Fyzika ve škole – HTML5

Vytvořit další jazykovou verzi Vytvořit další jazykovou verzi: www_cz.xml   cz.xml

I. Mechanika
Start 17-11-19
1
1. Nakloněná rovina
Start 18-01-07
2
2. Rovnoběžník sil
Start 17-12-15
3
3. Posuvné měřítko
Start 17-11-30
4
4. Mikrometr
Start 18-09-18
5
5. Pohyb
Start 18-11-22
6
6. Rovnoměrný pohyb po kružnici
Start 17-12-16
7
7. Kladka pevná a volná
Start 18-01-09
8
8. Kladkostroj
Start 18-01-06
9
9. Rovnováha na páce
Start 18-06-10
10
10. 1. Newtonův pohybový zákon
Start 18-01-20
11
11. 2. Newtonův pohybový zákon
Start 17-11-27
12
12. 3. Newtonův pohybový zákon
Start 18-05-12
13
13. Mechanická práce
Start 18-12-27
14
14. Pružná srážka
Start 18-12-27
15
15. Nepružná srážka
Start 18-02-16
16
16. Zákon zachování energie
Start 18-06-24
17
17. Maxwellovo kyvadlo
Start 18-02-04
18
18. Tření a odpor vzduchu
Start 18-06-10
19
19. Newtonova houpačka
Start 18-01-11
20
20. Archimédův zákon
Start 18-01-24
21
21. Karteziánek
Start 18-05-31
22
22. Vodováha
Start 19-03-16
23
23. Spojené nádoby
Start 18-06-10
24
24. Tlak
Start 17-11-26
25
25. Pumpa
Start 17-12-02
26
26. Pascalův zákon
Start 18-01-21
27
27. Bernoulliho rovnice
Start 18-03-03
28
28. Těžiště
Start 18-08-03
29
29. Stabilita těles 1
Start 18-03-14
30
30. Stabilita těles 2
Start 18-02-07
31
31. Stabilita těles 3
II. Gravitační pole
Start 19-02-25
32
1. Newtonův gravitační zákon
Start 17-11-30
33
2. Intenzita gravitačního pole
Start 17-11-23
34
3. Centrální gravitační pole
Start 17-11-23
35
4. Homogenní gravitační pole
Start 18-06-02
36
5. Zeměpisné souřadnice
Start 18-05-24
37
6. Tíhové zrychlení
Start 18-06-07
38
7. Foucaultovo kyvadlo
Start 19-01-04
39
8. Beztížný stav
Start 17-11-25
40
9. Super výtah
Start 18-10-09
41
10. Volný pád
Start 17-11-26
42
11. Newtonova trubice
Start 17-12-13
43
12. Skládání pohybů
Start 18-02-25
44
13. Vrh vodorovný
Start 17-11-25
45
14. Padostroj
Start 17-12-05
46
15. Výtok kapaliny otvorem
Start 17-12-13
47
16. Vrh svislý
Start 17-12-14
48
17. Vrh šikmý
Start 18-03-02
49
18. Vrh šikmý - granát
Start 18-06-27
50
19. Trajektorie těles
Start 18-01-06
51
20. Newtonův kanón
Start 18-05-27
52
21. Geostacionární družice
Start 18-10-08
53
22. 1. Keplerův zákon
Start 18-01-06
54
23. 2. Keplerův zákon
Start 17-10-01
55
24. 3. Keplerův zákon – vnitřní planety
Start 18-07-02
56
25. 3. Keplerův zákon – vnější planety
Start 18-06-02
57
26. Sluneční soustava
Start 18-06-05
58
27. Měsíční fáze
Start 18-10-02
59
28. Souhvězdí
Start 18-10-14
60
29. Keplerovy zákony
III. Mechanické kmitání a vlnění
Start 18-01-18
61
1. Oscilátory
Start 18-03-06
62
2. Pohyb po kružnici
Start 17-12-29
63
3. Harmonické kmitání
Start 18-06-10
64
4. Skládání kmitání
Start 18-06-10
65
5. Skládání kmitání o stejné frekvenci
Start 18-06-10
66
6. Skládání kmitání o blízké frekvenci
Start 17-12-28
67
7. Fáze kmitavého pohybu
Start 18-06-10
68
8. Obdélníkový kmit
Start 18-03-20
69
9. Lissajousovy obrazce
Start 18-01-27
70
10. Tlumené kmity
Start 17-12-29
71
11. Nucené kmitání
Start 17-12-23
72
12. Matematické kyvadlo
Start 18-07-02
73
13. Matematické kyvadlo - Helikoptéra
Start 17-12-29
74
14. Mechanický oscilátor
Start 18-06-10
75
