Fyzika ve škole – HTML5

Vytvořit další jazykovou verzi Vytvořit další jazykovou verzi: www_cz.xml   cz.xml

I. Mechanika
Start 17-11-19
1
1. Nakloněná rovina
Start 18-01-07
2
2. Rovnoběžník sil
Start 17-12-15
3
3. Posuvné měřítko
Start 17-11-30
4
4. Mikrometr
Start 18-09-18
5
5. Pohyb
Start 17-12-16
6
6. Kladka pevná a volná
Start 18-01-09
7
7. Kladkostroj
Start 18-01-06
8
8. Rovnováha na páce
Start 18-06-10
9
9. 1. Newtonův pohybový zákon
Start 18-01-20
10
10. 2. Newtonův pohybový zákon
Start 17-11-27
11
11. 3. Newtonův pohybový zákon
Start 18-05-12
12
12. Mechanická práce
Start 18-02-16
13
13. Zákon zachování energie
Start 18-06-24
14
14. Maxwellovo kyvadlo
Start 18-02-04
15
15. Tření a odpor vzduchu
Start 18-06-10
16
16. Newtonova houpačka
Start 18-01-11
17
17. Archimédův zákon
Start 18-01-24
18
18. Karteziánek
Start 18-05-31
19
19. Vodováha
Start 18-06-10
20
20. Tlak
Start 17-11-26
21
21. Pumpa
Start 17-12-02
22
22. Pascalův zákon
Start 18-01-21
23
23. Bernoulliho rovnice
Start 18-03-03
24
24. Těžiště
Start 18-08-03
25
25. Stabilita těles 1
Start 18-03-14
26
26. Stabilita těles 2
Start 18-02-07
27
27. Stabilita těles 3
II. Gravitační pole
Start 17-11-23
28
1. Newtonův gravitační zákon
Start 17-11-30
29
2. Intenzita gravitačního pole
Start 17-11-23
30
3. Centrální gravitační pole
Start 17-11-23
31
4. Homogenní gravitační pole
Start 18-06-02
32
5. Zeměpisné souřadnice
Start 18-05-24
33
6. Tíhové zrychlení
Start 18-06-07
34
7. Foucaultovo kyvadlo
Start 17-11-19
35
8. Beztížný stav
Start 17-11-25
36
9. Super výtah
Start 18-10-09
37
10. Volný pád
Start 17-11-26
38
11. Newtonova trubice
Start 17-12-13
39
12. Skládání pohybů
Start 18-02-25
40
13. Vrh vodorovný
Start 17-11-25
41
14. Padostroj
Start 17-12-05
42
15. Výtok kapaliny otvorem
Start 17-12-13
43
16. Vrh svislý
Start 17-12-14
44
17. Vrh šikmý
Start 18-03-02
45
18. Vrh šikmý – granát
Start 18-06-27
46
19. Trajektorie těles
Start 18-01-06
47
20. Newtonův kanón
Start 18-05-27
48
21. Geostacionární družice
Start 18-10-08
49
22. 1. Keplerův zákon
Start 18-01-06
50
23. 2. Keplerův zákon
Start 17-10-01
51
24. 3. Keplerův zákon – vnitřní planety
Start 18-07-02
52
25. 3. Keplerův zákon – vnější planety
Start 18-06-02
53
26. Sluneční soustava
Start 18-06-05
54
27. Měsíční fáze
Start 18-10-02
55
28. Souhvězdí
Start 18-10-14
56
29. Keplerovy zákony
III. Mechanické kmitání a vlnění
Start 18-01-18
57
1. Oscilátory
Start 18-03-06
58
2. Pohyb po kružnici
Start 17-12-29
59
3. Harmonické kmitání
Start 18-06-10
60
4. Skládání kmitání
Start 18-06-10
61
5. Skládání kmitání o stejné frekvenci
Start 18-06-10
62
6. Skládání kmitání o blízké frekvenci
Start 17-12-28
63
7. Fáze kmitavého pohybu
Start 18-06-10
64
8. Obdélníkový kmit
Start 18-03-20
65
9. Lissajousovy obrazce
Start 18-01-27
66
10. Tlumené kmity
Start 17-12-29
67
11. Nucené kmitání
Start 17-12-23
68
12. Matematické kyvadlo
Start 18-07-02
69
13. Matematické kyvadlo – Helikoptéra
Start 17-12-29
70
14. Mechanický oscilátor
Start 18-06-10
71
15. Mechanický oscilátor – Helikoptéra
Start 17-12-19
72
16. Spřažené oscilátory
