Fysica op school – HTML5

Foreslå en bedre oversettelse Foreslå en bedre oversettelse: www_nl.xml   nl.xml
Lag en annen språkversjon Lag en annen språkversjon: www_nl.xml   nl.xml

I. Mechanica Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-19
1
1. Hellend vlak
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-07
2
2. Parallellogram van krachten
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-15
3
3. Schuifmaat
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-30
4
4. Micrometer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-09-18
5
5. Beweging
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-11-22
6
6. Cirkelbeweging met constante hoeksnelheid
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-16
7
7. Vaste en losse katrol
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-09
8
8. Katrollen
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
9
9. Hefboom principe
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
10
10. De eerste wet van Newton
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-20
11
11. De tweede wet van Newton
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-27
12
12. De derde wet van Newton
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-12
13
13. Arbeid
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-12-27
14
14. Elastische botsing
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-12-27
15
15. Onelastische botsing
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-16
16
16. Wet van behoud van energie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-24
17
17. Wiel van Maxwell
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-04
18
18. Weerstand en wrijving
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
19
19. Newtonpendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-11
20
20. Wet van Archimedes
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-24
21
21. Cartesische duiker
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-31
22
22. Waterpas
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-16
23
23. Wet van de communicerende vaten
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
24
24. Druk
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
25
25. Pomp
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-02
26
26. Wet van Pascal
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-21
27
27. Wet van Bernoulli
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-26
28
28. Liftkracht
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-03
29
29. Zwaartepunt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-08-03
30
30. Mechanisch evenwicht 1
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-14
31
31. Mechanisch evenwicht 2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-07
32
32. Mechanisch evenwicht 3
Foreslå en bedre oversettelse
II. Zwaartekrachtveld Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-02-25
33
1. Gravitatiewet van Newton
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-30
34
2. Gravitationele veldsterkte
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
35
3. Zwaartekrachtsveld
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
36
4. Valversnelling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-02
37
5. Geografische coördinaten
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-24
38
6. Zwaartekrachtversnelling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-07
39
7. Slinger van Foucault
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-01-04
40
8. Gewichtloosheid
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
41
9. Super lift
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-09
42
10. Vrije val
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
43
11. Buis van Newton
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-13
44
12. Samenstelling van bewegingen
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-25
45
13. Horizontale worp
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
46
14. Vrije val experiment
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-05
47
15. Vrije uitstroming uit een vat
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-13
48
16. Verticale worp
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-14
49
17. Projectielbeweging
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-02
50
18. Projectielbeweging – handgranaat
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-27
51
19. Baan van hemellichamen
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
52
20. Newton’s kanon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-27
53
21. Geostationaire satelliet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-08
54
22. Eerste wet van Kepler
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
55
23. Tweede wet van Kepler
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-10-01
56
24. Derde wet van Kepler – binnenste planeten
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-02
57
25. Derde wet van Kepler – buitenste planeten
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-02
58
26. Zonnestelsel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-05
59
27. Schijngestalten
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-02
60
28. Sterrenbeeld
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-14
61
29. Wetten van Kepler
Foreslå en bedre oversettelse
III. Trillingen en golven Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-18
62
1. Oscillatoren
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-06
63
2. Cirkelbeweging
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-29
64
3. Trilling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
65
4. Superpositie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
66
5. Superpositie f1 = f2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
67
6. Superpositie f1 ≈ f2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-28
68
7. Fase
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
69
8. Blokgolf
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
70
9. Lissajousfiguur
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-27
71
10. Gedempte oscillator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-29
72
11. Gedwongen oscillator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-23
73
12. Slinger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-02
74
13. Slinger – Helikopter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-29
75
14. Harmonische oscillator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
76
15. Harmonische oscillator – Helikopter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-19
77
16. Gekoppelde oscillatoren
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
78
17. Reflectie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
79
18. Refractie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-27
80
19. Transversale golven in een touw
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
81
20. Staande golf
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-30
82
21. Resonantie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-29
83
22. Geluidssnelheid
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-18
84
23. Dopplereffect
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-29
85
24. Schokgolf
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-01
86
25. Principe van Huygens-Fresnel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
87
26. Golf slinger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
88
27. Staande golf
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
89
28. Pendulum golven
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
90
29. Golvenapparaat voor transversale golven
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
91
30. Golf
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-30
92
31. Geluid
Foreslå en bedre oversettelse
IV. Thermodynamica en Molecuulfysica Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-10
93
1. Brownse beweging
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-10
94
2. Diffusie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
95
3. Maxwell-Boltzmann-verdeling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-05
96
4. Galileithermometer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-03
97
5. Temperatuurschaal
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-04
98
6. Mechanisch equivalent van warmte
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-10
99
7. Inwendige energie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-12
100
8. Flow (konvekce)
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
101
9. Straling (radiatie)
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-12
102
10. Geleiding (conductie)
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-14
103
11. Isotherm proces
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-14
104
12. Isobaar proces
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-16
105
13. Isochoor proces
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-16
106
14. Adiabatisch proces
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-01
107
15. Carnotproces
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-08-02
