Fyzika ve škole (Android & iOS & MS Store)


Foreslå en bedre oversettelse Foreslå en bedre oversettelse: www_nl.xml   nl.xml
Lag en annen språkversjon Lag en annen språkversjon: www_nl.xml   nl.xml
Start Domino Czech Republic
I. Mechanica Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-19
1
1. Hellend vlak
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-06-30
2
2. Referentiekader
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-07
3
3. Parallellogram van krachten
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
4
4. Schuifmaat
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
5
5. Micrometer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-09-18
6
6. Beweging
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
7
7. Cirkelbeweging met constante hoeksnelheid
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-16
8
8. Vaste en losse katrol
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-09
9
9. Katrollen
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
10
10. Hefboom principe
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
11
11. De eerste wet van Newton
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
12
12. De tweede wet van Newton
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-27
13
13. De derde wet van Newton
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
14
14. Arbeid
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
15
15. Elastische botsing
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
16
16. Onelastische botsing
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-16
17
17. Wet van behoud van energie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-24
18
18. Wiel van Maxwell
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-07
19
19. Traagheidsmoment
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
20
20. Weerstand en wrijving
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
21
21. Newtonpendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-11
22
22. Wet van Archimedes
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-24
23
23. Cartesische duiker
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-31
24
24. Waterpas
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-16
25
25. Wet van de communicerende vaten
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
26
26. Druk
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
27
27. Pomp
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-08-30
28
28. Wet van Pascal
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-02
29
29. Hydraulische lifter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-21
30
30. Wet van Bernoulli
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-26
31
31. Liftkracht
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-03
32
32. Zwaartepunt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-08-03
33
33. Mechanisch evenwicht 1
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-14
34
34. Mechanisch evenwicht 2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-07
35
35. Mechanisch evenwicht 3
Foreslå en bedre oversettelse
II. Zwaartekrachtveld Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
36
1. Gravitatiewet van Newton
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
37
2. Gravitationele veldsterkte
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
38
3. Zwaartekrachtsveld
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
39
4. Valversnelling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
40
5. Geografische coördinaten
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
41
6. Zwaartekrachtversnelling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-07
42
7. Slinger van Foucault
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-01-04
43
8. Gewichtloosheid
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
44
9. Super lift
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
45
10. Vrije val
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
46
11. Buis van Newton
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
47
12. Samenstelling van bewegingen
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
48
13. Horizontale worp
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
49
14. Vrije val experiment
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
50
15. Vrije uitstroming uit een vat
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
51
16. Verticale worp
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
52
17. Projectielbeweging
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
53
18. Projectielbeweging – handgranaat
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-27
54
19. Baan van hemellichamen
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
55
20. Newton’s kanon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
56
21. Geostationaire satelliet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-08
57
22. Eerste wet van Kepler
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
58
23. Tweede wet van Kepler
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-10-01
59
24. Derde wet van Kepler – binnenste planeten
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-02
60
25. Derde wet van Kepler – buitenste planeten
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-02
61
26. Zonnestelsel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-05
62
27. Schijngestalten
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-02
63
28. Sterrenbeeld
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-14
64
29. Wetten van Kepler
Foreslå en bedre oversettelse
III. Trillingen en golven Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-18
65
1. Oscillatoren
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-06
66
2. Cirkelbeweging
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-29
67
3. Trilling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
68
4. Superpositie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
69
5. Superpositie f1 = f2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-05-17
70
6. Superpositie f1 ≈ f2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
71
7. Fase
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
72
8. Blokgolf
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
73
9. Lissajousfiguur
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
74
10. Gedempte oscillator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
75
11. Gedwongen oscillator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-05-06
76
12. Slinger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-02
77
13. Slinger – Helikopter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-29
78
14. Harmonische oscillator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
79
15. Harmonische oscillator – Helikopter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-19
80
16. Gekoppelde oscillatoren
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
81
17. Reflectie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
82
18. Refractie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-27
83
19. Transversale golven in een touw
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
84
20. Staande golf
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-30
85
21. Resonantie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
86
22. Geluidssnelheid
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
87
23. Dopplereffect
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
88
24. Schokgolf
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-01
89
25. Principe van Huygens-Fresnel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-05-30
90
26. Golf slinger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
91
27. Staande golf
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
92
28. Pendulum golven
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
93
29. Golvenapparaat voor transversale golven
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
94
30. Golf
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-30
95
31. Geluid
Foreslå en bedre oversettelse
IV. Thermodynamica en Molecuulfysica Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-10
96
1. Brownse beweging
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-10
97
2. Diffusie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-12-22
98
3. Interactive tussen atomen
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
99
4. Maxwell-Boltzmann-verdeling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-05
100
5. Galileithermometer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
101
6. Temperatuurschaal
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
102
7. Mechanisch equivalent van warmte
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-10
103
8. Inwendige energie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-12
104
9. Flow (konvekce)
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
105
10. Straling (radiatie)
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-12
106
11. Geleiding (conductie)
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
107
12. Isotherm proces
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-14
108
13. Isobaar proces
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-16
109
14. Isochoor proces
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
110
15. Adiabatisch proces
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-05-09
111
16. Carnotproces