Start 17-12-31
73
17. Odraz vlnění
Start 17-12-31
74
18. Lom vlnění
Start 17-11-27
75
19. Odraz na konci
Start 18-03-20
76
20. Stojaté vlnění
Start 17-12-30
77
21. Rezonance
Start 17-12-29
78
22. Rychlost zvuku
Start 18-06-18
79
23. Dopplerův jev
Start 17-12-29
80
24. Rázová vlna
Start 18-02-01
81
25. Huygensův princip
Start 18-06-10
82
26. Vlnostroj
Start 18-06-10
83
27. Stojaté vlnění
Start 18-06-10
84
28. Machův vlnostroj
Start 18-06-10
85
29. Juliův vlnostroj
Start 18-03-20
86
30. Vlnění
Start 18-07-30
87
31. Zvuk
IV. Molekulová fyzika a termika
Start 18-02-10
88
1. Brownův pohyb
Start 18-02-10
89
2. Difuze
Start 18-03-20
90
3. Rozdělení molekul plynu podle rychlostí
Start 17-12-05
91
4. Galileův teploměr
Start 17-12-03
92
5. Teplotní stupnice
Start 18-02-04
93
6. Jouleův experiment
Start 18-05-10
94
7. Vnitřní energie
Start 17-12-12
95
8. Přenos energie prouděním
Start 18-06-10
96
9. Přenos energie zářením
Start 17-12-12
97
10. Přenos energie vedením
Start 17-12-14
98
11. Izotermický děj – Boyleův – Mariottův zákon
Start 17-12-14
99
12. Izobarický děj – Gay-Lussacův zákon
Start 17-12-16
100
13. Izochorický děj – Charlesův zákon
Start 17-12-16
101
14. Adiabatický děj
Start 18-02-01
102
15. Carnotův cyklus
Start 18-08-02
103
16. Parní lokomotiva
Start 18-01-13
104
17. Dvoudobý motor
Start 18-01-13
105
18. Čtyřdobý motor
Start 18-01-14
106
19. Vznětový motor
Start 18-01-14
107
20. Wankelův motor
Start 17-11-23
108
21. Perpetuum mobile
Start 17-11-23
109
22. Čínský ptáček (houpací čáp)
Start 17-11-25
110
23. Lednička
Start 17-11-25
111
24. Kapilární tlak
Start 18-01-03
112
25. Bod varu – Atmosférický tlak
Start 18-01-03
113
26. Bod varu – Nadmořská výška
Start 18-01-03
114
27. Atmosférický tlak – Nadmořská výška
Start 18-06-10
115
28. Atmosféra Země
Start 18-01-02
116
29. Absolutní vlhkost
Start 18-01-02
117
30. Relativní vlhkost
Start 18-01-02
118
31. Rosný bod
V. Elektrostatika
Start 18-03-18
119
1. Elektrické pole
Start 18-03-24
120
2. Náboj a pole
Start 18-06-10
121
3. Kondenzátor
VI. Elektrický proud
Start 18-10-01
122
1. Elektrický obvod
Start 18-03-17
123
2. Ohmův zákon
Start 18-03-15
124
3. Vnitřní odpor
Start 18-09-04
125
4. Kirchhoffovy zákony
Start 18-03-20
126
5. Elektrický odpor
VII. Polovodiče
Start 17-11-25
127
1. Termistor
Start 18-06-10
128
2. Fotorezistor
Start 18-05-17
129
3. Křemík
Start 18-05-14
130
4. Generace páru elektron díra
Start 18-05-13
131
5. Vlastní vodivost
Start 18-05-19
132
6. Polovodiče
Start 18-01-03
133
7. Grätzovo zapojení
VIII. Elektrický proud v kapalinách
Start 18-05-07
134
1. Elektrolytická disociace
Start 18-05-06
135
2. Elektrolýza
Start 17-11-26
136
3. Olověný akumulátor
IX. Elektrický proud v plynech a ve vakuu
Start 18-02-26
137
1. Ionizace – vybití elektroskopu
Start 17-12-19
138
2. Nesamostatný výboj
Start 18-01-01
139
3. Voltampérová charakteristika výboje
Start 18-06-10
140
4. Obloukový výboj
Start 17-12-28
141
5. Ruhmkorffův induktor
Start 17-12-28
142
6. Katodové záření
Start 18-01-01
143
7. Osciloskop
Start 17-12-30
144
8. Katodová trubice – Maltézský kříž
