Laboratorní cvičení

Google Slides
Fyzika ve škole
 Práce s tablety 


Práce s tablety
Příspěvek  1. Základní fyzikální měření (měření hrany hranolku)
Příspěvek  2. Výpočet fyzikální veličiny pomocí změřených veličin (výpočet objemu hranolku)
Příspěvek  3. Kinematika rovnoměrného a rovnoměrně zrychleného pohybu
Příspěvek  4. Měření součinitele smykového tření
Příspěvek  5. Studium přeměn mechanické energie
Příspěvek  6. Ověření pravidla pro rovnovážnou polohu páky
Příspěvek  7. Rovnováha na kladkostroji
Příspěvek  8. Určení rychlosti vytékající kapaliny otvorem
Příspěvek  9. Měření elektrického napětí, elektrického proudu a rezistance
Příspěvek  10. Ověření Ohmova zákona. Stanovení charakteristiky lineárního odporu.
Příspěvek  11. Určení charakteristiky žárovky
Příspěvek  12. Určení charakteristiky polovodičové diody
Příspěvek  13. Určení kapacity kondenzátoru měřením střídavého proudu a napětí
Příspěvek  14. Určení indukčnosti cívky střídavým proudem
Příspěvek  15. Určení setrvačné hmotnosti tělesa mechanickým oscilátorem
Příspěvek  16. Ověření vztahu pro periodu kyvadla
Příspěvek  17. Určení rychlosti zvuku kundtovou trubicí
Příspěvek  18. Určení indexu lomu skla a vody, určení mezního úhlu
Příspěvek  19. Určení vlnové délky pomocí optické mřížky
Příspěvek  20. Měření ohniskové vzdálenosti spojné čočky
Příspěvek  21. Určení měrné tepelné kapacity pevné látky pomocí směšovacího kalorimetru
Příspěvek  22. Určení povrchového napětí kapaliny
Příspěvek  23. Statistická povaha radioaktivní přeměny, ochrana před zářením
Příspěvek  24. Působení magnetického pole na dráhu částice beta