Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
 
https://www.vascak.cz/?id=1&language=cz
Fyzika pro gymnázia-mechanické kmitání a vlnění
Fyzika ve škole - HTML5
Součást nové učebnice
fyziky pro gymnázia.
 
 

PDF iTunes Google play Windows Store PDF Help


Celostátní soutěž digitálních výukových materiálů Domino ČR

Vytvořit další jazykovou verzi Vytvořit další jazykovou verzi:

To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Abych se vyhnul opakujícím se otázkám:
1. Můžete vytvářet videa z mých animací a umisťovat je, například na youtube.
2. Můžete také vytvářet screenshoty z mých animací a používat je.

Start Celostátní soutěž digitálních výukových materiálů Domino ČR
I. Mechanika
Start 17-11-19
1
1. Nakloněná rovina
Start 19-06-30
2
2. Vztažná soustava
Start 18-01-07
3
3. Rovnoběžník sil
Start 19-04-14
4
4. Posuvné měřítko
Start 19-04-14
5
5. Mikrometr
Start 18-09-18
6
6. Pohyb
Start 19-04-14
7
7. Rovnoměrný pohyb po kružnici
Start 20-11-19
8
8. Wattův odstředivý regulátor
Start 17-12-16
9
9. Kladka pevná a volná
Start 18-01-09
10
10. Kladkostroj
Start 18-01-06
11
11. Rovnováha na páce
Start 18-06-10
12
12. 1. Newtonův pohybový zákon
Start 19-04-14
13
13. 2. Newtonův pohybový zákon
Start 17-11-27
14
14. 3. Newtonův pohybový zákon
Start 20-12-23
15
15. Výtah
Start 19-04-14
16
16. Mechanická práce
Start 19-04-14
17
17. Pružná srážka
Start 19-04-14
18
18. Nepružná srážka
Start 18-02-16
19
19. Zákon zachování energie
Start 18-06-24
20
20. Maxwellovo kyvadlo
Start 19-04-07
21
21. Moment setrvačnosti
Start 19-04-14
22
22. Tření a odpor vzduchu
Start 18-06-10
23
23. Newtonova houpačka
Start 18-01-11
24
24. Archimédův zákon
Start 20-08-23
25
25. Hydrostatický tlak
Start 18-01-24
26
26. Karteziánek
Start 18-05-31
27
27. Vodováha
Start 19-03-16
28
28. Spojené nádoby
Start 20-07-31
29
29. Hydrostatické paradoxon
Start 19-04-14
30
30. Tlak
Start 17-11-26
31
31. Pumpa
Start 21-08-15
32
32. Ktesibios - hasičská stříkačka
Start 19-08-30
33
33. Pascalův zákon
Start 17-12-02
34
34. Hydraulický zvedák
Start 18-01-21
35
35. Bernoulliho rovnice
Start 19-03-26
36
36. Dynamický vztlak
Start 18-03-03
37
37. Těžiště
Start 18-08-03
38
38. Stabilita těles 1
Start 18-03-14
39
39. Stabilita těles 2
Start 18-02-07
40
40. Stabilita těles 3
II. Gravitační pole
Start 19-04-15
41
1. Newtonův gravitační zákon
Start 19-04-15
42
2. Intenzita gravitačního pole
Start 19-04-15
43
3. Centrální gravitační pole
Start 17-11-23
44
4. Homogenní gravitační pole
Start 19-04-15
45
5. Zeměpisné souřadnice
Start 19-04-15
46
6. Tíhové zrychlení
Start 18-06-07
47
7. Foucaultovo kyvadlo
Start 19-01-04
48
8. Beztížný stav
Start 17-11-25
49
9. Super výtah
Start 19-04-15
50
10. Volný pád
Start 17-11-26
51
11. Newtonova trubice
Start 19-04-15
52
12. Skládání pohybů
Start 19-04-15
53
