Algoritmizace


  Jméno:  


1. Na obrázku jsou značky zleva doprava
         příkaz - začátek, konec - podmínka
         začátek, konec - podmínka - příkaz
         příkaz - podmínka - začátek, konec
         podmínka - příkaz - začátek, konec

2. Na obrázku jsou alternativy zleva doprava
         neúplná a úplná
         neúplná a několikanásobná
         úplná a několikanásobná
         úplná a neúplná

3. Na obrázku jsou zleva doprava
         for cyklus a cyklus s podmínkou na konci
         cyklus s podmínkou na konci a na začátku
         cyklus s podmínkou na začátku a na konci
         for cyklus a cyklus s podmínkou na začátku

4. Na obrázku jsou zleva doprava
         několikanásobná alternativa a for cyklus
         for cyklus a několikanásobná alternativa

5. Barevný obrázek představuje (2 odpovědi)
         Strukturogram
         Nassi–Shneiderman diagram
         Vývojový diagram

6.
Formulace problému
1
Analýza úlohy
2
Sestavení programu
3
Odladění programu

Kam patří Vytvoření algoritmu
         1
         2
         3

7. Překladač odhalí chyby
         syntaktické
         logické

8.
var cislo1= "1";
var cislo2 = 2;
x = cislo1 + cislo2;

Co bude výsledkem
         12
         "12"
         3
         nelze určit, záleží na jazyku

9.
Záměna proměnných.

dočasná = zmrzlina2;
***
zmrzlina1 = dočasná;

Nahraďte ***
         zmrzlina2 = zmrzlina1;
         dočasná = zmrzlina2;
         dočasná = zmrzlina1;
         zmrzlina1 = zmrzlina2;

10. Pro dělení používáme symbol
         /
         ÷
         :

11. Pro násobení používáme symbol
         ×
         ·
         *

12.
Pro symbol "je rovno" používáme
vyberte správné odpovědi
         = v Pascalu
         == např. v JavaScriptu, C♯
         = např. v JavaScriptu, C♯
         == v Pascalu

13.
Pro symbol "přiřaď" používáme
vyberte správné odpovědi
         = např. v JavaScriptu, C♯
         == v Pascalu
         == např. v JavaScriptu, C♯
         := např. v JavaScriptu, C♯
         = v Pascalu
         := v Pascalu

14.
Logický součin
označte správné odpovědi
         && např. v JavaScriptu, C♯
         || např. v JavaScriptu, C♯
         and v Pascalu
         && v Pascalu

15.
Logický součet
označte správné odpovědi
         or v Pascalu
         | např. v JavaScriptu, C♯
         or např. v JavaScriptu, C♯
         || např. v JavaScriptu, C♯

16.
Logická negace
označte správné odpovědi
         || např. v JavaScriptu, C♯
         not např. v JavaScriptu, C♯
         not v Pascalu
         ! např. v JavaScriptu, C♯;

17.
Zápisu:

if (b == 0) {
    podil = " nelze dělit nulou";
} else {
    podil = a/b;
}

odpovídá diagram
         1.
         2.
         3.
         4.

18.
Pro symbol modulo se používá
Označte správné odpovědi
         % např. v JavaScriptu, C♯
         mod v Pascalu
         mod např. v JavaScriptu, C♯
         % v Pascalu

19.
Kolik je
8 % 2
         0
         4
         6

20.
Kolik je
10 % 3
         1
         3
         7

21.
Je-li
a = 2;
b= 3;
c = 1;

Kterou větví projde algoritmus
         červenou
         žádnou
         zelenou

22.
Je-li

a = 2;
b= 3;
c = 1;

bude v proměnné docasna po 1. bloku příkazů
         1
         2
         3
         nelze určit

23.
Je-li

a = 2;
b= 3;
c = 1;

bude v proměnné docasna po 2. bloku příkazů
         1
         2
         3
         nelze určit

24.
Je-li

a = 2;
b= 3;
c = 1;

bude na konci v proměnné docasna
         1
         2
         3
         nelze určit

25.
Kterou šipkou projde program je-li

a = 2;
b= 3;
c = 1;
         červenou
         modrou
         černou
         zelenou

26.
Je-li

a = 2;
b= 3;
c = 1;

Jaká bude hodnota v proměnné trojúhelník na konci
         false
         nelze určit
         true

