Pro výukové účely na SPŠ Zlín
vytvořil RNDr.Vladimír Vaščák


II. Agregační dotazy

Používáme tyto funkce:
o SUM ()
o MIN ()
o MAX ()
o COUNT ()
o AVG ()

1. Nejvyšší ročník

SELECT MAX(rocnik) AS MaxRocnik FROM zaci

Úkol: vytvořte SQL dotaz, který najde nejstaršího studenta (pouze datum), uložte jako nejstarší_student
Pozn.: dotaz, který ukáže i jméno nejstaršího studenta je vnořený dotaz:
SELECT jmeno, datum FROM zaci WHERE datum = (SELECT MIN(datum) FROM zaci)

2. Seskupení hodnot: GROUP BY

Počty studentů ve třídách
SELECT rocnik, skupina, COUNT(cislo) AS pocet FROM zaci GROUP BY rocnik, skupina

Úkol.: vytvořte SQL dotaz, který spočítá počty jmen studentů, uložte jako jména_studentů

3. Kritéria pro řazení: HAVING

Omezuje rozsah tabulky, vyřadí ty, které neodpovídají podmínce.
Vyřadí z výpisu třídy, které mají méně než 30 žáků
SELECT rocnik, skupina, COUNT(cislo) AS pocet FROM zaci GROUP BY rocnik, skupina HAVING COUNT(cislo) > 29

Úkol.: vytvořte SQL dotaz, který spočítá jména vyřadí ta, která se vyskytují pouze jednou a setřídí podle výskytu, uložte jako vyřadit_jména

© 2007 Pro výuku na SPŠ Zlín připravil RNDr. Vladimír Vaščák