslå en bedre oversættelse Foreslå en bedre oversættelse: www_dk.xml   dk.xml
Opret en anden sprogversion Opret en anden sprogversion: www_dk.xml   dk.xml
Start Domino Czech Republic
I. Mekanik Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-19
1
1. Skråplan
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-06-30
2
2. Henførelsessystem
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-07
3
3. Kræfternes parallelogram
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-14
4
4. Skydelære
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-14
5
5. Mikrometerskrue
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-09-18
6
6. Bevægelse
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-14
7
7. Cirkelbevægelse
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-16
8
8. Talje
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-09
9
9. Trisse-system
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-06
10
10. Vægtstangsprincippet
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
11
11. Newtons første lov
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-14
12
12. Newtons anden lov
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-27
13
13. Newtons tredje lov
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-14
14
14. Arbejde
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-14
15
15. Elastisk stød
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-14
16
16. Uelastisk stød
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-02-16
17
17. Energibevarelse
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-24
18
18. Maxwell’s Hjul
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-07
19
19. Inertimoment
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-14
20
20. Friktion og luftmodstand
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
21
21. Newtons vugge
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-11
22
22. Archimedes princip
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-24
23
23. Kartesisk dykker
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-05-31
24
24. Vaterpas
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-03-16
25
25. Forbundne kar
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-14
26
26. Tryk
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-26
27
27. Pumpe
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-08-30
28
28. Pascals lov
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-02
29
29. Hydraulisk løfter
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-21
30
30. Bernoullis princip
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-03-26
31
31. Opdrift (dynamisk)
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-03
32
32. Tyngdepunkt
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-08-03
33
33. Mekanisk ligevægt 1
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-14
34
34. Mekanisk ligevægt 2
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-02-07
35
35. Mekanisk ligevægt 3
Foreslå en bedre oversættelse
II. Tyngdefeltet Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-15
36
1. Newtons gravitationslov
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-15
37
2. Tyngdeacceleration
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-15
38
3. Tyngdefeltet
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-23
39
4. Ensartet tyngdefelt på Jorden
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-15
40
5. Geografiske koordinater
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-15
41
6. Tyngdefelt styrke
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-07
42
7. Foucaults pendul
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-01-04
43
8. Vægtløshed
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-25
44
9. Super elevator
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-15
45
10. Frit fald
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-26
46
11. Frit fald i vakuum
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-15
47
12. Vandret bevægelse
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-15
48
13. Vandret bevægelse 2
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-15
49
14. Frit fald eksperiment
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-15
50
15. Vandflaske med hul
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-15
51
16. Lodret bevægelse
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-15
52
17. Skråt kast
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-15
53
18. Skråt kast – grenade
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-27
54
19. Himmellegemernes bevægelser
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-14
55
20. Newtons bjerg
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-14
56
21. Geostationære bane
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-10-08
57
22. Keplers første lov
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-06
58
23. Keplers anden lov
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-10-01
59
24. Keplers tredje lov – inderste planeter
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-07-02
60
25. Keplers tredje lov – de ydre planeter
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-02
61
26. Solsystemet
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-05
62
27. Månens faser
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-10-02
63
28. Stjernebillede
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-10-14
64
29. Keplers love
Foreslå en bedre oversættelse
III. Mekaniske vibrationer og bølger Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-18
65
1. Oscillatorer
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-06
66
2. Cirkulær bevægelse
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-03-29
67
3. Svingning
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-03-30
68
4. Superpositionsprincippet
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-03-30
69
5. Superpositionsprincippet f1 = f2
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-05-17
70
6. Superpositionsprincippet f1 ≈ f2
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-03-30
71
7. Fase
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
72
8. Firkant bølge
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-20
73
9. Lissajous-kurve
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-03-30
74
10. Dæmpede svingninger
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-03-30
75
11. Tvungen svingning
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-05-06
76
12. Matematisk pendul
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-07-02
77
13. Matematisk pendul – Helikopter
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-29
78
14. Harmonisk oscillator
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
79
15. Harmonisk oscillator – Helikopter
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-19
80
16. Koblede svingninger
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-03-30
81
17. Refleksion
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-03-30
82
18. Refraktion
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-27
83
19. Refleksion af bølgen ved enderne
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-20
84
20. Stående bølge
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-30
85
21. Resonans
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-03-30
86
22. Lydens hastighed i luft
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-03-30
87
23. Dopplereffekt
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-03-30
88
24. Chokbølge
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-02-01
89
25. Huygens’ princip
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-05-30
90
26. Bølgemaskine
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
91
27. Stående bølge
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
92
28. Femten simple penduler
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
93
29. Bølgemaskine – Julius
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-20
94
30. Bølge
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-07-30
95
31. Lyd
Foreslå en bedre oversættelse
IV. Molekylær fysik og termodynamik Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-02-10
96
1. Brownske bevægelser
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-02-10
97
2. Diffusion
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-20
98
3. Maxwell – Boltzmannfördelning
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-05
99
4. Galileo termometer
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-13
100
5. Temperaturskalaer
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-13
101
6. Mekanisk ækvivalent af varme
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-05-10
102
7. Indre energi
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-12
103
8. Varmetransmission ved konvektion
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
104
9. Varmetransmission ved stråling
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-12
105
10. Varmetransmission ved ledning
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-13
106
11. Isotermisk proces
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-14
107
12. Isobar proces
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-16
108
13. Isochorisk proces,
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-14
109
14. Adiabatisk proces
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-05-09
110
15. Carnot proces
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-08-02
111
16. Damplokomotiv