13. Vrh vodorovný
Start 19-04-15
54
14. Padostroj
Start 19-04-15
55
15. Výtok kapaliny otvorem
Start 19-04-15
56
16. Vrh svislý
Start 19-04-15
57
17. Vrh šikmý
Start 19-04-15
58
18. Vrh šikmý - granát
Start 18-06-27
59
19. Trajektorie těles
Start 19-04-14
60
20. Newtonův kanón
Start 21-02-20
61
21. Geostacionární družice
Start 18-10-08
62
22. 1. Keplerův zákon
Start 18-01-06
63
23. 2. Keplerův zákon
Start 17-10-01
64
24. 3. Keplerův zákon – vnitřní planety
Start 18-07-02
65
25. 3. Keplerův zákon – vnější planety
Start 18-06-02
66
26. Sluneční soustava
Start 18-06-05
67
27. Měsíční fáze
Start 18-10-02
68
28. Souhvězdí
Start 18-10-14
69
29. Keplerovy zákony
Start 21-05-06
70
30. Hertzsprungův–Russellův diagram
III. Mechanické kmitání a vlnění
Start 18-01-18
71
1. Oscilátory
Start 18-03-06
72
2. Pohyb po kružnici
Start 20-05-05
73
3. Harmonické kmitání
Start 19-03-30
74
4. Skládání kmitání
Start 19-03-30
75
5. Skládání kmitání o stejné frekvenci
Start 19-05-17
76
6. Skládání kmitání o blízké frekvenci
Start 19-03-30
77
7. Fáze kmitavého pohybu
Start 18-06-10
78
8. Obdélníkový kmit
Start 18-03-20
79
9. Lissajousovy obrazce
Start 20-05-05
80
10. Tlumené kmity
Start 19-03-30
81
11. Nucené kmitání
Start 21-04-22
82
12. Matematické kyvadlo
Start 20-09-25
83
13. Matematické kyvadlo - Hřebík
Start 18-07-02
84
14. Matematické kyvadlo - Helikoptéra
Start 17-12-29
85
15. Mechanický oscilátor
Start 18-06-10
86
16. Mechanický oscilátor - Helikoptéra
Start 17-12-19
87
17. Spřažené oscilátory
Start 19-03-30
88
18. Odraz vlnění
Start 19-03-30
89
19. Lom vlnění
Start 17-11-27
90
20. Odraz na konci
Start 18-03-20
91
21. Stojaté vlnění
Start 17-12-30
92
22. Rezonance
Start 20-05-05
93
23. Rychlost zvuku
Start 20-02-04
94
24. Dopplerův jev
Start 19-03-30
95
25. Rázová vlna
Start 18-02-01
96
26. Huygensův princip
Start 19-05-30
97
27. Vlnostroj
Start 18-06-10
98
28. Stojaté vlnění
Start 18-06-10
99
29. Machův vlnostroj
Start 18-06-10
100
30. Juliův vlnostroj
Start 18-03-20
101
31. Vlnění
Start 18-07-30
102
32. Zvuk
IV. Molekulová fyzika a termika
Start 18-02-10
103
1. Brownův pohyb
Start 18-02-10
104
2. Difuze
Start 19-12-22
105
3. Vzájemné působení částic
Start 18-03-20
106
4. Rozdělení molekul plynu podle rychlostí
Start 17-12-05
107
5. Galileův teploměr
Start 19-04-13
108
6. Teplotní stupnice
Start 19-04-13
109
7. Jouleův experiment
Start 21-02-24
110
8. Kalorimetr
Start 18-05-10
111
9. Vnitřní energie
Start 17-12-12
112
10. Přenos energie prouděním
Start 18-06-10
113
11. Přenos energie zářením
Start 17-12-12
114
12. Přenos energie vedením
Start 19-04-13
115
13. Izotermický děj – Boyleův - Mariottův zákon
Start 17-12-14
116
14. Izobarický děj – Gay-Lussacův zákon
Start 17-12-16
117
15. Izochorický děj – Charlesův zákon
Start 19-04-14
118
16. Adiabatický děj
Start 19-05-09
119