108
16. Stoomlocomotief
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-13
109
17. Tweetaktmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-13
110
18. Viertaktmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-14
111
19. Dieselmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-14
112
20. Wankelmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
113
21. Perpetuum mobile
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
114
22. Drinkend vogeltje
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
115
23. Refrigerator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
116
24. Capillariteit
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-03
117
25. Kookpunt – Luchtdruk
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-03
118
26. Kookpunt – Hoogte
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-03
119
27. Luchtdruk – Hoogte
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
120
28. Aardatmosfeer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-02
121
29. Absolute vochtigheid
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-02
122
30. Relatieve vochtigheid
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-02
123
31. Dauwpunt
Foreslå en bedre oversettelse
V. Elektrostatica Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-02
124
1. Vandegraaffgenerator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-18
125
2. Elektrisch veld
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-24
126
3. Elektrisch veld en veldsterkte
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
127
4. Condensator
Foreslå en bedre oversettelse
VI. Elektrische stroom Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-01
128
1. Elektrisch netwerk
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-17
129
2. Wet van Ohm
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-15
130
3. Inwendige weerstand
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-12-01
131
4. Elektriciteitswetten van Kirchhoff
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
132
5. Elektrische weerstand
Foreslå en bedre oversettelse
VII. Halfgeleider Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
133
1. Thermistor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
134
2. Lichtgevoelige weerstand
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-17
135
3. Silicium
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-14
136
4. Generatie van een elektron – gat paar
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-13
137
5. Intrinsieke halfgeleider
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-19
138
6. Halfgeleider
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-03
139
7. Bruggelijkrichter
Foreslå en bedre oversettelse
VIII. Stroomgeleiding vloeistoffen Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-07
140
1. Dissociatie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-06
141
2. Elektrolyse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
142
3. Loodaccu
Foreslå en bedre oversettelse
IX. Elektriciteit in gassen en vacuüm Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-26
143
1. Ionisatie – ontladen van de elektroscoop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-19
144
2. Gasontlading
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-01
145
3. Stroom-spanning karakteristieken
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
146
4. Vlamboog
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-28
147
5. Vonkinductor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-28
148
6. Kathodestraal
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-01
149
7. Oscilloscoop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-30
150
8. Crookes-buis – Maltezer kruis
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
151
9. Elektrische ontlading in lucht.
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
152
10. Sint-Elmusvuur
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
153
11. Neonsignaallamp
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-25
154
12. Fluorescentielamp
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
155
13. Bliksembeveiliging
Foreslå en bedre oversettelse
X. Magnetisch veld Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-10
156
1. Magneet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-15
157
2. Ferromagnetisme
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-21
158
3. Magneetveld rond stroomdraad
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-21
159
4. Linkerhandregel van Fleming
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-01
160
5. Elektromagnetische inductie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-11
161
6. Wet van Lenz
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-20
162
7. Helmholtz-spoelen
Foreslå en bedre oversettelse
XI. Wisselstroom Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-11
163
1. Alternator en dynamo
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-10
164
2. Driefasengenerator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-21
165
3. RLC seriekring
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-21
166
4. RLC-parallelkring
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-11
167
5. Transformator
Foreslå en bedre oversettelse
XII. Optica Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-22
168
1. Prisma
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-21
169
2. Subtractieve en additieve kleurmenging
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-24
170
3. Newtonschijf
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-29
171
4. Tweespletenexperiment
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
172
5. Spiegels
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-23
173
6. Lens
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-29
174
7. Positieve lens
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-12-05
175
8. Negatieve lens
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-25
176
9. Visuele gebreken
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-24
177
10. Accommodatie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-26
178
11. Loep
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-25
179
12. Microscoop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-27
180
13. Keplertelescoop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-27
181
14. Hollandse kijker
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-15
182
15. Holle spiegel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-15
183
16. Bolle spiegel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-28
184
17. Newtontelescoop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-16
185
18. Lichtstroom
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
186
19. Lichtsterkte
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-16
187
20. Verlichtingssterkte
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-14
188
21. Zwarte straler
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-02
189
22. Zwarte straler – model
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-19
190
23. Foto-elektrisch effect
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-23
191
24. Electromagnetische golven
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-11
192
25. Polarisatiefilter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
193
26. Röntgenbuis
Foreslå en bedre oversettelse
XIII. Speciale relativiteitstheorie Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-21
194
1. Michelson-Morley-experiment
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-17
195
2. Tijddilatatie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-19
196
3. Lengtecontractie
Foreslå en bedre oversettelse
XIV. Atoomfysica Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-28
197
1. Atoommodel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
198
2. Rutherford goud folie experiment
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
199
3. Atoommodel van Bohr
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-10
200
4. Spectroscoop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-04
201
5. Compton-effect
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-17
202
6. Franck–Hertz experiment
Foreslå en bedre oversettelse
XV. Kernfysica Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
203
1. Straling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-21
204
2. Vervalwet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-12
205
3. Radioactief verval (series)
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-14
206
4. Kernreactie
Foreslå en bedre oversettelse
XVI. Wiskunde Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-09-16
207
1. Stelling van Pythagoras
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-09-26
208
2. Radian
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-22
209
3. Eenheidscirkel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-26
210
4. Optellen van Vectoren
Foreslå en bedre oversettelse
XVII. Wie ben ik Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
211
1. Leraar uit Moravië
Foreslå en bedre oversettelse
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.