iTunes Google play Windows Store Tweet
Fyzika v škole - HTML5   (Fyzika Animácie/Simulácie)
Mechanika Gravitačné pole Mechanické kmitanie a vlnenie Molekulová fyzika a termika Elektrostatika Elektrický prúd Polovodiče Elektrický prúd v kvapalinách Elektrický prúd v plynoch a vo vákuu Magnetické pole Striedavý prúd Optika Špeciálna teória relativity Atomistika Jadrová fyzika Matematika
Naklonená rovina
Vzťažná sústava
Vzťažná sústava
Rovnobežník síl
Posuvné meradlo
Mikrometer
Pohyb
Pohyb
Pohyb
Rovnomerný pohyb po kružnici
Kladka pevná a voľná
Kladkostroj
Zákon páky
1. Newtonov pohybový zákon
2. Newtonov pohybový zákon
3. Newtonov pohybový zákon
Mechanická práca
Pružná zrážka
Nepružná zrážka
Zákon zachovania energie
Moment zotrvačnosti
Trenie a odpor vzduchu
Newtonovo kyvadlo
Archimedov zákon
Karteziánsky potápač
Vodováha
Spojené nádoby
Tlak
Pumpa
Pascalov zákon
Hydraulický zdvihák
Bernoulliho rovnica
Dynamický vztlak
Ťažisko
Ťažisko
Ťažisko
Stabilita telies 1
Stabilita telies 2
Stabilita telies 3
Newtonov gravitačný zákon
Intenzita gravitačného poľa
Centrálne gravitačné pole
Homogénne gravitačné pole
Geografický súradnicový systém
Tiažové zrýchlenie
Foucaultovo kyvadlo
Beztiažový stav
Super výťah
Skladanie pohybov
Vrh vodorovný
Výtok kvapaliny otvorom
Vrh šikmý - ručný granát
Trajektórie telies
Newtonov kanón
Geostacionárna družica
1. Keplerov zákon
2. Keplerov zákon
3. Keplerov zákon – vnútorné planéty
3. Keplerov zákon – vonkajšie planéty
Slnečná sústava
Fáza Mesiaca
Súhvezdie
Súhvezdie
Súhvezdie
Keplerove zákony
Oscilátory
Oscilátory
Oscilátory
Oscilátory
Oscilátory
Oscilátory
Pohyb po kružnici
Harmonické kmitanie
Skladanie kmitov
Skladanie kmitov rovnakej frekvencie
Skladanie kmitov blízkej frekvencie
Fáza kmitavého pohybu
Obdĺžnikový kmit
Lissajousovy obrazce
Tlmené kmity
Matematické kyvadlo
Mechanický oscilátor
Mechanický oscilátor - Helikoptéra
Odraz vlnenia
Lom vlnenia
Odraz na konci
Stojaté vlnenie
Rýchlosť zvuku
Dopplerov jav
Rázová vlna
Huygensov princíp
Vlnostroj
Vlnostroj
Stojaté vlnenie
Machov vlnostroj
Juliánov vlnostroj
Vlnenie
Zvuk
Brownov pohyb
Difúzia
Interakcia medzi atómami
Maxwellovo rozdelenie molekúl podľa rýchlosti
Teplotné stupnice
Joulov pokus
Vnútorná energia
Vnútorná energia
Prenos energie prúdením
Prenos energie žiarením
Prenos energie vedením
Izotermický dej – Boyleov-Mariottov zákon
Izobarickom dej – Gay-Lussacov zákon
Izochorický dej – Charlesov zákon
Adiabatický dej
Carnotov cyklus
Parný rušeň
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile
Hojdací bocian
Chladnička
Kapilárny tlak
Wimshurstov generátor
Van de Graaffov generátor
Van de Graaffov generátor
Van de Graaffov generátor
Van de Graaffov generátor
Elektrické pole
Náboj a polia
