Fyzika v škole – HTML5

Navrhnite lepší preklad Navrhnite lepší preklad: www_sk.xml   sk.xml
Vytvorte ďalšie jazykovú verziu Vytvorte ďalšie jazykovú verziu: www_sk.xml   sk.xml
To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Aby som sa vyhol opakujúcim sa otázkam:
1. Môžete vytvárať videá z mojich animácií a umiestňovať ich, napríklad na youtube.
2. Môžete tiež vytvárať screenshoty z mojich animácií a používať ich.
Start Domino Czech Republic
I. Mechanika Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-19
1
1. Naklonená rovina
Navrhnite lepší preklad
Start 19-06-30
2
2. Vzťažná sústava
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-07
3
3. Rovnobežník síl
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
4
4. Posuvné meradlo
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
5
5. Mikrometer
Navrhnite lepší preklad
Start 18-09-18
6
6. Pohyb
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
7
7. Rovnomerný pohyb po kružnici
Navrhnite lepší preklad
Start 20-11-19
8
8. Wattov odstredivý regulátor
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-16
9
9. Kladka pevná a voľná
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-09
10
10. Kladkostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-06
11
11. Zákon páky
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
12
12. 1. Newtonov pohybový zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
13
13. 2. Newtonov pohybový zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-27
14
14. 3. Newtonov pohybový zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
15
15. Mechanická práca
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
16
16. Pružná zrážka
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
17
17. Nepružná zrážka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-16
18
18. Zákon zachovania energie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-24
19
19. Maxwellovo kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-07
20
20. Moment zotrvačnosti
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
21
21. Trenie a odpor vzduchu
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
22
22. Newtonovo kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-11
23
23. Archimedov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 20-08-23
24
24. Hydrostatický tlak
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-24
25
25. Karteziánsky potápač
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-31
26
26. Vodováha
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-16
27
27. Spojené nádoby
Navrhnite lepší preklad
Start 20-07-31
28
28. Hydrostatický paradox
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
29
29. Tlak
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-26
30
30. Pumpa
Navrhnite lepší preklad
Start 19-08-30
31
31. Pascalov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-02
32
32. Hydraulický zdvihák
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-21
33
33. Bernoulliho rovnica
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-26
34
34. Dynamický vztlak
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-03
35
35. Ťažisko
Navrhnite lepší preklad
Start 18-08-03
36
36. Stabilita telies 1
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-14
37
37. Stabilita telies 2
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-07
38
38. Stabilita telies 3
Navrhnite lepší preklad
II. Gravitačné pole Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
39
1. Newtonov gravitačný zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
40
2. Intenzita gravitačného poľa
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
41
3. Centrálne gravitačné pole
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-23
42
4. Homogénne gravitačné pole
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
43
5. Geografický súradnicový systém
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
44
6. Tiažové zrýchlenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-07
45
7. Foucaultovo kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 19-01-04
46
8. Beztiažový stav
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-25
47
9. Super výťah
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
48
10. Voľný pád
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-26
49
11. Newtonova trubica
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
50
12. Skladanie pohybov
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
51
13. Vrh vodorovný
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
52
14. Padostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
53
15. Výtok kvapaliny otvorom
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
54
16. Vrh zvislý
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
55
17. Vrh šikmý
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
56
18. Vrh šikmý – ručný granát
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-27
57
19. Trajektórie telies
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
58
20. Newtonov kanón
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
59
21. Geostacionárna družica
Navrhnite lepší preklad
Start 18-10-08
60
22. 1. Keplerov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-06
61
23. 2. Keplerov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-10-01
62
24. 3. Keplerov zákon – vnútorné planéty
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-02
63
25. 3. Keplerov zákon – vonkajšie planéty
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-02
64
26. Slnečná sústava
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-05
65
27. Fáza Mesiaca
Navrhnite lepší preklad
Start 18-10-02
66
28. Súhvezdie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-10-14
67
29. Keplerove zákony
Navrhnite lepší preklad
III. Mechanické kmitanie a vlnenie Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-18
68
1. Oscilátory
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-06
69
2. Pohyb po kružnici
Navrhnite lepší preklad
Start 20-05-05
70
3. Harmonické kmitanie
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
71
4. Skladanie kmitov
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
72
5. Skladanie kmitov rovnakej frekvencie
Navrhnite lepší preklad
Start 19-05-17
73
6. Skladanie kmitov blízkej frekvencie
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
74
7. Fáza kmitavého pohybu
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
75
8. Obdĺžnikový kmit
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-20
76
9. Lissajousovy obrazce
Navrhnite lepší preklad
Start 20-05-05
77
10. Tlmené kmity
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
78
11. Nútené kmitanie
