Tag Archives: Laboratorní cvičení

Určení vlnové délky pomocí optické mřížky

Optická mřížka je soustava velmi úzkých štěrbin o šířce a, vzdálených od sebe vždy o periodu mřížky (mřížkovou konstantu) b. Když ji osvětlíme rovnoběžnými paprsky, dojde k ohybu a za štěrbinami mají paprsky různý směr. Dojde k dráhovému posunu a interferenci.
Ohybový obrazec vytvořený mřížkou má velmi úzká interferenční maxima, která jsou od se vzdálena tím více, čím je perioda mřížky menší.
Acrobat Reader MS WordMěření ohniskové vzdálenosti spojné čočky

Pro zobrazování čočkami se používají opět tři významné paprsky:
1. Paprsek rovnoběžný s optickou osou se láme u spojky do obrazového ohniska , u rozptylky od něj (prodloužený paprsek prochází ohniskem ).
2. Paprsek procházející optickým středem nemění svůj směr.
3. Paprsek, který u spojky prochází předmětovým ohniskem F a u rozptylky směřuje do předmětového ohniska F, se láme rovnoběžně s optickou osou.
Acrobat Reader MS WordUrčení povrchového napětí kapaliny

Vrstva molekul, které mají vzdálenost od volného povrchu kapaliny vzdálenost menší než je vzdálenost silového působení, se nazývá povrchová vrstva kapaliny. Na každou molekulu ležící v povrchové vrstvě kapaliny působí sousední molekuly výslednou přitažlivou silou, která má směr dovnitř kapaliny. Volný povrch je kolmý na směr této síly.
Při posunutí molekuly z vnitřku kapaliny do povrchové vrstvy je nutno vykonat práci k překonání této síly. Molekuly povrchové vrstvy mají větší energii než ostatní molekuly. Celá povrchová vrstva má povrchovou energii – jedna ze složek vnitřní energie kapaliny.
Když chceme zvětšit velikost povrchu kapaliny, musíme dodat přírůstek povrchové energie, kterou musíme dodat molekulám, které se staly molekulami povrchové vrstvy kapaliny.
Veličina, která charakterizuje závislost povrchové energie kapaliny na jejím povrchu je povrchové napětí.
Acrobat Reader MS WordStatistická povaha radioaktivní přeměny, ochrana před zářením

Přístroj je určen k detekci záření beta/gama Geiger-Muellerovou trubicí. GM trubice má plynovou náplň s příměsí organických par. V případě průniku částice beta do trubice následuje ionizace náplně, při které vlivem ionizačního proudu dochází k impulsní změně napětí na anodě. Ta je základem informace o detekci částice.
Záření beta je detekováno přímo, záření gama pak prostřednictvím jeho interakce s materiálem pláště trubice (Comptonův efekt), při které dochází k uvolnění elektronů do trubice. Indikátor IRA-set je použitelný pro kontrolu nízkých aktivit (četností impulsů), nedává informaci o druhu částic a jejich energii. Indikátor je uspořádán v plastovém pouzdře a GM trubice je uložena v jeho úzké části. Proto při držení v ruce musí být uchopena široká část pouzdra. Úzká část musí být vždy volná a směřovat ke zdroji záření.
Acrobat Reader MS WordPůsobení magnetického pole na dráhu částice beta

Z učebnic fyziky je známo, že působením magnetického pole dochází ke změně dráhy záření alfa a beta (hmotné částice s el. nábojem). Vychýlení dráhy záření beta můžeme prokázat pomocí soupravy GAMABETA.
Doplněk DS-2 vložíme do příčné drážky stativu a na jeho plošinku těsně ke svislé zarážce přiložíme magnet. Ve stativu ukotvíme pouzdro indikátoru tak, aby osa stativu ležela v rovině souměrnosti pouzdra. Zdroj záření vložíme do otvoru stativu vedle DS-2.
Výstup záření beta nasměrujeme k indikátoru. Záření detekujeme ve 100 sec. intervalech opakované 3-5x. Po ukončení měření nasměrujeme výstup záření vlevo od indikátoru a potom vpravo. Všechny 3 polohy jsou aretovány kuličkovou západkou stativu. Opět měříme 3-5x v každé z obou poloh ŠDZZ-1. Výsledky měření uspořádáme do tabulky a podle zájmu matematicky upravíme. Pro větší přesvědčivost důkazu můžeme magnet přiložit na DS-2 opačným pólem (změna směru siločar) a měření opakovat.
Acrobat Reader MS Word