Kondenzátor
Elektrický obvod
Ohmov zákon
Vnútorný odpor
Kirchhoffove zákony
Kirchhoffove zákony
Elektrický odpor
Teplotný súčiniteľ elektrického odporu
Termistor
Fotorezistor
Kremík
Kremík
Generácia páru elektrón diera
Vlastná vodivosť
Polovodiče
Grätzovo zapojenie
Disociácia
Disociácia
Elektrolýza
Olovený akumulátor
Ionizácia - vybíjanie elektroskopu
Ionizácia - vybíjanie elektroskopu
Nesamostatný výboj
Voltampérová charakteristika výboja
Oblúkový výboj
Ruhmkorffův induktor
Katódové žiarenie
Osciloskop
Katódová trubica - Maltézsky kríž
Výboj pri zníženom tlaku
Oheň svätého Eliáša
Tlejivka
Žiarivka
Ochrana pred bleskom
Magnet
Feromagnetizmus
Magnetické pole priameho vodiča s prúdom
Magnetické pole priameho vodiča s prúdom
Flemingovo pravidlo ľavej ruky
Flemingovo pravidlo ľavej ruky
Elektromagnetická indukcia
Lenzov zákon
Lenzov zákon
Wehneltova trubica
Alternátor a dynamo
Alternátor a dynamo
Trojfázový generátor
Sériový obvod RLC
Sériový obvod RLC
Sériový obvod RLC
Paralelný obvod RLC
Paralelný obvod RLC
Paralelný obvod RLC
Transformátor
Waltenhofenovo kyvadlo
Optický hranol
Subtraktívne a aditívne miešanie farieb
Subtraktívne a aditívne miešanie farieb
Newtonov kotúč
Youngov pokus
Zrkadlá
Šošovka
Spojka
Spojka
Rozptylka
Očné vady
Očné vady
Očné vady
Akomodácia oka
Lupa
Keplerov ďalekohľad
Galileov ďalekohľad
Duté (konkávne) zrkadlo
Duté (konkávne) zrkadlo
Vypuklé (konvexné) zrkadlo
Newtonov ďalekohľad
Svetelný tok
Svetelný tok
Svetelný tok
Svetelný tok
Svetelný tok
Svetelný tok
Svetelný tok
Svetelný tok
Svietivosť
Svietivosť
Osvetlenie
Absolútne čierne teleso
Model čierneho telesa
Model čierneho telesa
Fotoelektrický jav
Elektromagnetická vlna
Polarizačný filter
Polarizačný filter
Rentgenka
Michelsonov-Morleyho pokus
Dilatácia času
Kontrakcie dĺžky
Modely atómu
Modely atómu
Modely atómu
Modely atómu
Modely atómu
Rutherfordov pokus
Rutherfordov pokus
Bohrov model atoma
Bohrov model atoma
Spektroskop
Comptonov jav
Franck-Hertzov experiment
Žiarenie
Žiarenie
Zákon rádioaktívnej premeny
Rozpadový rad
Rozpadový rad
Jadrová reakcia
Jadrová reakcia
Jadrová reakcia
Jadrová reakcia
Pytagorova veta
Pytagorova veta
Pytagorova veta
Radián
Jednotková kružnica
Skladanie vektorov
Galtonova doska
 
Maxwellovo kyvadlo
Voľný pád
Newtonova trubica
Padostroj
Vrh zvislý
Vrh šikmý
Nútené kmitanie
Matematické kyvadlo - Helikoptéra
Spriahnuté oscilátory
Rezonancia
Rezonancia
Galileov teplomer
Dvojdobý motor
Štvordobý motor
Vznetový motor
Wankelov motor
Teplota varu - Atmosférický tlak
Teplota varu - Atmosférický tlak
Teplota varu - Atmosférický tlak
Teplota varu - Nadmorská výška
Atmosférický tlak - Nadmorská výška
Atmosféra Zeme
Absolútna vlhkosť
Relatívna vlhkosť
Rosný bod
Mikroskop