Navrhnite lepší preklad
Start 19-05-06
79
12. Matematické kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 20-09-25
80
13. Matematické kyvadlo – Klinec
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-02
81
14. Matematické kyvadlo – Helikoptéra
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-29
82
15. Mechanický oscilátor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
83
16. Mechanický oscilátor – Helikoptéra
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-19
84
17. Spriahnuté oscilátory
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
85
18. Odraz vlnenia
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
86
19. Lom vlnenia
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-27
87
20. Odraz na konci
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-20
88
21. Stojaté vlnenie
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-30
89
22. Rezonancia
Navrhnite lepší preklad
Start 20-05-05
90
23. Rýchlosť zvuku
Navrhnite lepší preklad
Start 20-02-04
91
24. Dopplerov jav
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
92
25. Rázová vlna
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-01
93
26. Huygensov princíp
Navrhnite lepší preklad
Start 19-05-30
94
27. Vlnostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
95
28. Stojaté vlnenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
96
29. Machov vlnostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
97
30. Juliánov vlnostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-20
98
31. Vlnenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-30
99
32. Zvuk
Navrhnite lepší preklad
IV. Molekulová fyzika a termika Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-10
100
1. Brownov pohyb
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-10
101
2. Difúzia
Navrhnite lepší preklad
Start 19-12-22
102
3. Interakcia medzi atómami
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-20
103
4. Maxwellovo rozdelenie molekúl podľa rýchlosti
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-05
104
5. Galileov teplomer
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
105
6. Teplotné stupnice
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
106
7. Joulov pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-10
107
8. Vnútorná energia
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-12
108
9. Prenos energie prúdením
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
109
10. Prenos energie žiarením
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-12
110
11. Prenos energie vedením
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
111
12. Izotermický dej – Boyleov-Mariottov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-14
112
13. Izobarickom dej – Gay-Lussacov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-16
113
14. Izochorický dej – Charlesov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
114
15. Adiabatický dej
Navrhnite lepší preklad
Start 19-05-09
115
16. Carnotov cyklus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-08-02
116
17. Parný rušeň
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-13
117
18. Dvojdobý motor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-13
118
19. Štvordobý motor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-14
119
20. Vznetový motor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-14
120
21. Wankelov motor
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-23
121
22. Perpetuum mobile
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-23
122
23. Hojdací bocian
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-25
123
24. Chladnička
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-25
124
25. Kapilárny tlak
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
125
26. Teplota varu – Atmosférický tlak
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
126
27. Teplota varu – Nadmorská výška
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
127
28. Atmosférický tlak – Nadmorská výška
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
128
29. Atmosféra Zeme
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
129
30. Absolútna vlhkosť
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
130
31. Relatívna vlhkosť
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
131
32. Rosný bod
Navrhnite lepší preklad
V. Elektrostatika Navrhnite lepší preklad
Start 19-05-21
132
1. Wimshurstov generátor
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-29
133
2. Van de Graaffov generátor
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
134
3. Elektrické pole
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-24
135
4. Náboj a polia
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
136
5. Kondenzátor
Navrhnite lepší preklad
VI. Elektrický prúd Navrhnite lepší preklad
Start 20-03-05
137
1. Napätie, prúd a odpor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-10-01
138
2. Elektrický obvod
Navrhnite lepší preklad
Start 19-11-17
139
3. Ohmov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-15
140
4. Vnútorný odpor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-12-01
141
5. Kirchhoffove zákony
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
142
6. Elektrický odpor
Navrhnite lepší preklad
Start 19-11-18
143
7. Teplotný súčiniteľ elektrického odporu
Navrhnite lepší preklad
VII. Polovodiče Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-25
144
1. Termistor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
145
2. Fotorezistor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-17
146
3. Kremík
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-14
147
4. Generácia páru elektrón diera
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-13
148
5. Vlastná vodivosť
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-19
149
6. Polovodiče
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-03
150
7. Grätzovo zapojenie
Navrhnite lepší preklad
VIII. Elektrický prúd v kvapalinách Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-07
151
1. Disociácia
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-06
152
2. Elektrolýza
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-26
153
3. Olovený akumulátor
Navrhnite lepší preklad
IX. Elektrický prúd v plynoch a vo vákuu Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-26
154
1. Ionizácia – vybíjanie elektroskopu
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-19
155
2. Nesamostatný výboj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-01
156
3. Voltampérová charakteristika výboja
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
157
4. Oblúkový výboj
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-28