17. Carnotův cyklus
Start 18-08-02
120
18. Parní lokomotiva
Start 18-01-13
121
19. Dvoudobý motor
Start 18-01-13
122
20. Čtyřdobý motor
Start 18-01-14
123
21. Vznětový motor
Start 18-01-14
124
22. Wankelův motor
Start 17-11-23
125
23. Perpetuum mobile
Start 17-11-23
126
24. Čínský ptáček (houpací čáp)
Start 17-11-25
127
25. Lednička
Start 17-11-25
128
26. Kapilární tlak
Start 19-04-13
129
27. Bod varu - Atmosférický tlak
Start 19-04-13
130
28. Bod varu - Nadmořská výška
Start 19-04-13
131
29. Atmosférický tlak - Nadmořská výška
Start 19-04-13
132
30. Atmosféra Země
Start 19-04-13
133
31. Absolutní vlhkost
Start 19-04-13
134
32. Relativní vlhkost
Start 19-04-13
135
33. Rosný bod
V. Elektrostatika
Start 19-05-21
136
1. Wimshurstova indukční elektřina
Start 19-03-29
137
2. Van de Graaffův generátor
Start 19-04-14
138
3. Elektrické pole
Start 18-03-24
139
4. Náboj a pole
Start 19-04-14
140
5. Kondenzátor
VI. Elektrický proud
Start 20-03-05
141
1. Napětí, proud a odpor
Start 18-10-01
142
2. Elektrický obvod
Start 19-11-17
143
3. Ohmův zákon
Start 18-03-15
144
4. Vnitřní odpor
Start 21-05-06
145
5. Kirchhoffovy zákony
Start 19-04-14
146
6. Elektrický odpor
Start 19-11-18
147
7. Teplotní součinitel elektrického odporu
VII. Polovodiče
Start 17-11-25
148
1. Termistor
Start 18-06-10
149
2. Fotorezistor
Start 18-05-17
150
3. Křemík
Start 18-05-14
151
4. Generace páru elektron díra
Start 18-05-13
152
5. Vlastní vodivost
Start 18-05-19
153
6. Polovodiče
Start 18-01-03
154
7. Grätzovo zapojení
VIII. Elektrický proud v kapalinách
Start 21-06-22
155
1. Elektrolytická disociace
Start 18-05-06
156
2. Elektrolýza
Start 17-11-26
157
3. Olověný akumulátor
IX. Elektrický proud v plynech a ve vakuu
Start 18-02-26
158
1. Ionizace - vybití elektroskopu
Start 17-12-19
159
2. Nesamostatný výboj
Start 18-01-01
160
3. Voltampérová charakteristika výboje
Start 18-06-10
161
4. Obloukový výboj
Start 17-12-28
162
5. Ruhmkorffův induktor
Start 17-12-28
163
6. Katodové záření
Start 18-01-01
164
7. Osciloskop
Start 17-12-30
165
8. Katodová trubice - Maltézský kříž
Start 17-12-31
166
9. Výboj při sníženém tlaku
Start 17-12-31
167
10. Oheň svatého Eliáše
Start 17-12-31
168
11. Doutnavka
Start 18-02-25
169
12. Zářivka
Start 18-06-10
170
13. Růžková bleskojistka
X. Magnetické pole
Start 18-01-10
171
1. Magnet
Start 18-03-15
172
2. Feromagnetismus
Start 18-06-21
173
3. Ampérovo pravidlo pravé ruky
Start 21-04-21
174
4. Flemingovo pravidlo levé ruky
Start 20-10-14
175
5. Ampérův zákon
Start 18-06-01
176
6. Elektromagnetická indukce
Start 18-03-11
177
7. Lenzův zákon
Start 18-05-20
178
8. Wehneltova trubice
XI. Střídavý proud
Start 18-03-11
179
1. Alternátor a dynamo
Start 18-03-10
180
2. Třífázový generátor
Start 20-04-08
181
3. Transformátor
Start 19-09-29
182
4. Waltenhofenovo kyvadlo
Start 20-03-14
