Dynamika


  Jméno:  


1. Hmotný bod setrvává v pohybu rovnoměrném přímočarém
         nepůsobí-li na něj v průběhu žádná síla
         působí-li na něj stálá síla ve směru pohybu

2. Dvě tělesa o různé hmotnosti působí na sebe navzájem silami. Které z následujících tvrzení je správné?
         síly se navzájem neruší, protože působí na různá tělesa
         síly se navzájem ruší, protože jsou stejně velké a mají navzájem opačný směr
         síly se navzájem neruší, protože mají různou velikost
         síly se navzájem ruší, protože jsou stejně velké a mají stejný směr

3. Z 2. Newtonova pohybového zákona plyne
         zrychlení tělesa je nepřímo úměrné hmotnosti tělesa
         zrychlení tělesa je nepřímo úměrné působící síle
         zrychlení tělesa je přímo úměrné hmotnosti tělesa
         zrychlení tělesa je přímo úměrné působící síle

4. Jakou minimální silou je třeba přitlačit ke svislé zdi těleso o hmotnosti 5 kg, aby nesklouzlo? Součinitel tření je 0,2, tíhové zrychlení 10 m·s-1. Označte vztahy potřebné k vyřešení příkladu.
        
        
        
        
        

5. Ze vztahů: a lze vyjádřit hmotnost ve tvaru:
        
        
        
        

6. Ze vztahu: , kde m = 2 000 g, t = 5 s, F = 12·10-3 kN, f = 0,2, g = 10 m·s-2. Vypočítejte dráhu (pozor na jednotky SI)
         s = 5 km
         s = 0,5 m
         s = 50 m
         s = 500 m
         s = 5 m

 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Dynamika v 1.0 - říj 2008).