Fyzika ve škole (Android & iOS & MS Store)


Foreslå en bedre oversettelse Foreslå en bedre oversettelse: www_no.xml   no.xml
Lag en annen språkversjon Lag en annen språkversjon: www_no.xml   no.xml
Domino Czech Republic

I. Mekanikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-19
1
1. Skråplan
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-06-30
2
2. Referansesystem
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-07
3
3. Kraftparallellogram
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
4
4. Skyvelære
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
5
5. Mikrometer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-09-18
6
6. Bevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
7
7. Sirkelbevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-16
8
8. Talje
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-09
9
9. Taljer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
10
10. Vektstang
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
11
11. Newtons første lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
12
12. Newtons andre lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-27
13
13. Newtons tredje lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
14
14. Arbeid
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
15
15. Elastisk kollisjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
16
16. Uelastisk kollisjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-16
17
17. Energiprinsippet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-24
18
18. Maxwells pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-07
19
19. Treghetsmoment
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
20
20. Friksjon og luftmotstand
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
21
21. Newtons vugge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-11
22
22. Arkimedes’ prinsipp
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-24
23
23. Kartesisk dykkar
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-31
24
24. Vaterpass
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-16
25
25. Kommuniserende rør
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
26
26. Trykk
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
27
27. Pumpe
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-08-30
28
28. Pascal lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-02
29
29. Hydraulisk løfter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-21
30
30. Bernoulli-prinsippet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-26
31
31. Løft
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-03
32
32. Massesentrum
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-08-03
33
33. Mekanisk likevekt 1
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-14
34
34. Mekanisk likevekt 2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-07
35
35. Mekanisk likevekt 3
Foreslå en bedre oversettelse
II. Gravitasjonsfelt Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
36
1. Newtons tyngdelov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
37
2. Intensiteten av tyngdekraften
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
38
3. Gravitasjonsfelt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
39
4. Homogene gravitasjonsfelt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
40
5. Geografiske koordinater
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
41
6. Tyngdens akselerasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-07
42
7. Foucaults pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-01-04
43
8. Vektløshet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
44
9. Super heis
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
45
10. Fritt fall
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
46
11. Fallrør for vakuum
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
47
12. Bevegelse i to dimensjoner
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
48
13. Horisontal kast
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
49
14. Fritt fall eksperiment
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
50
15. Vanntrykk og vannfart
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
51
16. Vertikal kast
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
52
17. Prosjektil-bevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
53
18. Prosjektil-bevegelse – granat
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-27
54
19. Baner
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
55
20. Newtons kanon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
56
21. Geostasjonær satellitt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-08
57
22. Keplers 1. lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
58
23. Keplers 2. lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-10-01
59
24. Keplers 3. lov – indre planetene
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-02
60
25. Keplers 3. lov – ytre planetene
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-02
61
26. Solsystemet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-05
62
27. Månefase
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-02
63
28. Stjernebilde
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-14
64
29. Keplers lover
Foreslå en bedre oversettelse
III. Mekaniske svingninger og bølger Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-18
65
1. Oscillatorer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-06
66
2. Sirkelbevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-29
67
3. Mekaniske svingninger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
68
4. Superposisjonsprinsippet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
69
5. Superposisjonsprinsippet f1 = f2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-05-17
70
6. Superposisjonsprinsippet f1 ≈ f2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
71
7. Fase
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
72
8. Firkantbølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
73
9. Lissajous-kurven
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
74
10. Dempete svingninger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
75
11. Tvungen svingning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-05-06
76
12. Pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-02
77
13. Pendel – Helikopter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-29
78
14. Harmonisk oscillator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
79
15. Harmonisk oscillator – Helikopter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-19
80
16. Koblede oscillatorer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
81
17. Refleksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
82
18. Refraksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-27
83
19. Refleksjon av bølger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
84
20. Stående bølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-30
85
21. Resonans
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
86
22. Lydens hastighet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
87
23. Dopplereffekt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
88
24. Sjokkbølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-01
89
25. Huggens-Fresnel prinsippet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-05-30
90
26. Bølge pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
91
27. Stående bølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
92
28. Galileos pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
93
29. Bølgemaskin tversbølger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
94
30. Bølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-30
95
31. Lyd
Foreslå en bedre oversettelse
IV. Molekylære fysikk og termodynamikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-10
96
1. Brownsk bevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-10
97
2. Diffusjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
98
3. Maxwell-Boltzmanns fordelingslov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-05
99
4. Galileo-thermometer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
100
5. Temperaturskala
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
101
6. Varmens mekaniske ekvivalent
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-10
102
7. Indre energi
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-12
103
8. Varmeoverføring – konveksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
104
9. Varmeoverføring – stråling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-12
105
10. Varmeoverføring – varmeledning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
106
11. Isotermprosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-14
107
12. Isobar prosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-16
108
13. Isokor prosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
109
14. Adiabatisk prosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-05-09
110
15. Carnotprosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-08-02
111
