iTunes Google play Windows Store Tweet
To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Abych se vyhnul opakujícím se otázkám:
1. Můžete vytvářet videa z mých animací a umisťovat je, například na youtube.
2. Můžete také vytvářet screenshoty z mých animací a používat je.

Fyzika ve škole - HTML5   (Fyzika Animace/Simulace)
Mechanika Gravitační pole Mechanické kmitání a vlnění Molekulová fyzika a termika Elektrostatika Elektrický proud Polovodiče Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v plynech a ve vakuu Magnetické pole Střídavý proud Optika Speciální teorie relativity Atomová fyzika Jaderná fyzika Matematika
Nakloněná rovina
Vztažná soustava
Vztažná soustava
Rovnoběžník sil
Posuvné měřítko
Mikrometr
Pohyb
Pohyb
Pohyb
Rovnoměrný pohyb po kružnici
Wattův odstředivý regulátor
Kladka pevná a volná
Kladkostroj
Rovnováha na páce
1. Newtonův pohybový zákon
2. Newtonův pohybový zákon
3. Newtonův pohybový zákon
Výtah
Mechanická práce
Pružná srážka
Nepružná srážka
Zákon zachování energie
Moment setrvačnosti
Tření a odpor vzduchu
Newtonova houpačka
Archimédův zákon
Hydrostatický tlak
Karteziánek
Vodováha
Spojené nádoby
Hydrostatické paradoxon
Hydrostatické paradoxon
Tlak
Pumpa
Pascalův zákon
Hydraulický zvedák
Bernoulliho rovnice
Dynamický vztlak
Těžiště
Těžiště
Těžiště
Stabilita těles 1
Stabilita těles 2
Stabilita těles 3
Newtonův gravitační zákon
Intenzita gravitačního pole
Centrální gravitační pole
Homogenní gravitační pole
Zeměpisné souřadnice
Tíhové zrychlení
Foucaultovo kyvadlo
Beztížný stav
Super výtah
Skládání pohybů
Vrh vodorovný
Výtok kapaliny otvorem
Vrh šikmý - granát
Trajektorie těles
Newtonův kanón
Geostacionární družice
1. Keplerův zákon
2. Keplerův zákon
3. Keplerův zákon – vnitřní planety
3. Keplerův zákon – vnější planety
Sluneční soustava
Měsíční fáze
Souhvězdí
Souhvězdí
Souhvězdí
Keplerovy zákony
Oscilátory
Oscilátory
Oscilátory
Oscilátory
Oscilátory
Oscilátory
Pohyb po kružnici
Harmonické kmitání
Skládání kmitání
Skládání kmitání o stejné frekvenci
Skládání kmitání o blízké frekvenci
Fáze kmitavého pohybu
Obdélníkový kmit
Lissajousovy obrazce
Tlumené kmity
Matematické kyvadlo
Matematické kyvadlo - Hřebík
Mechanický oscilátor
Mechanický oscilátor - Helikoptéra
Odraz vlnění
Lom vlnění
Odraz na konci
Stojaté vlnění
Rychlost zvuku
Dopplerův jev
Rázová vlna
Huygensův princip
Vlnostroj
Vlnostroj
Stojaté vlnění
Machův vlnostroj
Juliův vlnostroj
Vlnění
Zvuk
Brownův pohyb
Difuze
Vzájemné působení částic
Rozdělení molekul plynu podle rychlostí
Teplotní stupnice
Jouleův experiment
Kalorimetr
Vnitřní energie
Vnitřní energie
Přenos energie prouděním
Přenos energie zářením
Přenos energie vedením
Izotermický děj – Boyleův - Mariottův zákon
Izobarický děj – Gay-Lussacův zákon
Izochorický děj – Charlesův zákon
Adiabatický děj
Carnotův cyklus
Parní lokomotiva
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile
Čínský ptáček (houpací čáp)
Lednička
Kapilární tlak
Wimshurstova indukční elektřina
