iTunes Google play Windows Store Tweet
To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Кайра кайталануучу суроолорго жол бербөө үчүн:
1. Менин анимациямдан видеолорду жаратып, аларды жайгаштырсаңыз болот, мисалы youtube-ге.
2. Ошондой эле анимациямдан скриншотторду жасап, аларды колдонсоңуз болот.

Мектепте физика - HTML5   (Физикалык анимациялар/симуляциялар)
Механика Гравитациялык талаа Механикалык термелүүлөр жана толкундар Молекулалык физика жана термодинамика Электростатика Электр тогу Жарым өткөргүчтөр Суюктуктардагы электр тогу Вакуумдагы жана газдардагы токтун өткөрүмдүүлүгү Магниттик талаа Өзгөрмө ток Оптика Атайын салыштырмалуулук теориясы Атомдук физика Ядролук физика Математика
Жантык тегиздик
Көз караш
Көз караш
Параллелограмм эрежеси менен күчтөрдү кощуу
штангенциркуль
Микрометр
Кыймыл
Кыймыл
Кыймыл
Айлана боюнча бир калыптагы кыймыл
Центрифугалдык губернатор
Бош жана белгиленген шкив
Шкивтердин системасы
Рычагдын принциби
Ньютондун 1-закону
Ньютондун 2-закону
Ньютондун 3-закону
Лифт
Жумуш
Серпилгичтүү кагылышуу
Серпилгичтүү эмес кагылышуу
Энергияны сактоо
Инерция моменти
Сүрүлүү жана каршылык
Ньютондун маятниги
Архимеддин принциби
Гидростатикалык басым
Картезиандык суучул
Суюктук деңгээли
Катыш идиштер
Гидростатикалык парадокс
Гидростатикалык парадокс
Басым
Насос
Паскаль закону
Гидроавликалык көтөргүч
Бернуллинин принциби
Көтөрүу күчү
Гравитация борбору
Гравитация борбору
Гравитация борбору
1 Механикалык тең салмактуулук
2 Механикалык тең салмактуулук
3 Механикалык тең салмактуулук
Ньютондун бүткүл дүйнөлүк тартылуу закону
Гравитациялык талаанын чыңалышы
Гравитациялык талаа
Жердеги гравитациялык талаа
Географиялык координаттар системасы
Стандарттык гравитация
Фуко маятниги
Салмаксыздык
Супер лифт
Горизонталдык багытта учурулган снаряд
Горизонталдык багытта учурулган снаряд 2
Жылчык аркылуу суюктуктун агымы
Снаряддын кыймылы - Кол гранатасы
Траекториялар жана орбиталар
Ньютондун замбиреги
Геосинхрондук спутник
Кеплердин 1-закону
Кеплердин экинчи закону
Кеплердин 3-закону - ички планеталар
Кеплердин 3-закону - тышкы планеталар
Күн системасы
Айдын фазасы
Топ жылдыздар
Топ жылдыздар
Топ жылдыздар
Кеплердин закондору
Осцилляторлор
Осцилляторлор
Осцилляторлор
Осцилляторлор
Осцилляторлор
Осцилляторлор
Айлануу кыймылы
Жөнөкөй гармоникалык термелүү
Гармоникалык термелүүлөрдүн суперпозициясы
Гармоникалык термелүүлөрдүн суперпозициясы f1 = f2
f1 ≈ f2 гармоникалык термелүүлөрдүн суперпозициясы
Фаза
Тик бурчтуу толкун
Лиссажу ийриси
Өчүүчү термелүү
Математикалык маятник
Математикалык маятник - мык
Жөнөкөй гармоникалык осциллятор
Жөнөкөй гармоникалык осциллятор - вертолет
Чагылуу
Сынуу
чек арадагы толкундардын чагылышы
Туруучу толкундар
Үндүн ылдамдыгы
Доплердин эффекти
Толкундун катуу соккусу
Гюйгенс - Френельдин принциби
Толкундук машина
Толкундук машина
Туруучу толкундар
толкундуу маятниктүү оюнчук
Торсиондуу толкундуу машина
Толкун
Үн
Броун кыймылы
Диффузия
Атомдордун өз ара аракеттенишүүсү
Идеалдык газдын молекулаларынын ылдамдыктары боюнча бөлүштүрүлүшү
Температуранын шкаласы
Жылуулуктун механикалык эквиваленти
Ички энергия
Ички энергия
Жылуулук берүү - конвекция
Жылуулук берүү - нурлануу
Жылуулук берүү - өткөрүмдүүлүк
Изотермалык процесс
Изобаралык процесс
Изохоралык процесс
Адиабаттык процесс
Карно цикли
Паровоз
Түбөлүк кыймылдаткыч
Түбөлүк кыймылдаткыч
Түбөлүк кыймылдаткыч
Түбөлүк кыймылдаткыч
Ичүүчү куш
Муздаткыч
Капиллярдык басым