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-08-02
112
17. Stoomlocomotief
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-13
113
18. Tweetaktmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-13
114
19. Viertaktmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-14
115
20. Dieselmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-14
116
21. Wankelmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
117
22. Perpetuum mobile
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
118
23. Drinkend vogeltje
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
119
24. Refrigerator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
120
25. Capillariteit
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
121
26. Kookpunt – Luchtdruk
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
122
27. Kookpunt – Hoogte
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
123
28. Luchtdruk – Hoogte
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
124
29. Aardatmosfeer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
125
30. Absolute vochtigheid
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
126
31. Relatieve vochtigheid
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
127
32. Dauwpunt
Foreslå en bedre oversettelse
V. Elektrostatica Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-05-21
128
1. Elektriseermachine van Wimshurst
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-29
129
2. Vandegraaffgenerator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
130
3. Elektrisch veld
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-24
131
4. Elektrisch veld en veldsterkte
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
132
5. Condensator
Foreslå en bedre oversettelse
VI. Elektrische stroom Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-01
133
1. Elektrisch netwerk
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-11-17
134
2. Wet van Ohm
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-15
135
3. Inwendige weerstand
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-12-01
136
4. Elektriciteitswetten van Kirchhoff
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
137
5. Elektrische weerstand
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-11-18
138
6. Temperatuurcoëfficiënt
Foreslå en bedre oversettelse
VII. Halfgeleider Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
139
1. Thermistor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
140
2. Lichtgevoelige weerstand
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-17
141
3. Silicium
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-14
142
4. Generatie van een elektron – gat paar
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-13
143
5. Intrinsieke halfgeleider
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-19
144
6. Halfgeleider
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-03
145
7. Bruggelijkrichter
Foreslå en bedre oversettelse
VIII. Stroomgeleiding vloeistoffen Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-07
146
1. Dissociatie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-06
147
2. Elektrolyse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
148
3. Loodaccu
Foreslå en bedre oversettelse
IX. Elektriciteit in gassen en vacuüm Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-26
149
1. Ionisatie – ontladen van de elektroscoop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-19
150
2. Gasontlading
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-01
151
3. Stroom-spanning karakteristieken
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
152
4. Vlamboog
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-28
153
5. Vonkinductor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-28
154
6. Kathodestraal
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-01
155
7. Oscilloscoop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-30
156
8. Crookes-buis – Maltezer kruis
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
157
9. Elektrische ontlading in lucht.
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
158
10. Sint-Elmusvuur
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
159
11. Neonsignaallamp
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-25
160
12. Fluorescentielamp
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
161
13. Bliksembeveiliging
Foreslå en bedre oversettelse
X. Magnetisch veld Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-10
162
1. Magneet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-15
163
2. Ferromagnetisme
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-21
164
3. Magneetveld rond stroomdraad
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-21
165
4. Linkerhandregel van Fleming
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-01
166
5. Elektromagnetische inductie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-11
167
6. Wet van Lenz
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-20
168
7. Helmholtz-spoelen
Foreslå en bedre oversettelse
XI. Wisselstroom Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-11
169
1. Alternator en dynamo
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-10
170
2. Driefasengenerator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-21
171
3. RLC seriekring
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-21
172
4. RLC-parallelkring
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-11
173
5. Transformator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-09-29
174
6. Slinger van von Waltenhofen
Foreslå en bedre oversettelse
XII. Optica Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
175
1. Prisma
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-21
176
2. Subtractieve en additieve kleurmenging
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-24
177
3. Newtonschijf
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
178
4. Tweespletenexperiment
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
179
5. Spiegels
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
180
6. Lens
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
181
7. Positieve lens
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
182
8. Negatieve lens
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-25
183
9. Visuele gebreken
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-24
184
10. Accommodatie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-26
185
11. Loep
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-25
186
12. Microscoop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-27
187
13. Keplertelescoop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-27
188
14. Hollandse kijker
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
189
15. Holle spiegel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
190
16. Bolle spiegel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-28
191
17. Newtontelescoop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-16
192
18. Lichtstroom
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
193
19. Lichtsterkte
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-16
194
20. Verlichtingssterkte
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-14
195
21. Zwarte straler
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-02
196
22. Zwarte straler – model
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-19
197
23. Foto-elektrisch effect
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-23
198
24. Electromagnetische golven
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-11
199
25. Polarisatiefilter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
200
26. Röntgenbuis
Foreslå en bedre oversettelse
XIII. Speciale relativiteitstheorie Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-21
201
1. Michelson-Morley-experiment
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-06-07
202
2. Tijddilatatie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
203
3. Lengtecontractie
Foreslå en bedre oversettelse
XIV. Atoomfysica Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-28
204
1. Atoommodel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
205
2. Rutherford goud folie experiment
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-06-07
206
3. Atoommodel van Bohr
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-10
207
4. Spectroscoop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-04
208
5. Compton-effect
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-17
209
6. Franck–Hertz experiment
Foreslå en bedre oversettelse
XV. Kernfysica Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
210
1. Straling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
211
2. Vervalwet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-12
212
3. Radioactief verval (series)
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-14
213
4. Kernreactie
Foreslå en bedre oversettelse
XVI. Wiskunde Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-09-16
214
1. Stelling van Pythagoras
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-08
215
2. Radian
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
216
3. Eenheidscirkel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-26
217
4. Optellen van Vectoren
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-11-14
218
5. Bord van Galton
Foreslå en bedre oversettelse
XVII. Wie ben ik Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
219
1. Leraar uit Moravië
Foreslå en bedre oversettelse