Van de Graaffův generátor
Van de Graaffův generátor
Van de Graaffův generátor
Van de Graaffův generátor
Elektrické pole
Náboj a pole
Kondenzátor
Napětí, proud a odpor
Elektrický obvod
Ohmův zákon
Vnitřní odpor
Kirchhoffovy zákony
Kirchhoffovy zákony
Elektrický odpor
Teplotní součinitel elektrického odporu
Termistor
Fotorezistor
Křemík
Křemík
Generace páru elektron díra
Vlastní vodivost
Polovodiče
Grätzovo zapojení
Elektrolytická disociace
Elektrolytická disociace
Elektrolýza
Olověný akumulátor
Ionizace - vybití elektroskopu
Ionizace - vybití elektroskopu
Nesamostatný výboj
Voltampérová charakteristika výboje
Obloukový výboj
Ruhmkorffův induktor
Katodové záření
Osciloskop
Katodová trubice - Maltézský kříž
Výboj při sníženém tlaku
Oheň svatého Eliáše
Doutnavka
Zářivka
Růžková bleskojistka
Magnet
Feromagnetismus
Ampérovo pravidlo pravé ruky
Ampérovo pravidlo pravé ruky
Flemingovo pravidlo levé ruky
Flemingovo pravidlo levé ruky
Ampérův zákon
Elektromagnetická indukce
Lenzův zákon
Lenzův zákon
Wehneltova trubice
Alternátor a dynamo
Alternátor a dynamo
Třífázový generátor
Transformátor
Waltenhofenovo kyvadlo
Jednoduché obvody střídavého proudu
Sériový obvod RLC
Sériový obvod RLC
Sériový obvod RLC
Paralelní obvod RLC
Paralelní obvod RLC
Paralelní obvod RLC
Elektromagnetický oscilační obvod
Optický hranol
Subtraktivní a aditivní míchání barev
Subtraktivní a aditivní míchání barev
Newtonův kotouč
Youngův pokus
Zrcadla
Čočka
Spojka
Spojka
Rozptylka
Oční vady
Oční vady
Oční vady
Akomodace oka
Lupa
Keplerův dalekohled
Galileův dalekohled
Duté (konkávní) zrcadlo
Duté (konkávní) zrcadlo
Vypuklé (konvexní) zrcadlo
Newtonův dalekohled
Světelný tok
Světelný tok
Světelný tok
Světelný tok
Světelný tok
Světelný tok
Světelný tok
Světelný tok
Svítivost
Svítivost
Osvětlení
Absolutně černé těleso
Model černého tělesa
Model černého tělesa
Fotoelektrický jev
Elektromagnetická vlna
Polarizační filtr
Polarizační filtr
Rentgenka
Michelson-Morleyův experiment
Dilatace času
Kontrakce délky
Modely atomů
Modely atomů
Modely atomů
Modely atomů
Modely atomů
Rutherfordův pokus
Rutherfordův pokus
Bohrův model atomu
Bohrův model atomu
Spektroskop
Comptonův jev
Franck-Hertzův experiment
Radioaktivita
Radioaktivita
Zákon radioaktivní přeměny
Rozpadová řada
Rozpadová řada
Jaderná reakce
Jaderná reakce
Jaderná reakce
Jaderná reakce
Pythagorova věta
Pythagorova věta
Pythagorova věta
Ludolfovo číslo
Radián
Jednotková kružnice
Sčítání vektorů
Buffonova jehla
Galtonova deska
Möbiova páska
Platonská tělesa
Řecká abeceda
 
Maxwellovo kyvadlo
Volný pád
Newtonova trubice
Padostroj
Vrh svislý
Vrh šikmý
Nucené kmitání
Matematické kyvadlo - Helikoptéra
Spřažené oscilátory
Rezonance
Rezonance
Galileův teploměr
Dvoudobý motor
Čtyřdobý motor
Vznětový motor
Wankelův motor
Bod varu - Atmosférický tlak
Bod varu - Atmosférický tlak
Bod varu - Atmosférický tlak
Bod varu - Nadmořská výška
Atmosférický tlak - Nadmořská výška
Atmosféra Země
Absolutní vlhkost
Relativní vlhkost
Rosný bod
Mikroskop