Základy programování (Pascal)


  Jméno:  


1. Přiřaďte správná tvrzení týkající se algoritmu
         týká se celé skupiny úloh téhož typu
         v konečném počtu kroků se musí dospět k výsledku
         musí být přesný a jednoznačný
         jednotlivé operace musejí být proveditelné v konečném časovém intervalu

2. Přiřaďte správně pojmy
         pravidla pro tvorbu jazykových konstrukcí
         význam jazykových konstrukcí

3. Přiřaďte správně pojmy týkající se překladačů
         slouží pro překlad algoritmů zapsaných ve vyšším programovacím jazyce do strojového kódu
         umožňuje přímo vykonávat zápis jiného programu v jeho zdrojovém kódu ve zvoleném programovacím jazyce

4. Přiřaďte správně datové typy
         Celočíselné -32768..32767
         Znakové řetězec max 255 znaků dlouhý
         Znakové jeden znak
         Desetinné -2.9E-39..1.7E38
         Logické true (je pravda); false (není pravda)

5. Přiřaďte správně operátory
         logický součin (a)
         negace
         operátor přiřazení
         logický součet (nebo)

6. Přiřaďte správně aritmetické operátory
         desetinné dělení
         rozdíl
         celočíselné dělení
         zbytek po celočíselném dělení
         součin
         součet

7. Jaká bude hodnota proměnné i v tomto příkladu:
i := 3;
i : = i + 2;
         3
         5
         4
         2

8. Jaká bude hodnota proměnné i v tomto příkladu:
i := 10;
i := i mod 4;
         6
         8
         2
         2.5

9. Vývojový diagram na obrázku lze zapsat jako
        
i := 2;
while i > 2 do i := 5;

        
repeat
    i := 2;
until i > 2;
i := 5;

        
i := 2;
case i of
   2: i := 5;
end;

        
for i := 2 to 5 do i := 2;

        
i := 2;
if i > 2 then i := 5;

        
i := 2;
if i > 2 then i := 5 else i := 2;


10. Vývojový diagram na obrázku lze zapsat jako
        
i := 2;
while i > 2 do i := i * 2;
i := i / 2;

        
i := 2;
repeat
   i := i * 2;
   i := i / 2;
until i > 2;

        
i := 2;
if i > 2 then i := i * 2 else i := i / 2;

        
i := 2;
if i > 2 then i := i * 2;
i := i / 2;

        
i := 2;
case i of
   1: i := i * 2;
   2: i := i / 2;
end;

        
for i := 0 to 2 do i := i * 2;
i := i / 2;


11. Vývojový diagram na obrázku lze zapsat jako
        
i := 2;
if i > 2 then begin
   i := i * 2;
   i := i / 2;
   i := 5;
end;

        
if i > 2 then i := i + 2 else i := i - 2;
i := 5;

        
i := 2;
case i of
   1: i := i + 2;
   2: i := i - 2;
   5: i := 5;
end;

        
i := 2;
repeat
   i := i * 2;
   i := i / 2;
   i := 5;
until i = 2;

        
i := 2;
while i > 2 do begin
   i := i * 2;
   i := i / 2;
   i := 5;
end;

        
for i := 0 to 2 do begin
   i := i * 2;
   i := i / 2;
   i := 5;
end;


12. Vývojový diagram na obrázku lze zapsat jako
        
i := 0;
if i > 10 then i := i + 2;

        
if i > 10 then i := i + 2 else i := 0;

        
i := 0;
while i > 10 do i := i + 2;

        
for i := 0 to 10 do i := i + 2;

        
i := 0;
repeat i := i + 2; until i > 10;


13. Vývojový diagram na obrázku lze zapsat jako
        
i := 0;
repeat i := i + 1; until i < 10;

        
i := 0;
if i < 10 then i := i + 1;

        
if i < 10 then i := i + 1 else i := 0;

        
i := 0;
while i < 10 do i := i + 1;

        
for i := 0 to 10 do i := i + 1;


14. Vývojový diagram na obrázku lze zapsat jako
        
if i < 10 then k := k + 2 else k := 0;

        
k := 0;
while i < 10 do k := k + 2;

        
k := 0;
repeat k := k + 2; until i < 10;

        
k := 0;
for i := 0 to 10 do k := k + 2;

        
k := 0;
if i < 10 then k := k + 2;


15. Hodnota proměnné i bude
         2
         5
         7
         6

16. Hodnota proměnné i bude
         4
         2
         3
         1

17. Hodnota proměnné i bude
         1
         2
         5
         3
         4
         0

18. Hodnota proměnné i bude
         12
         10
         8
         2
         0

19. Hodnota proměnné i bude
         10
         9
         0
         1

20. Hodnota proměnné k bude
         21
         20
         12
         11
         10
         2
         0
         1
         22

 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Základy programování (Pascal) v 1.0 - úno 2010).