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-13
112
17. Totaktsmotor
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-13
113
18. Firetaktsmotor
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-14
114
19. Dieselmotor
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-14
115
20. Wankelmotor
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-23
116
21. Evighedsmaskine
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-23
117
22. Drikkende fugl
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-25
118
23. Køleskab
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-25
119
24. Kapillartryk
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-13
120
25. Kogepunkt – Atmosfærisk tryk
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-13
121
26. Kogepunkt – Højde
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-13
122
27. Atmosfærisk tryk – Højde
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-13
123
28. Jordens atmosfære
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-13
124
29. Absolut luftfugtighed
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-13
125
30. Relativ luftfugtighed
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-13
126
31. Dugpunkt
Foreslå en bedre oversættelse
V. Elektrostatik Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-05-21
127
1. Wimshurst-generator
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-03-29
128
2. Van de Graaff Generator
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-14
129
3. Elektrisk felt
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-24
130
4. Ladninger og felter
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-14
131
5. Kondensator
Foreslå en bedre oversættelse
VI. Elektrisk strøm Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-10-01
132
1. Elektriske kredsløb
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-11-17
133
2. Ohms lov
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-15
134
3. Interne modstand
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-12-01
135
4. Kirchhoffs love
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-14
136
5. Elektrisk modstand
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-11-18
137
6. Temperaturbestandighedskoefficient
Foreslå en bedre oversættelse
VII. Halvleder Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-25
138
1. Termistor
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
139
2. LDR-modstand
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-05-17
140
3. Silicium
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-05-14
141
4. Rekombination
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-05-13
142
5. Iboende halvleder
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-05-19
143
6. Halvleder
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-03
144
7. Diodebrokobling
Foreslå en bedre oversættelse
VIII. Elektrisk strøm gennem væsker Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-05-07
145
1. Elektrolytisk dissociation
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-05-06
146
2. Elektrolyse
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-26
147
3. Bly-syre-akkumulator
Foreslå en bedre oversættelse
IX. Elektrisk ledning i gasser og vakuum Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-02-26
148
1. Ionisering – afladning en elektroskop
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-19
149
2. Elektrisk ledning i gasser
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-01
150
3. Strøm / spænding-karakteristik
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
151
4. Lysbue
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-28
152
5. Ruhmkorffs gnistinduktor
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-28
153
6. Elektronstråler
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-01
154
7. Oscilloskop
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-30
155
8. Crookes rør – Malteserkors
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-31
156
9. Regioner i Crookes rør
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-31
157
10. Sanktelmsild
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-31
158
11. Glimlampe
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-02-25
159
12. Lysstofrør
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
160
13. Lynbeskyttelse
Foreslå en bedre oversættelse
X. Magnetfelt Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-10
161
1. Magnet
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-15
162
2. Ferromagnetisme
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-21
163
3. Magnetfelter og højrehåndsregler
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-21
164
4. Venstre hånd reglen
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-01
165
5. Elektromagnetisk induktion
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-11
166
6. Lenz’ lov
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-05-20
167
7. Fadenstrahlrohr
Foreslå en bedre oversættelse
XI. Vekselstrøm Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-11
168
1. Generator og dynamo
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-10
169
2. 3-faset vekselspænding
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-21
170
3. RLC kredsløb i serie
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-21
171
4. RLC kredsløb parallel
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-11
172
5. Transformator
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-09-29
173
6. Waltenhofen’s Pendul
Foreslå en bedre oversættelse
XII. Optik Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-14
174
1. Optisk prisme
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-07-21
175
2. Subtraktiv og additiv farveblanding
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-24
176
3. Newtons farvehjul
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-14
177
4. Dobbeltspalte-eksperiment
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
178
5. Spejle
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-14
179
6. Optisk linse
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-14
180
7. Samlelinse
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-14
181
8. Spredelinse
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-25
182
9. Optisk defekt i øjet
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-24
183
10. Accommodation
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-26
184
11. Forstørrelsesglas
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-25
185
12. Mikroskop
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-27
186
13. Keplerkikkerten
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-27
187
14. Galileikikkerten
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-14
188
15. Hulspejl
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-14
189
16. Konveksspejl
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-28
190
17. Newton-teleskop
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-04-16
191
18. Lysstrøm
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-06
192
19. Lysstyrke
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-04-16
193
20. Belysningen
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-04-14
194
21. Sortlegeme
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-02
195
22. Sortlegeme – model
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-04-19
196
23. Fotoelektrisk effekt
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-23
197
24. Elektromagnetisk bølge
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-04-11
198
25. Polarisationsfilteret
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
199
26. Røntgenrør
Foreslå en bedre oversættelse
XIII. Speciel relativitetsteori Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-21
200
1. Michelson-Morley eksperimentet
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-06-07
201
2. Tidsforlængelse
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-14
202
3. Længdeforkortning
Foreslå en bedre oversættelse
XIV. Atomfysik Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-28
203
1. Atommodel
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-31
204
2. Rutherfords bladguld eksperiment
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-06-07
205
3. Bohrs atommodel
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-10
206
4. Spektroskop
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-04
207
5. Comptonspredning
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-02-17
208
6. Franck-Hertz’ forsøg
Foreslå en bedre oversættelse
XV. Kernefysik Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-31
209
1. Stråling
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-14
210
2. Henfaldsloven
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-05-12
211
3. De 4 radioaktive familier
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-14
212
4. Kernereaktioner
Foreslå en bedre oversættelse
XVI. Matematik Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-09-16
213
1. Den pythagoræiske læresætning
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-08
214
2. Radian
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-04-13
215
3. Enhedscirklen
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-07-26
216
4. Sum af vektorer
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-11-14
217
5. Plinko sandsynlighed
Foreslå en bedre oversættelse
XVII. Hvem er jeg Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-26
218
1. Lærer fra Moravia
Foreslå en bedre oversættelse