Wimshurst машинасы
Van de Graaff генератору
Van de Graaff генератору
Van de Graaff генератору
Van de Graaff генератору
Электр талаасы
Заряддар жана талаалар
Конденсатор
Чыңалуу, ток жана каршылык
Электр чынжыры
Омдун закону
Ички каршылык
Чынжыр үчүн Кирхгофтун закондору
Чынжыр үчүн Кирхгофтун закондору
Электрдик каршылык
Температуралык коэффициенти
Термистор
Фоторезистор (фотокаршылык)
Кремний
Кремний
Ташуучунун генерациясы жана рекомбинациясы
Өздүк жарым өткөргүч
Жарым өткөргүчтөр
Диоддук көпүрө
Диссоциация
Диссоциация
Электролиз
Коргошун – кислоталуу аккумулятор
Иондоштуруу - электроскопту разряддоо
Иондоштуруу - электроскопту разряддоо
Газдардагы электр разряды
Электр разрядынын вольт-ампердик мүнөздөмөсү
Электр жаасы
Индукциялык катушка
Катод нуру
Осциллограф
Крукс трубкасындагы катоддук нурлар
Крукстун трубкасындагы аймактар
Ыйык Эльманын оту
Неон лампасы
Люминесценттик лампа
Чагылгандан коргоо
Магнит
Ферромагнетизм
Ампердин оң кол эрежеси, бурама эрежеси
Ампердин оң кол эрежеси, бурама эрежеси
Флемингдин сол кол эрежеси
Флемингдин сол кол эрежеси
Ампердин закону
Электромагниттик индукция
Ленцтин закону
Ленцтин закону
Телтрон трубкасы
Өзгөрмө токтун генератору
Өзгөрмө токтун генератору
Өзгөрмө токтун үч фазалуу генератору
Трансформатор
Вальтенгофендин маятниги
Өзгөрмө токтун жөнөкөй чынжырлары
RLC удаалаш чынжыры
RLC удаалаш чынжыры
RLC удаалаш чынжыры
RLC параллель чынжыры
RLC параллель чынжыры
RLC параллель чынжыры
Электромагниттик термелүү контуру
Призма
Субтрактивдүү жана аддитивдүү түс
Субтрактивдүү жана аддитивдүү түс
Ньютондун диски
Эки жылчыктуу тажрыйбасы
Күзгү
Линза
Оң линза
Оң линза
Терс линза
Көздүн кемчиликтери
Көздүн кемчиликтери
Көздүн кемчиликтери
Аккомодация
Лупа
Кеплердин телескобу
Галилейдин телескобу
Иймек күзгү
Иймек күзгү
Томпок күзгү
Ньютондун телескобу
Жарык агымы
Жарык агымы
Жарык агымы
Жарык агымы
Жарык агымы
Жарык агымы
Жарык агымы
Жарык агымы
Жарыктын интенсивдүүлүгү
Жарыктын интенсивдүүлүгү
Жарыктаныш
кара тело (нерсе)
Кара телонун модели
Кара телонун модели
Фотоэлектрдик эффект
Электромагниттик толкун
Поляризатор
Поляризатор
Рентген түтүкчөсү
Майкельсон-Морлинин тажрыйбасы
Убакытты акырындоосу
Узундуктун кыскаруусу
Атомдун моделдери
Атомдун моделдери
Атомдун моделдери
Атомдун моделдери
Атомдун моделдери
Резерфорддун алтын фольга менен жүргүзгөн эксперименти
Резерфорддун алтын фольга менен жүргүзгөн эксперименти
Бордун модели
Бордун модели
Спектроскоп
Комптондун чачыроосу
Франк - Герцтин эксперименти
Радиация
Радиация
Радиоактивдүү ажыроо закону
Ажыроо чынжыры
Ажыроо чынжыры
Ядролук реакция
Ядролук реакция
Ядролук реакция
Ядролук реакция
Пифагордун теоремасы
Пифагордун теоремасы
Пифагордун теоремасы
Пи
Радиан
Бирдик айлана
Векторлорду кошуу
Бюффондун ийне көйгөйү
Галтон доскасы
Мебиус тилкеси
Платоникалык катуу заттар
Грек алфавити
 
Максвеллдин маятниги
Эркин түшүү
Ньютондун трубкасы
Эркин түшүүнүн эксперименти
Тик өйдө учурулган снаряд
Снаряддын кыймылы
Аргасыз термелүү
Маятник - вертолет
бириктирилген осцилляторлор
Резонанс
Резонанс
Галилеонун термометри
Эки такттуу кыймылдаткыч
Төрт такттуу кыймылдаткыч
Дизелдик кыймылдаткыч
Wankelдин кыймылдаткычы
Кайноо температурасы - Атмосфералык басым
Кайноо температурасы - Атмосфералык басым
Кайноо температурасы - Атмосфералык басым
Кайноо температурасы - Бийиктик
Атмосфералык басым - Бийиктик
Жердин атмосферасы
Абсолюттук нымдуулук
Салыштырмалуу нымдуулук
Шүүдүрүм чекити
Микроскоп