16. Damplokomotiv
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-13
112
17. Totaktsmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-13
113
18. Firetaktsmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-14
114
19. Dieselmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-14
115
20. Wankelmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
116
21. Perpetuum mobile
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
117
22. Drikkefugl
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
118
23. Kjøleskap
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
119
24. Kapillaritet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
120
25. Kokepunkt – Atmosfærisk trykk
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
121
26. Kokepunkt – Høgde over havet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
122
27. Atmosfærisk trykk – Høgde over havet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
123
28. Jordens atmosfære
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
124
29. Absolutt luftfuktighet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
125
30. Relativ luftfuktighet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
126
31. Duggpunkt
Foreslå en bedre oversettelse
V. Elektrostatikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-05-21
127
1. Wimshurst Maskin
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-29
128
2. Van de Graaff-generator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
129
3. Elektrisk felt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-24
130
4. Elektrisk ladning og elektriske felt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
131
5. Kondensator
Foreslå en bedre oversettelse
VI. Elektrisk strøm Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-01
132
1. Elektronisk krets
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-17
133
2. Ohms lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-15
134
3. Indre motstand
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-12-01
135
4. Kirchhoffs lover
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
136
5. Elektrisk motstand
Foreslå en bedre oversettelse
VII. Halvleder Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
137
1. Termistor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
138
2. Photoresistor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-17
139
3. Silisium
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-14
140
4. Rekombinasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-13
141
5. Intrensik halvleder
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-19
142
6. Halvleder
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-03
143
7. Brolikeretter
Foreslå en bedre oversettelse
VIII. Elektrisk strøm i væsker Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-07
144
1. Dissosiasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-06
145
2. Elektrolyse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
146
3. Blyakkumulator
Foreslå en bedre oversettelse
IX. Elektrisk strøm i gasser og vakuum Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-26
147
1. Ionisering – tap av elektrisk ladning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-19
148
2. Elektrisk utladning gjennom en gass
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-01
149
3. Spenning/strøm diagram – gassutladning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
150
4. Lysbue
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-28
151
5. Ruhmkorffs induktor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-28
152
6. Elektronstråle
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-01
153
7. Oscilloskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-30
154
8. Maltese Cross Tube
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
155
9. Regioner i Crookes rør
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
156
10. Sankt Elms ild
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
157
11. Neonlampe
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-25
158
12. Lysrør
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
159
13. Lynvern beskyttelse
Foreslå en bedre oversettelse
X. Magnetfelt Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-10
160
1. Magnet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-15
161
2. Ferromagnetisme
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-21
162
3. Magnetfelt rundt rett leder
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-21
163
4. Venstre regel Fleming hånd
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-01
164
5. Elektromagnetisk induksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-11
165
6. Lenz’ lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-20
166
7. Teltronrør
Foreslå en bedre oversettelse
XI. Vekselstrøm Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-11
167
1. Alternator og dynamo
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-10
168
2. 3-fase generator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-21
169
3. RLC-seriekrets
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-21
170
4. RLC-parallellkrets
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-11
171
5. Transformator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-09-29
172
6. Virvelstrøm
Foreslå en bedre oversettelse
XII. Optikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
173
1. Prisme
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-21
174
2. Subtraktiv og additiv fargeblanding
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-24
175
3. Newton’s fargehjulet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
176
4. Dobbeltspalte-eksperimentet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
177
5. Speil
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
178
6. Optisk linse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
179
7. Konveks linse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
180
8. Konkav linse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-25
181
9. Optisk defekt i øyet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-24
182
10. Akkommodasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-26
183
11. Lupe
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-25
184
12. Mikroskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-27
185
13. Keplers kikkert
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-27
186
14. Galileo kikkert
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
187
15. Konkave speil
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
188
16. Konveks spejl
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-28
189
17. Newtonsk reflektor teleskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-16
190
18. Lysflux
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
191
19. Lysstyrke
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-16
192
20. Belysningsstyrke
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-14
193
21. Svart legeme
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-02
194
22. Vart legeme – modell
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-19
195
23. Fotoelektrisk effekt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-23
196
24. Elektromagnetiske bølger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-11
197
25. Polariserande filter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
198
26. Røntgenrør
Foreslå en bedre oversettelse
XIII. Den spesielle relativitetsteorien Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-21
199
1. Michelson-Morley-eksperimentet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-06-07
200
2. Tidsdilatasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
201
3. Lengdekontraksjon
Foreslå en bedre oversettelse
XIV. Atomfysikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-28
202
1. Atom Model
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
203
2. Gullfolieeksperimentet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-06-07
204
3. Bohrs atommodell
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-10
205
4. Spektroskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-04
206
5. Comptonspredning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-17
207
6. Franck-Hertz eksperiment
Foreslå en bedre oversettelse
XV. Kjernefysikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
208
1. Stråling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
209
2. Radioaktiv nedbrytning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-12
210
3. Nedbrytningskjeden
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-14
211
4. Kjernereaksjon
Foreslå en bedre oversettelse
XVI. Matematikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-09-16
212
1. Pythagoras’ læresetning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-08
213
2. Radian
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
214
3. Enhetssirkelen
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-26
215
4. Vektoraddisjon
Foreslå en bedre oversettelse
XVII. Hvem er jeg Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
216
1. Lærer fra Moravia
Foreslå en bedre oversettelse