Физика в училище – HTML5

Предложи по-добър превод Предложи по-добър превод: www_bg.xml   bg.xml
Създайте друга езикова версия Създайте друга езикова версия: www_bg.xml   bg.xml

I. Механика Предложи по-добър превод
Start 17-11-19
1
1 . Наклонена равнина
Предложи по-добър превод
Start 18-01-07
2
2 . Успоредник на силите
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
3
3 . Шублер
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
4
4 . Микрометър
Предложи по-добър превод
Start 18-09-18
5
5 . Движение
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
6
6 . Движение по окръжност
Предложи по-добър превод
Start 17-12-16
7
7 . Прост полиспаст
Предложи по-добър превод
Start 18-01-09
8
8 . Полиспаст
Предложи по-добър превод
Start 18-01-06
9
9 . Лост
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
10
10 . Първи закон на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
11
11 . Втори закон на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 17-11-27
12
12 . Трети закон на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
13
13 . Механична работа
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
14
14 . Еластични удари
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
15
15 . Нееластични удари
Предложи по-добър превод
Start 18-02-16
16
16 . Закон за запазване на енергията
Предложи по-добър превод
Start 18-06-24
17
17 . Махало на Максуел
Предложи по-добър превод
Start 19-04-07
18
18 . Масов инерционен момент
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
19
19 . Триене и въздушното съпротивление
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
20
20 . Люлка на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 18-01-11
21
21 . Принципът на Архимед
Предложи по-добър превод
Start 18-01-24
22
22 . Картезианский водолаз
Предложи по-добър превод
Start 18-05-31
23
23 . Либела
Предложи по-добър превод
Start 19-03-16
24
24 . Скачени съдове
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
25
25 . Налягане
Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
26
26 . Помпа
Предложи по-добър превод
Start 17-12-02
27
27 . Закон на Паскал
Предложи по-добър превод
Start 18-01-21
28
28 . Закон Бернулли
Предложи по-добър превод
Start 19-03-26
29
29 . Подемна сила
Предложи по-добър превод
Start 18-03-03
30
30 . Център на тежестта
Предложи по-добър превод
Start 18-08-03
31
31 . Механично равновесие 1
Предложи по-добър превод
Start 18-03-14
32
32 . Механично равновесие 2
Предложи по-добър превод
Start 18-02-07
33
33 . Механично равновесие 3
Предложи по-добър превод
II. Гравитационно поле Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
34
1 . Закон за всеобщото привличане
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
35
2 . Интензитет на гравитационно поле
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
36
3 . Гравитационно поле
Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
37
4 . Хомогенна гравитационно поле
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
38
5 . Географска координатна система
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
39
6 . Земно ускорение
Предложи по-добър превод
Start 18-06-07
40
7 . Махало на Фуко
Предложи по-добър превод
Start 19-01-04
41
8 . Безтегловност
Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
42
9 . Супер асансьор
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
43
10 . Свободно падане
Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
44
11 . Свободно падане на Луната
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
45
12 . Тяло хвърлено хоризонтално
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
46
13 . Тяло хвърлено хоризонтално 2
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
47
14 . Свободно падане – експеримент
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
48
15 . Поток на течността през отвор
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
49
16 . Тяло хвърлено вертикално нагоре
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
50
17 . Тяло хвърлено под ъгъл
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
51
18 . Тяло хвърлено под ъгъл – граната
Предложи по-добър превод
Start 18-06-27
52
19 . Траектории и орбити
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
53
