iTunes Google play Windows Store Tweet
To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Az ismétlődő kérdések elkerülése érdekében:
1. Készíthet videókat az animációimból, és elhelyezheti őket, például a youtube-on.
2. Készíthet képernyőképeket az animációimból és felhasználhatja azokat is.

Fizika az iskolában - HTML5   (Fizika Animációk/Szimulációk)
Mechanika Gravitációs mező Mechanikai rezgések és hullámok Termodinamika és molekuláris fizika Elektrosztatika Elektromos áram Félvezető Elektromos áram folyadékokban Elektromos áram gázokban és vákuumban Mágneses mező Váltakozó áram Optika Speciális relativitáselmélet Atom szerkezete Magfizika Matematika
Lejtő
Vonatkoztatási rendszer
Vonatkoztatási rendszer
Paralelogramma szabálynak
Tolómérce
Mikrométer
Mozgás
Mozgás
Mozgás
Körmozgás
Centrifugál regulátor
Csiga
Csigasorok
Mérleg
Newton 1. törvénye
Newton 2. törvénye
Newton 3. törvénye
Felvonó
Mechanikai munka
Rugalmas ütközés
Rugalmatlan ütközés
Energiamegmaradás
Tehetetlenségi nyomaték
Súrlódás és légellenállás
Newton-bölcső
Arkhimédész törvénye
Hidrosztatikai nyomás
Cartesius-búvár
Vízmérték
Közlekedőedények
Hidrosztatikai paradoxon
Hidrosztatikai paradoxon
Nyomás
Szivattyú
Pascal törvénye
Hidraulikus emelő
Bernoulli törvénye
Felhajtóerő (aerodinamika)
Gravitáció középpontja
Gravitáció középpontja
Gravitáció középpontja
Mechanikai egyensúly 1
Mechanikai egyensúly 2
Mechanikai egyensúly 3
Newton-féle gravitációs törvény
A gravitációs térerősség
Gravitációs mező
Föld gravitációs mezője
Földrajzi koordináta-rendszer
Nehézségi gyorsulás
Foucault-inga
Súlytalanság
Super felvonó
Mozgások összetétele
Vízszintes hajítás
Torricelli-féle kiömlési törvény
Ferde hajítás - kézigránát
A bolygók mozgása
Newton gondolatkísérlete
Geostacionárius pálya
Kepler I. törvénye
Kepler II. törvénye
Kepler III. törvénye - Belső Naprendszer
Kepler III. törvénye - Külső Naprendszer
Naprendszer
Holdfázis
Csillagkép
Csillagkép
Csillagkép
Kepler-törvények
Harmonikus oszcillátor
Harmonikus oszcillátor
Harmonikus oszcillátor
Harmonikus oszcillátor
Harmonikus oszcillátor
Harmonikus oszcillátor
Körmozgás
Harmonikus rezgőmozgás
Szuperpozíció
Azonos frekvenciájú rezgések szuperpozíciói
Közel azonos frekvenciájú rezgések szuperpozíciói
Fáziseltolódás
Négyszögjel
Lissajous-görbék
Csillapított rezgések
Matematikai inga
Matematikai inga - Szeg
Rugós inga
Rugós inga - Helikopter
Hullámok visszaverődése
Hullámok törése
Hullámok visszaverődése rögzített és szabad végről
Állóhullám
Hangsebesség
Doppler-effektus
Szuperszonikus repülés
Huygens-Fresnel-elv
Hullámgép
Hullámgép
Állóhullám
Mach-féle hullámgép
Julius-féle hullámgép
Hullám
Hang
Brown-mozgás
Diffúzió
Atomok kölcsönhatása
Maxwell–Boltzmann-eloszlás
Hőmérsékleti skálák
Hő mechanikai egyenértéke
Kaloriméter
Belső energia
Belső energia
Hőátadás - hőáramlás
Hőátadás - hősugárzás
Hőátadás - hővezetés
Boyle-Mariotte törvény
Gay-Lussac törvényei
Charles törvény
Adiabatikus folyamat
Carnot-ciklus
Gőzmozdony
Örökmozgó
Örökmozgó
Örökmozgó
Örökmozgó
Szomjas kacsa
Hűtőgép