15. Mechanický oscilátor - Helikoptéra
Start 17-12-19
76
16. Spřažené oscilátory
Start 17-12-31
77
17. Odraz vlnění
Start 17-12-31
78
18. Lom vlnění
Start 17-11-27
79
19. Odraz na konci
Start 18-03-20
80
20. Stojaté vlnění
Start 17-12-30
81
21. Rezonance
Start 17-12-29
82
22. Rychlost zvuku
Start 18-06-18
83
23. Dopplerův jev
Start 17-12-29
84
24. Rázová vlna
Start 18-02-01
85
25. Huygensův princip
Start 18-06-10
86
26. Vlnostroj
Start 18-06-10
87
27. Stojaté vlnění
Start 18-06-10
88
28. Machův vlnostroj
Start 18-06-10
89
29. Juliův vlnostroj
Start 18-03-20
90
30. Vlnění
Start 18-07-30
91
31. Zvuk
IV. Molekulová fyzika a termika
Start 18-02-10
92
1. Brownův pohyb
Start 18-02-10
93
2. Difuze
Start 18-03-20
94
3. Rozdělení molekul plynu podle rychlostí
Start 17-12-05
95
4. Galileův teploměr
Start 17-12-03
96
5. Teplotní stupnice
Start 18-02-04
97
6. Jouleův experiment
Start 18-05-10
98
7. Vnitřní energie
Start 17-12-12
99
8. Přenos energie prouděním
Start 18-06-10
100
9. Přenos energie zářením
Start 17-12-12
101
10. Přenos energie vedením
Start 17-12-14
102
11. Izotermický děj – Boyleův - Mariottův zákon
Start 17-12-14
103
12. Izobarický děj – Gay-Lussacův zákon
Start 17-12-16
104
13. Izochorický děj – Charlesův zákon
Start 17-12-16
105
14. Adiabatický děj
Start 18-02-01
106
15. Carnotův cyklus
Start 18-08-02
107
16. Parní lokomotiva
Start 18-01-13
108
17. Dvoudobý motor
Start 18-01-13
109
18. Čtyřdobý motor
Start 18-01-14
110
19. Vznětový motor
Start 18-01-14
111
20. Wankelův motor
Start 17-11-23
112
21. Perpetuum mobile
Start 17-11-23
113
22. Čínský ptáček (houpací čáp)
Start 17-11-25
114
23. Lednička
Start 17-11-25
115
24. Kapilární tlak
Start 18-01-03
116
25. Bod varu - Atmosférický tlak
Start 18-01-03
117
26. Bod varu - Nadmořská výška
Start 18-01-03
118
27. Atmosférický tlak - Nadmořská výška
Start 18-06-10
119
28. Atmosféra Země
Start 18-01-02
120
29. Absolutní vlhkost
Start 18-01-02
121
30. Relativní vlhkost
Start 18-01-02
122
31. Rosný bod
V. Elektrostatika
Start 19-03-02
123
1. Van de Graaffův generátor
Start 18-03-18
124
2. Elektrické pole
Start 18-03-24
125
3. Náboj a pole
Start 18-06-10
126
4. Kondenzátor
VI. Elektrický proud
Start 18-10-01
127
1. Elektrický obvod
Start 18-03-17
128
2. Ohmův zákon
Start 18-03-15
129
3. Vnitřní odpor
Start 18-12-01
130
4. Kirchhoffovy zákony
Start 18-03-20
131
5. Elektrický odpor
VII. Polovodiče
Start 17-11-25
132
1. Termistor
Start 18-06-10
133
2. Fotorezistor
Start 18-05-17
134
3. Křemík
Start 18-05-14
135
4. Generace páru elektron díra
Start 18-05-13
136
5. Vlastní vodivost
Start 18-05-19
137
6. Polovodiče
Start 18-01-03
138
7. Grätzovo zapojení
VIII. Elektrický proud v kapalinách
Start 18-05-07
139
1. Elektrolytická disociace
Start 18-05-06
140
2. Elektrolýza
Start 17-11-26
141
3. Olověný akumulátor
IX. Elektrický proud v plynech a ve vakuu
Start 18-02-26
142
1. Ionizace - vybití elektroskopu
Start 17-12-19
143
2. Nesamostatný výboj
Start 18-01-01
144
3. Voltampérová charakteristika výboje
Start 18-06-10
145
4. Obloukový výboj
Start 17-12-28
146
5. Ruhmkorffův induktor
Start 17-12-28
147
6. Katodové záření
Start 18-01-01
148
7. Osciloskop