183
5. Jednoduché obvody střídavého proudu
Start 20-03-19
184
6. Sériový obvod RLC
Start 20-03-19
185
7. Paralelní obvod RLC
Start 20-09-20
186
8. Elektromagnetický oscilační obvod
XII. Optika
Start 19-04-14
187
1. Optický hranol
Start 18-07-21
188
2. Subtraktivní a aditivní míchání barev
Start 18-06-24
189
3. Newtonův kotouč
Start 19-04-14
190
4. Youngův pokus
Start 18-06-10
191
5. Zrcadla
Start 19-04-14
192
6. Čočka
Start 21-03-17
193
7. Ohnisková vzdálenost
Start 19-04-14
194
8. Spojka
Start 19-04-14
195
9. Rozptylka
Start 18-03-25
196
10. Oční vady
Start 18-03-24
197
11. Akomodace oka
Start 18-03-26
198
12. Lupa
Start 18-03-25
199
13. Mikroskop
Start 18-03-27
200
14. Keplerův dalekohled
Start 18-03-27
201
15. Galileův dalekohled
Start 19-04-14
202
16. Duté (konkávní) zrcadlo
Start 19-04-14
203
17. Vypuklé (konvexní) zrcadlo
Start 18-03-28
204
18. Newtonův dalekohled
Start 18-04-16
205
19. Světelný tok
Start 18-01-06
206
20. Svítivost
Start 18-04-16
207
21. Osvětlení
Start 18-04-14
208
22. Absolutně černé těleso
Start 17-12-02
209
23. Model černého tělesa
Start 18-04-19
210
24. Fotoelektrický jev
Start 18-06-23
211
25. Elektromagnetická vlna
Start 18-04-11
212
26. Polarizační filtr
Start 18-06-10
213
27. Rentgenka
XIII. Speciální teorie relativity
Start 17-12-21
214
1. Michelson-Morleyův experiment
Start 19-06-07
215
2. Dilatace času
Start 19-04-14
216
3. Kontrakce délky
XIV. Atomová fyzika
Start 18-01-28
217
1. Modely atomů
Start 17-12-31
218
2. Rutherfordův pokus
Start 19-06-07
219
3. Bohrův model atomu
Start 18-01-10
220
4. Spektroskop
Start 17-12-04
221
5. Comptonův jev
Start 18-02-17
222
6. Franck-Hertzův experiment
XV. Jaderná fyzika
Start 17-12-31
223
1. Radioaktivita
Start 19-04-14
224
2. Zákon radioaktivní přeměny
Start 18-05-12
225
3. Rozpadová řada
Start 18-01-14
226
4. Jaderná reakce
XVI. Matematika
Start 18-09-16
227
1. Pythagorova věta
Start 20-05-04
228
2. Ludolfovo číslo
Start 19-04-08
229
3. Radián
Start 19-04-13
230
4. Jednotková kružnice
Start 18-07-26
231
5. Sčítání vektorů
Start 20-05-05
232
6. Buffonova jehla
Start 19-11-14
233
7. Galtonova deska
Start 20-04-14
234
8. Möbiova páska
Start 20-12-07
235
9. Platonská tělesa
Start 20-07-07
236
10. Řecká abeceda
XVII. Kdo su já
Přijímací zkoušky z matematiky 2001
Přijímací zkoušky z matematiky 2002
Přijímací zkoušky z matematiky 2003
Přijímací zkoušky z matematiky 2004
Přijímací zkoušky z matematiky 2005
Přijímací zkoušky z matematiky 2006
Informatika
1. Sekvence
2. Neúplná alternativa
3. Úplná alternativa
4. Několikanásobná alternativa
5. Cyklus s podmínkou na začátku
6. Cyklus s podmínkou na konci (Pascal)
7. Cyklus s podmínkou na konci (C, Java)
8. For cyklus
9. Seřazení pole (Bubble Sort, Select Sort)
Start 17-11-26
237
1. Učitel z Moravy
Start 17-12-01
238
2. Učitel z Moravy