27.
i = 0;
n = 3;
while(i < n) {
    alert (i.toString() + " Ahoj");
    i++;
}

Co se objeví na výstupu na závěr
         0 Ahoj
         2 Ahoj
         3 Ahoj

28.
i = 0;
n = 3;
do {
    alert (i.toString() + " Ahoj");
    i++;
}
while(i < n);

Kolikrát se objeví Ahoj na výstupu
         2
         3
         4

29.
for (i = 5; i < 8; i++) {
    alert (i.toString() + " Ahoj");
}

Kolikrát se objeví Ahoj na výstupu
         3
         5
         8

30.
i = ?;
n= 10;
while(i < n) {
    alert (i.toString() + " Ahoj");
    i = i + ?;
}

Čím nahradíte otazníky ? , aby se zobrazovala sudá čísla
více odpovědí
         2 a 2
         1 a 2
         0 a 2
         1 a 1

31.
i = 0;
soucet = 0;
do {
    soucet = soucet + i;
    i++;
}
while(i < 3);

Jaký bude součet
         3
         5
         6

32.
soucet = 0;
for (i = 5; i < 8; i++) {
    soucet = soucet + i;
}

Jaký bude součet
         18
         24
         26

33.
poradi = 0;
max = -Infinity;
for (i = 1; i < n + 1; i++) {
    var cislo =prompt ("Zadejte " + i.toString() + ". číslo");
    if (cislo > max) {
        max = cislo;
        poradi = i;
    }
}

K čemu je vhodný tento algoritmus
         Najde největší číslo
         Najde nejmenší číslo
         Seřadí čísla od největšího
         Seřadí čísla od nejmenšího

34.
Algoritmus:
a = 3;
b = 5;
soucin = 0;
for (i = 0; i < b; i++) {
    ????????
}

čím nahradíte otazníky aby proměnná soucin byla 15
         soucin = soucin + a
         soucin = soucin * a
         soucin = soucin + b
         soucin = soucin * b

35.
delenec = a;
podil = 0;
while (a >= b) {
    a = a - b;
    podil++;
}

Co je výsledkem tohoto algoritmu v proměnné a
         největší společný dělitel čísel a, b
         zbytek a po dělení b
         rozdíl čísel a, b
         nemenší společný násobek čísel a, b

36.
function faktorial(n) {
    if (n == 0 || n == 1) {
    return     1;
    }
    return n * faktorial(n - 1);
}

Jedná se o
         rekurzi
         negaci
         komprimaci
         adici

37.
var cislo = 1;

for (i = n; i > 1; i--) {
    cislo = cislo * i;
}

Co je výsledkem algoritmu
         mocnitel
         logaritmus
         faktoriál
         diskriminant

38.
var pozice = 0;
var max = pole[pozice];
for (i = 1; i < pole.length; i++) {
    if (max < pole[i]) {
        pozice = i;
        ?????????????
    }
}

Čím nahradíte otazníky,
aby algoritmus našel největší číslo pole?
         max = pole[i];
         max = pole[pozice];
         max = pole;
         max = i;
         max = pozice;

39.
var i = 0;
var j = -1;
while (i < pole.length) {
    if (cislo == pole[i]) {
        j = i;
        break;
    }
    i++;
}

K čemu je určen tento algoritmus (proměnná j)
         najde počet čísel v poli
         najde počet stejných čísel v poli
         najde pozici čísla v poli

40.
var i = 0;
var j = -1;

while (i < pole.length) {
    if (cislo == pole[i]) {
        j = i;
        break;
    }
    i++;
}

K čemu slouží break v algoritmu
         ukončí cyklus
         uloží proměnnou do pole
         ukončí algoritmus

41.
Hlavní využití algoritmu na obrázku:
Kliknutím ukázka
         Seřadí pole podle velikosti
         Najde druhý největší prvek pole
         Jedná se o Buble Sort

42.
Algoritmus na obrázku

označte správné odpovědi
Kliknutím ukázka
         Jedná se o Select Sort
         Najde největší prvek pole
         Jedná se o Buble Sort
         Seřadí pole podle velikosti

 

© RNDr. Vladimír Vaščák; vascak.vladimir@gmail.com (Algoritmizace v 1.0 - pr 2021).