158
5. Ruhmkorffův induktor
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-28
159
6. Katódové žiarenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-01
160
7. Osciloskop
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-30
161
8. Katódová trubica – Maltézsky kríž
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
162
9. Výboj pri zníženom tlaku
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
163
10. Oheň svätého Eliáša
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
164
11. Tlejivka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-25
165
12. Žiarivka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
166
13. Ochrana pred bleskom
Navrhnite lepší preklad
X. Magnetické pole Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-10
167
1. Magnet
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-15
168
2. Feromagnetizmus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-21
169
3. Magnetické pole priameho vodiča s prúdom
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-21
170
4. Flemingovo pravidlo ľavej ruky
Navrhnite lepší preklad
Start 20-10-14
171
5. Ampérov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-01
172
6. Elektromagnetická indukcia
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-11
173
7. Lenzov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-20
174
8. Wehneltova trubica
Navrhnite lepší preklad
XI. Striedavý prúd Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-11
175
1. Alternátor a dynamo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-10
176
2. Trojfázový generátor
Navrhnite lepší preklad
Start 20-04-08
177
3. Transformátor
Navrhnite lepší preklad
Start 19-09-29
178
4. Waltenhofenovo kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 20-03-14
179
5. Jednoduché striedavé obvody
Navrhnite lepší preklad
Start 20-03-19
180
6. Sériový obvod RLC
Navrhnite lepší preklad
Start 20-03-19
181
7. Paralelný obvod RLC
Navrhnite lepší preklad
Start 20-09-20
182
8. Elektromagnetický oscilačný obvod
Navrhnite lepší preklad
XII. Optika Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
183
1. Optický hranol
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-21
184
2. Subtraktívne a aditívne miešanie farieb
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-24
185
3. Newtonov kotúč
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
186
4. Youngov pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
187
5. Zrkadlá
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
188
6. Šošovka
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
189
7. Spojka
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
190
8. Rozptylka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-25
191
9. Očné vady
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-24
192
10. Akomodácia oka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-26
193
11. Lupa
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-25
194
12. Mikroskop
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-27
195
13. Keplerov ďalekohľad
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-27
196
14. Galileov ďalekohľad
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
197
15. Duté (konkávne) zrkadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
198
16. Vypuklé (konvexné) zrkadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-28
199
17. Newtonov ďalekohľad
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-16
200
18. Svetelný tok
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-06
201
19. Svietivosť
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-16
202
20. Osvetlenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-14
203
21. Absolútne čierne teleso
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-02
204
22. Model čierneho telesa
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-19
205
23. Fotoelektrický jav
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-23
206
24. Elektromagnetická vlna
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-11
207
25. Polarizačný filter
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
208
26. Rentgenka
Navrhnite lepší preklad
XIII. Špeciálna teória relativity Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-21
209
1. Michelsonov-Morleyho pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 19-06-07
210
2. Dilatácia času
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
211
3. Kontrakcie dĺžky
Navrhnite lepší preklad
XIV. Atomistika Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-28
212
1. Modely atómu
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
213
2. Rutherfordov pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 19-06-07
214
3. Bohrov model atoma
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-10
215
4. Spektroskop
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-04
216
5. Comptonov jav
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-17
217
6. Franck-Hertzov experiment
Navrhnite lepší preklad
XV. Jadrová fyzika Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
218
1. Žiarenie
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
219
2. Zákon rádioaktívnej premeny
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-12
220
3. Rozpadový rad
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-14
221
4. Jadrová reakcia
Navrhnite lepší preklad
XVI. Matematika Navrhnite lepší preklad
Start 18-09-16
222
1. Pytagorova veta
Navrhnite lepší preklad
Start 20-05-04
223
2. Ludolfovo číslo
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-08
224
3. Radián
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
225
4. Jednotková kružnica
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-26
226
5. Skladanie vektorov
Navrhnite lepší preklad
Start 20-05-05
227
6. Buffonova ihla
Navrhnite lepší preklad
Start 19-11-14
228
7. Galtonova doska
Navrhnite lepší preklad
Start 20-04-14
229
8. Möbiov list
Navrhnite lepší preklad
Start 20-07-07
230
9. Grécka abeceda
Navrhnite lepší preklad
XVII. Kdo su já Navrhnite lepší preklad
Přijímací zkoušky z matematiky 2001
Přijímací zkoušky z matematiky 2002
Přijímací zkoušky z matematiky 2003
Přijímací zkoušky z matematiky 2004
Přijímací zkoušky z matematiky 2005
Přijímací zkoušky z matematiky 2006
Informatika
1. Sekvence
2. Neúplná alternativa
3. Úplná alternativa
4. Několikanásobná alternativa
5. Cyklus s podmínkou na začátku
6. Cyklus s podmínkou na konci (Pascal)
7. Cyklus s podmínkou na konci (C, Java)
8. For cyklus
9. Seřazení pole (Bubble Sort, Select Sort)
Start 17-11-26
231
1. Učiteľ z Moravy
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-01
232
2. Učiteľ z Moravy
Navrhnite lepší preklad