20 . Орбитално оръдие на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
54
21 . Геостационарна орбита
Предложи по-добър превод
Start 18-10-08
55
22 . Първият закона на Кеплер
Предложи по-добър превод
Start 18-01-06
56
23 . Втори закон на Кеплер
Предложи по-добър превод
Start 17-10-01
57
24 . Трети закон на Кеплер – вътрешни планети
Предложи по-добър превод
Start 18-07-02
58
25 . Трети закон на Кеплер – външни планети
Предложи по-добър превод
Start 18-06-02
59
26 . Слънчева система
Предложи по-добър превод
Start 18-06-05
60
27 . Фаза на Луната
Предложи по-добър превод
Start 18-10-02
61
28 . Съзвездие
Предложи по-добър превод
Start 18-10-14
62
29 . Закони на Кеплер
Предложи по-добър превод
III. Mеханични трептения и вълни Предложи по-добър превод
Start 18-01-18
63
1 . Осцилатори
Предложи по-добър превод
Start 18-03-06
64
2 . Движение по окръжност
Предложи по-добър превод
Start 19-03-29
65
3 . Хармонично трептене
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
66
4 . Суперпозиция
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
67
5 . Суперпозиция f1 = f2
Предложи по-добър превод
Start 19-05-17
68
6 . Суперпозиция f1 ≈ f2
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
69
7 . Фаза
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
70
8 . Правоъгълен импулс
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
71
9 . Фигура на Лисажу
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
72
10 . Затихващи трептения
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
73
11 . Принудени трептения
Предложи по-добър превод
Start 19-05-06
74
12 . Математичното махало
Предложи по-добър превод
Start 18-07-02
75
13 . Математичното махало – Хеликоптер
Предложи по-добър превод
Start 17-12-29
76
14 . Хармоничен осцилатор
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
77
15 . Хармоничен осцилатор – Хеликоптер
Предложи по-добър превод
Start 17-12-19
78
16 . Две механични осцилатори
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
79
17 . Отражение
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
80
18 . Пречупване
Предложи по-добър превод
Start 17-11-27
81
19 . Отражение на вълна от граница
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
82
20 . Стояща вълна
Предложи по-добър превод
Start 17-12-30
83
21 . Резонанс
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
84
22 . Скорост на звука
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
85
23 . Доплеров ефект
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
86
24 . Ударна вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-02-01
87
25 . Принцип на Хюйгенс–Френел
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
88
26 . Модели на вълни
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
89
27 . Стояща вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
90
28 . Уред вълни от махала
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
91
29 . Модел на напречна вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
92
30 . Вълни
Предложи по-добър превод
Start 18-07-30
93
31 . Звук
Предложи по-добър превод
IV. Термодинамика и молекулна физика Предложи по-добър превод
Start 18-02-10
94
1 . Брауново движение
Предложи по-добър превод
Start 18-02-10
95
2 . Дифузия
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
96
3 . Закон на Максуел за разпределение на молекулите в газовете по скорости
Предложи по-добър превод
Start 17-12-05
97
4 . Термометърът на Галилео
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
98
5 . Температурните скали
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
99
6 . Механичен еквивалент на топлината
Предложи по-добър превод
Start 18-05-10
100
7 . Вътрешна енергия
Предложи по-добър превод
Start 17-12-12
101
8 . Предаване на топлина – конвекция
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
102
9 . Предаване на топлина – радиация
Предложи по-добър превод
Start 17-12-12
103
10 . Предаване на топлина – проводимост
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
104
11 . Изотермен процес
Предложи по-добър превод
Start 17-12-14
105
12 . Изобарен процес
Предложи по-добър превод
Start 17-12-16
106
13 . Изохорен процес
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
107
14 . Адиабатен процес