Start 17-12-31
145
9. Výboj při sníženém tlaku
Start 17-12-31
146
10. Oheň svatého Eliáše
Start 17-12-31
147
11. Doutnavka
Start 18-02-25
148
12. Zářivka
Start 18-06-10
149
13. Růžková bleskojistka
X. Magnetické pole
Start 18-01-10
150
1. Magnet
Start 18-03-15
151
2. Feromagnetismus
Start 18-06-21
152
3. Ampérovo pravidlo pravé ruky
Start 17-12-21
153
4. Flemingovo pravidlo levé ruky
Start 18-06-01
154
5. Elektromagnetická indukce
Start 18-03-11
155
6. Lenzův zákon
Start 18-05-20
156
7. Wehneltova trubice
XI. Střídavý proud
Start 18-03-11
157
1. Alternátor a dynamo
Start 18-03-10
158
2. Třífázový generátor
Start 18-03-21
159
3. Sériový obvod RLC
Start 18-03-21
160
4. Paralelní obvod RLC
Start 18-03-11
161
5. Transformátor
XII. Optika
Start 18-03-22
162
1. Optický hranol
Start 18-07-21
163
2. Subtraktivní a aditivní míchání barev
Start 18-06-24
164
3. Newtonův kotouč
Start 18-05-29
165
4. Youngův pokus
Start 18-06-10
166
5. Zrcadla
Start 18-03-23
167
6. Čočka
Start 18-04-29
168
7. Spojka
Start 18-04-29
169
8. Rozptylka
Start 18-03-25
170
9. Oční vady
Start 18-03-24
171
10. Akomodace oka
Start 18-03-26
172
11. Lupa
Start 18-03-25
173
12. Mikroskop
Start 18-03-27
174
13. Keplerův dalekohled
Start 18-03-27
175
14. Galileův dalekohled
Start 18-07-15
176
15. Duté (konkávní) zrcadlo
Start 18-07-15
177
16. Vypuklé (konvexní) zrcadlo
Start 18-03-28
178
17. Newtonův dalekohled
Start 18-04-16
179
18. Světelný tok
Start 18-01-06
180
19. Svítivost
Start 18-04-16
181
20. Osvětlení
Start 18-04-14
182
21. Absolutně černé těleso
Start 17-12-02
183
22. Model černého tělesa
Start 18-04-19
184
23. Fotoelektrický jev
Start 18-06-23
185
24. Elektromagnetická vlna
Start 18-04-11
186
25. Polarizační filtr
Start 18-06-10
187
26. Rentgenka
XIII. Speciální teorie relativity
Start 17-12-21
188
1. Michelson-Morleyův experiment
Start 17-12-17
189
2. Dilatace času
Start 17-12-19
190
3. Kontrakce délky
XIV. Atomová fyzika
Start 18-01-28
191
1. Modely atomů
Start 17-12-31
192
2. Rutherfordův pokus
Start 18-06-10
193
3. Bohrův model atomu
Start 18-01-10
194
4. Spektroskop
Start 17-12-04
195
5. Comptonův jev
Start 18-02-17
196
6. Franck-Hertzův experiment
XV. Jaderná fyzika
Start 17-12-31
197
1. Radioaktivita
Start 18-01-21
198
2. Zákon radioaktivní přeměny
Start 18-05-12
199
3. Rozpadová řada
Start 18-01-14
200
4. Jaderná reakce
XVI. Matematika
Start 18-09-16
201
1. Pythagorova věta
Start 18-09-26
202
2. Radián
Start 17-12-22
203
3. Jednotková kružnice
Start 18-07-26
204
4. Sčítání vektorů
Přijímací zkoušky z matematiky 2001
Přijímací zkoušky z matematiky 2002
Přijímací zkoušky z matematiky 2003
Přijímací zkoušky z matematiky 2004
Přijímací zkoušky z matematiky 2005
Přijímací zkoušky z matematiky 2006
Informatika
1. Sekvence
2. Neúplná alternativa
3. Úplná alternativa
4. Několikanásobná alternativa
5. Cyklus s podmínkou na začátku
6. Cyklus s podmínkou na konci (Pascal)
7. Cyklus s podmínkou na konci (C, Java)
8. For cyklus
XVII. Kdo su já
Start 17-11-26
205
1. Učitel z Moravy
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.