iTunes Google play Windows Store Tweet
To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
За да избегнете повтарящи се въпроси:
1. Можете да създавате видеоклипове от моите анимации и да ги поставяте, например в youtube.
2. Можете също така да направите скрийншотове от моите анимации и да ги използвате.

Физика в училище - HTML5   (Физика Анимации/Симулации)
Механика Гравитационно поле Mеханични трептения и вълни Термодинамика и молекулна физика Електростатика Електрически ток Полупроводници Електрически ток в течността Електрически ток във вакуум и газове Магнитно поле Променлив ток Оптика Специална теория на относителността Атомна физика Ядрена физика Математика
Наклонена равнина
Отправна система
Отправна система
Успоредник на силите
Шублер
Микрометър
Движение
Движение
Движение
Движение по окръжност
Центробежни Регулатор
Прост полиспаст
Полиспаст
Лост
Първи закон на Нютон
Втори закон на Нютон
Трети закон на Нютон
Асансьор
Механична работа
Еластични удари
Нееластични удари
Закон за запазване на енергията
Масов инерционен момент
Триене и въздушното съпротивление
Люлка на Нютон
Принципът на Архимед
Хидростатично налягане
Картезианский водолаз
Либела
Скачени съдове
Хидростатичен парадокс
Хидростатичен парадокс
Налягане
Помпа
Закон на Паскал
Хидравличен повдигач
Закон Бернулли
Подемна сила
Център на тежестта
Център на тежестта
Център на тежестта
Механично равновесие 1
Механично равновесие 2
Механично равновесие 3
Закон за всеобщото привличане
Интензитет на гравитационно поле
Гравитационно поле
Хомогенна гравитационно поле
Географска координатна система
Земно ускорение
Махало на Фуко
Безтегловност
Супер асансьор
Тяло хвърлено хоризонтално
Тяло хвърлено хоризонтално 2
Поток на течността през отвор
Тяло хвърлено под ъгъл - граната
Траектории и орбити
Орбитално оръдие на Нютон
Геостационарна орбита
Първият закона на Кеплер
Втори закон на Кеплер
Трети закон на Кеплер - вътрешни планети
Трети закон на Кеплер - външни планети
Слънчева система
Фаза на Луната
Съзвездие
Съзвездие
Съзвездие
Закони на Кеплер
Осцилатори
Осцилатори
Осцилатори
Осцилатори
Осцилатори
Осцилатори
Движение по окръжност
Хармонично трептене
Суперпозиция
Суперпозиция f1 = f2
Суперпозиция f1 ≈ f2
Фаза
Правоъгълен импулс
Фигура на Лисажу
Затихващи трептения
Математичното махало
Математичното махало - Нокът
Хармоничен осцилатор
Хармоничен осцилатор - Хеликоптер
Отражение
Пречупване
Отражение на вълна от граница
Стояща вълна
Скорост на звука
Доплеров ефект
Ударна вълна
Принцип на Хюйгенс–Френел
Модели на вълни
Модели на вълни
Стояща вълна
Уред вълни от махала
Модел на напречна вълна
Вълни
Звук
Брауново движение
Дифузия
Взаимодействие между атомите
Закон на Максуел за разпределение на молекулите в газовете по скорости
Температурните скали
Механичен еквивалент на топлината
Калориметър
Вътрешна енергия
Вътрешна енергия
Предаване на топлина - конвекция
Предаване на топлина - радиация
Предаване на топлина - проводимост
Изотермен процес
Изобарен процес
Изохорен процес
Адиабатен процес
Цикъл на Карно
Парна машина
Вечен двигател
Вечен двигател
Вечен двигател
Вечен двигател
Жадното пате
Хладилник
Сапунен мехур - експеримент
Машина на Уимшърст
Генератор на Ван де Грааф
Генератор на Ван де Грааф
Генератор на Ван де Грааф
Генератор на Ван де Грааф
Электрическое поле