Предложи по-добър превод
Start 19-05-09
108
15 . Цикъл на Карно
Предложи по-добър превод
Start 18-08-02
109
16 . Парна машина
Предложи по-добър превод
Start 18-01-13
110
17 . Двутактов двигател
Предложи по-добър превод
Start 18-01-13
111
18 . Четиритактов двигател
Предложи по-добър превод
Start 18-01-14
112
19 . Дизелов двигател
Предложи по-добър превод
Start 18-01-14
113
20 . Ванкелов двигател
Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
114
21 . Вечен двигател
Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
115
22 . Жадното пате
Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
116
23 . Хладилник
Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
117
24 . Сапунен мехур – експеримент
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
118
25 . Температура на кипене – Атмосферно налягане
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
119
26 . Температура на кипене – Надморска височина
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
120
27 . Атмосферно налягане – Надморска височина
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
121
28 . Атмосфера на Земята
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
122
29 . Абсолютна влажност
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
123
30 . Относителна влажност
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
124
31 . Точка на оросяването
Предложи по-добър превод
V. Електростатика Предложи по-добър превод
Start 19-05-21
125
1 . Машина на Уимшърст
Предложи по-добър превод
Start 19-03-29
126
2 . Генератор на Ван де Грааф
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
127
3 . Электрическое поле
Предложи по-добър превод
Start 18-03-24
128
4 . Заряди и полета
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
129
5 . Кондензатор
Предложи по-добър превод
VI. Електрически ток Предложи по-добър превод
Start 18-10-01
130
1 . Електрическа верига
Предложи по-добър превод
Start 18-03-17
131
2 . Закон на Ом
Предложи по-добър превод
Start 18-03-15
132
3 . Вътрешно съпротивление
Предложи по-добър превод
Start 18-12-01
133
4 . Закони на Кирхоф
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
134
5 . Електрическо съпротивление
Предложи по-добър превод
VII. Полупроводници Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
135
1 . Терморезистор
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
136
2 . Фоторезистор
Предложи по-добър превод
Start 18-05-17
137
3 . Силиций
Предложи по-добър превод
Start 18-05-14
138
4 . Генерация на токоносители в полупроводника
Предложи по-добър превод
Start 18-05-13
139
5 . Собствена проводимост
Предложи по-добър превод
Start 18-05-19
140
6 . Полупроводници
Предложи по-добър превод
Start 18-01-03
141
7 . Токоизправител Грец
Предложи по-добър превод
VIII. Електрически ток в течността Предложи по-добър превод
Start 18-05-07
142
1 . Електролитна дисоциация
Предложи по-добър превод
Start 18-05-06
143
2 . Електролиза
Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
144
3 . Оловно-киселинна батерия
Предложи по-добър превод
IX. Електрически ток във вакуум и газове Предложи по-добър превод
Start 18-02-26
145
1 . Йонизация – зарядът на електроскопа намалява
Предложи по-добър превод
Start 17-12-19
146
2 . Несамостоятелен разряд
Предложи по-добър превод
Start 18-01-01
147
3 . Изследване на газов разряд
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
148
4 . Дъгов разряд
Предложи по-добър превод
Start 17-12-28
149
5 . Бобина Румкорф
Предложи по-добър превод
Start 17-12-28
150
6 . Катоден лъч
Предложи по-добър превод
Start 18-01-01
151
7 . Осцилоскоп
Предложи по-добър превод
Start 17-12-30
152
8 . Тръба на Крук – Малтийски кръст
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
153
9 . Електрическият заряд при понижено налягане
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
154
10 . Огън на свети Елм
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
155
11 . Глим лампа
Предложи по-добър превод
Start 18-02-25
156
12 . Луминесцентна лампа
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
157
13 . Мълниезащита
Предложи по-добър превод
X. Магнитно поле Предложи по-добър превод
Start 18-01-10
158
1 . Магнит
Предложи по-добър превод
Start 18-03-15
159
2 . Феромагнетизъм
Предложи по-добър превод