Start 17-12-30
149
8. Katodová trubice - Maltézský kříž
Start 17-12-31
150
9. Výboj při sníženém tlaku
Start 17-12-31
151
10. Oheň svatého Eliáše
Start 17-12-31
152
11. Doutnavka
Start 18-02-25
153
12. Zářivka
Start 18-06-10
154
13. Růžková bleskojistka
X. Magnetické pole
Start 18-01-10
155
1. Magnet
Start 18-03-15
156
2. Feromagnetismus
Start 18-06-21
157
3. Ampérovo pravidlo pravé ruky
Start 17-12-21
158
4. Flemingovo pravidlo levé ruky
Start 18-06-01
159
5. Elektromagnetická indukce
Start 18-03-11
160
6. Lenzův zákon
Start 18-05-20
161
7. Wehneltova trubice
XI. Střídavý proud
Start 18-03-11
162
1. Alternátor a dynamo
Start 18-03-10
163
2. Třífázový generátor
Start 18-03-21
164
3. Sériový obvod RLC
Start 18-03-21
165
4. Paralelní obvod RLC
Start 18-03-11
166
5. Transformátor
XII. Optika
Start 18-03-22
167
1. Optický hranol
Start 18-07-21
168
2. Subtraktivní a aditivní míchání barev
Start 18-06-24
169
3. Newtonův kotouč
Start 18-05-29
170
4. Youngův pokus
Start 18-06-10
171
5. Zrcadla
Start 18-03-23
172
6. Čočka
Start 18-04-29
173
7. Spojka
Start 18-12-05
174
8. Rozptylka
Start 18-03-25
175
9. Oční vady
Start 18-03-24
176
10. Akomodace oka
Start 18-03-26
177
11. Lupa
Start 18-03-25
178
12. Mikroskop
Start 18-03-27
179
13. Keplerův dalekohled
Start 18-03-27
180
14. Galileův dalekohled
Start 18-07-15
181
15. Duté (konkávní) zrcadlo
Start 18-07-15
182
16. Vypuklé (konvexní) zrcadlo
Start 18-03-28
183
17. Newtonův dalekohled
Start 18-04-16
184
18. Světelný tok
Start 18-01-06
185
19. Svítivost
Start 18-04-16
186
20. Osvětlení
Start 18-04-14
187
21. Absolutně černé těleso
Start 17-12-02
188
22. Model černého tělesa
Start 18-04-19
189
23. Fotoelektrický jev
Start 18-06-23
190
24. Elektromagnetická vlna
Start 18-04-11
191
25. Polarizační filtr
Start 18-06-10
192
26. Rentgenka
XIII. Speciální teorie relativity
Start 17-12-21
193
1. Michelson-Morleyův experiment
Start 17-12-17
194
2. Dilatace času
Start 17-12-19
195
3. Kontrakce délky
XIV. Atomová fyzika
Start 18-01-28
196
1. Modely atomů
Start 17-12-31
197
2. Rutherfordův pokus
Start 18-06-10
198
3. Bohrův model atomu
Start 18-01-10
199
4. Spektroskop
Start 17-12-04
200
5. Comptonův jev
Start 18-02-17
201
6. Franck-Hertzův experiment
XV. Jaderná fyzika
Start 17-12-31
202
1. Radioaktivita
Start 18-01-21
203
2. Zákon radioaktivní přeměny
Start 18-05-12
204
3. Rozpadová řada
Start 18-01-14
205
4. Jaderná reakce
XVI. Matematika
Start 18-09-16
206
1. Pythagorova věta
Start 18-09-26
207
2. Radián
Start 17-12-22
208
3. Jednotková kružnice
Start 18-07-26
209
4. Sčítání vektorů
Přijímací zkoušky z matematiky 2001
Přijímací zkoušky z matematiky 2002
Přijímací zkoušky z matematiky 2003
Přijímací zkoušky z matematiky 2004
Přijímací zkoušky z matematiky 2005
Přijímací zkoušky z matematiky 2006
Informatika
1. Sekvence
2. Neúplná alternativa
3. Úplná alternativa
4. Několikanásobná alternativa
5. Cyklus s podmínkou na začátku
6. Cyklus s podmínkou na konci (Pascal)
7. Cyklus s podmínkou na konci (C, Java)
8. For cyklus
9. Seřazení pole (Bubble Sort, Select Sort)
XVII. Kdo su já
Start 17-11-26
210
1. Učitel z Moravy
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.