Заряди и полета
Кондензатор
Електричен ток, напрежение и съпротивление
Електрическа верига
Закон на Ом
Вътрешно съпротивление
Закони на Кирхоф
Закони на Кирхоф
Електрическо съпротивление
Температурен коефициент съпротивление
Терморезистор
Фоторезистор
Силиций
Силиций
Генерация на токоносители в полупроводника
Собствена проводимост
Полупроводници
Токоизправител Грец
Електролитна дисоциация
Електролитна дисоциация
Електролиза
Оловно-киселинна батерия
Йонизация - зарядът на електроскопа намалява
Йонизация - зарядът на електроскопа намалява
Несамостоятелен разряд
Изследване на газов разряд
Дъгов разряд
Бобина Румкорф
Катоден лъч
Осцилоскоп
Тръба на Крук - Малтийски кръст
Електрическият заряд при понижено налягане
Огън на свети Елм
Глим лампа
Луминесцентна лампа
Мълниезащита
Магнит
Феромагнетизъм
Закон на Ампер
Закон на Ампер
Правило на дясната ръка
Правило на дясната ръка
Закон на Ампер
Електромагнитна индукция
Закон на Ленц
Закон на Ленц
Бобини на Хелмхолц
Алтернатор и динамо
Алтернатор и динамо
Трифазен генератор
Трансформатор
Токове на Фуко
Прости променливотокови вериги
RLC серия верига
RLC серия верига
RLC серия верига
RLC паралелна верига
RLC паралелна верига
RLC паралелна верига
Колебателният контур
Призма
Субтрактивно и адитивно смесване на цветовете
Субтрактивно и адитивно смесване на цветовете
Смесване на цветовете
Експериментът на Томас Йънг
Огледала
Леща
Събирателна леща
Събирателна леща
Разсейвателна леща
Дефекти на очите
Дефекти на очите
Дефекти на очите
Акомодация
Лупа
Тръба на Кеплер
Тръба на Галилей
Вдлъбнати огледала
Вдлъбнати огледала
Изпъкнали огледала
Телескоп система Нютон
Светлинен поток
Светлинен поток
Светлинен поток
Светлинен поток
Светлинен поток
Светлинен поток
Светлинен поток
Светлинен поток
Интензитета на светлината
Интензитета на светлината
Осветеност
Абсолютно черно тяло
Модел на абсолютно черно тяло
Модел на абсолютно черно тяло
Фотоелектричен ефект
Електромагнитна вълна
Поляризационен филтър
Поляризационен филтър
Рентгенова тръба
Опит на Майкелсън-Морли
Разтегляне на времето
Свиване на дължините
Модели на атома
Модели на атома
Модели на атома
Модели на атома
Модели на атома
Експеримент на Ръдърфорд
Експеримент на Ръдърфорд
Модел на Бор
Модел на Бор
Спектроскоп
Ефект на Комптън
Експеримент на Франк и Херц
Радиоактивност
Радиоактивност
Закон за радиоактивното разпадане
Радиоактивни серия
Радиоактивни серия
Ядрена реакция
Ядрена реакция
Ядрена реакция
Ядрена реакция
Питагорова теорема
Питагорова теорема
Питагорова теорема
Пи
Радиан
Единична окръжност
Сума на вектори
Иглата на Буфон
Механизма на Галтън
Лист на Мьобиус
Платоново тяло
Гръцка азбука
 
Махало на Максуел
Свободно падане
Свободно падане на Луната
Свободно падане - експеримент
Тяло хвърлено вертикално нагоре
Тяло хвърлено под ъгъл
Принудени трептения
Математичното махало - Хеликоптер
Две механични осцилатори
Резонанс
Резонанс
Термометърът на Галилео
Двутактов двигател
Четиритактов двигател
Дизелов двигател
Ванкелов двигател
Температура на кипене - Атмосферно налягане
Температура на кипене - Атмосферно налягане
Температура на кипене - Атмосферно налягане
Температура на кипене - Надморска височина
Атмосферно налягане - Надморска височина
Атмосфера на Земята
Абсолютна влажност
Относителна влажност
Точка на оросяването
Микроскоп