Start 18-06-21
160
3 . Закон на Ампер
Предложи по-добър превод
Start 17-12-21
161
4 . Правило на дясната ръка
Предложи по-добър превод
Start 18-06-01
162
5 . Електромагнитна индукция
Предложи по-добър превод
Start 18-03-11
163
6 . Закон на Ленц
Предложи по-добър превод
Start 18-05-20
164
7 . Бобини на Хелмхолц
Предложи по-добър превод
XI. Променлив ток Предложи по-добър превод
Start 18-03-11
165
1 . Алтернатор и динамо
Предложи по-добър превод
Start 18-03-10
166
2 . Трифазен генератор
Предложи по-добър превод
Start 18-03-21
167
3 . RLC серия верига
Предложи по-добър превод
Start 18-03-21
168
4 . RLC паралелна верига
Предложи по-добър превод
Start 18-03-11
169
5 . Трансформатор
Предложи по-добър превод
XII. Оптика Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
170
1 . Призма
Предложи по-добър превод
Start 18-07-21
171
2 . Субтрактивно и адитивно смесване на цветовете
Предложи по-добър превод
Start 18-06-24
172
3 . Смесване на цветовете
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
173
4 . Експериментът на Томас Йънг
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
174
5 . Огледала
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
175
6 . Леща
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
176
7 . Събирателна леща
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
177
8 . Разсейвателна леща
Предложи по-добър превод
Start 18-03-25
178
9 . Дефекти на очите
Предложи по-добър превод
Start 18-03-24
179
10 . Акомодация
Предложи по-добър превод
Start 18-03-26
180
11 . Лупа
Предложи по-добър превод
Start 18-03-25
181
12 . Микроскоп
Предложи по-добър превод
Start 18-03-27
182
13 . Тръба на Кеплер
Предложи по-добър превод
Start 18-03-27
183
14 . Тръба на Галилей
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
184
15 . Вдлъбнати огледала
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
185
16 . Изпъкнали огледала
Предложи по-добър превод
Start 18-03-28
186
17 . Телескоп система Нютон
Предложи по-добър превод
Start 18-04-16
187
18 . Светлинен поток
Предложи по-добър превод
Start 18-01-06
188
19 . Интензитета на светлината
Предложи по-добър превод
Start 18-04-16
189
20 . Осветеност
Предложи по-добър превод
Start 18-04-14
190
21 . Абсолютно черно тяло
Предложи по-добър превод
Start 17-12-02
191
22 . Модел на абсолютно черно тяло
Предложи по-добър превод
Start 18-04-19
192
23 . Фотоелектричен ефект
Предложи по-добър превод
Start 18-06-23
193
24 . Електромагнитна вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-04-11
194
25 . Поляризационен филтър
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
195
26 . Рентгенова тръба
Предложи по-добър превод
XIII. Специална теория на относителността Предложи по-добър превод
Start 17-12-21
196
1 . Опит на Майкелсън-Морли
Предложи по-добър превод
Start 17-12-17
197
2 . Разтегляне на времето
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
198
3 . Свиване на дължините
Предложи по-добър превод
XIV. Атомна физика Предложи по-добър превод
Start 18-01-28
199
1 . Модели на атома
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
200
2 . Експеримент на Ръдърфорд
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
201
3 . Модел на Бор
Предложи по-добър превод
Start 18-01-10
202
4 . Спектроскоп
Предложи по-добър превод
Start 17-12-04
203
5 . Ефект на Комптън
Предложи по-добър превод
Start 18-02-17
204
6 . Експеримент на Франк и Херц
Предложи по-добър превод
XV. Ядрена физика Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
205
1 . Радиоактивност
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
206
2 . Закон за радиоактивното разпадане
Предложи по-добър превод
Start 18-05-12
207
3 . Радиоактивни серия
Предложи по-добър превод
Start 18-01-14
208
4 . Ядрена реакция
Предложи по-добър превод
XVI. Математика Предложи по-добър превод
Start 18-09-16
209
1 . Питагорова теорема
Предложи по-добър превод
Start 19-04-08
210
2 . Радиан
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
211
3 . Единична окръжност
Предложи по-добър превод
Start 18-07-26
212
4 . Сума на вектори
Предложи по-добър превод
XVII. Кой съм аз Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
213
1 . Учител от Моравия
Предложи по-добър превод
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.