Kapilláris nyomás
Wimshurst-féle influencia gép
Van de Graaff-generátor
Van de Graaff-generátor
Van de Graaff-generátor
Van de Graaff-generátor
Elektromos mező
Ponttöltések erőtere és potenciálja
Kondenzátor
Ellenállás, feszültség és áram
Áramkör
Ohm törvénye
Belső ellenállás
Kirchhoff-törvények
Kirchhoff-törvények
Elektromos ellenállás
Az ellenállás hőmérsékleti együtthatója
Termisztor
Photoresistor
Szilícium
Szilícium
Rekombináció
Tiszta félvezetõk sajátvezetése
Félvezető
Graetz-kapcsolás
Disszociáció
Disszociáció
Elektrolízis
Ólom akkumulátor
Ionizáció - elektroszkóp töltését csökkenti
Ionizáció - elektroszkóp töltését csökkenti
Elektromos áram gázokban
Feszültség/áram karakterisztikája
Az ívlámpák
Ruhmkorff-féle szikrainduktor
Katódsugárzás
Oszcilloszkóp
Katódsugárcső máltai kereszttel
Kisülési csősorozat
Szent Elmo tüze
Glimmlámpa
Fénycső
Villámvédelem
Állandó mágnes
Ferromágnesség
Jobbmenetes csavar szabály
Jobbmenetes csavar szabály
Bal kéz-szabályra
Bal kéz-szabályra
Ampère-törvény
Elektromágneses indukció
Lenz-törvény
Lenz-törvény
Helmholtz tekercspár
Generátor és dinamó
Generátor és dinamó
Háromfázisú generátor
Transzformátor
Waltenhofen inga
Egyszerű váltóáramú AC kör
RLC soros áramkör
RLC soros áramkör
RLC soros áramkör
RLC párhuzamos áramkör
RLC párhuzamos áramkör
RLC párhuzamos áramkör
Elektromágneses rezgőkör
Prizma
Szubtraktív és additív színkeverés
Szubtraktív és additív színkeverés
Newton-féle színtárcsa
Young-féle kétréses kísérlet
Tükrök
Optikai lencse
Gyűjtőlencse
Gyűjtőlencse
Szórólencse
Akkomodációs hibák
Akkomodációs hibák
Akkomodációs hibák
Akkomodáció
Nagyító
Kepler-féle (csillagászati) távcső
Hollandi (Galilei-féle) távcső
Homorú tükör
Homorú tükör
Domború tükör
Newton rendszerű távcső
Fényáram
Fényáram
Fényáram
Fényáram
Fényáram
Fényáram
Fényáram
Fényáram
Fényerősség
Fényerősség
Megvilágítás
Feketetest-sugárzás
Fekete test modellje
Fekete test modellje
Fényelektromos jelenség
Elektromágneses hullámok
Polarizációs szűrő
Polarizációs szűrő
Röntgencső
Michelson–Morley-kísérlet
Idődilatáció
Hosszkontrakció
Atommodell
Atommodell
Atommodell
Atommodell
Atommodell
Rutherford-kísérlet
Rutherford-kísérlet
Bohr-féle atommodell
Bohr-féle atommodell
Spektroszkóp
Compton-szórás
Franck–Hertz-kísérlet
Radioaktivitás
Radioaktivitás
A radioaktív bomlás törvénye
A radioaktív bomlási sorok
A radioaktív bomlási sorok
Magreakció
Magreakció
Magreakció
Magreakció
Pitagorasz-tétel
Pitagorasz-tétel
Pitagorasz-tétel
Radián
Egységkörön
Vektorösszeadás
Buffon tűje
Galton-deszka
Möbius-szalag
Szabályos test
Görög ábécé
 
Maxwell-féle inga
Szabadesés
Vákuumban a szabadesés
Ejtőzsinórok
Függőleges hajítás
Ferde hajítás
Kényszerrezgés
Matematikai inga - Helikopter
Csatolt inga
Rezonancia
Rezonancia
Galilei hőmérő
Kétütemű motor
Négyütemű motor
Dízelmotor
Wankel-motor
Forráspont - Légnyomás
Forráspont - Légnyomás
Forráspont - Légnyomás
Forráspont - Tengerszint feletti magasság
Légnyomás - Tengerszint feletti magasság
Légkör
Abszolút páratartalom
Relatív páratartalom
Harmatpont
Mikroszkóp